Κατάργηση Υποθηκοφυλακείων Πόρου, Σπετσών, Αίγινας, Ύδρας, Κυθήρων

Αριθμ. απόφ. ΔΣ 257/11 – ΦΕΚ τεύχος Β 153/12.01.2024
Κατάργηση των Ειδικών Άμισθων Υποθηκοφυλακείων Πόρου, Σπετσών, Αίγινας και Ύδρας – Κατάργηση του Μη Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Κυθήρων – Μεταφορά της τοπικής τους αρμοδιότητας στο Κτηματολογικό Γραφείο Πειραιώς και Νήσων του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
αποφασίζει:

Άρθρο 1

1. Τα Ειδικά Άμισθα Υποθηκοφυλακεία: α) Σπετσών και Ύδρας, β) Αίγινας και Πόρου και γ) το Μη ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Κυθήρων, μετά την παρέλευση της:

α) 14.03.2024 Ημέρα Πέμπτη, β) 16.04.2024 ημέρα Τρίτη και γ) 14.05.2024 ημέρα Τρίτη, αντίστοιχα, καταργούνται, ως αυτά προαναφέρονται.

2. Η τοπική αρμοδιότητα των καταργούμενων Ειδικών Άμισθων Υποθηκοφυλακείων:

α) Σπετσών και ’Υδρας, β) Πόρου και Αίγινας και γ) του καταργούμενου Μη Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Κυθήρων μεταφέρεται απευθείας εκ του νόμου σύμφωνα με την παρ. 4 περ. α’ και β’ του άρθρου 15 του ν. 4512/2018: α) από την 15/3/2024, ημέρα Παρασκευή, β) από την 17/04/2024, ημέρα Τετάρτη και γ) από την 15/05/2024, ημέρα Τετάρτη, αντίστοιχα, στην τοπική αρμοδιότητα του Κτηματολογικού Γραφείου Πειραιώς και Νήσων που λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αρ. 107/9/03.09.2020 (Β’ 4021) απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο και από την ίδια ημερομηνία, ως προαναφέρεται για έκαστο εξ αυτών, ασκούνται σε αυτήν οι κατά την παρ. 3 του άρθρου 15 αρμοδιότητες του Κτηματολογικού Γραφείου Πειραιώς και Νήσων.

Άρθρο 2

Από την ημερομηνία που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 1, συντρέχουν αυτοδίκαια οι προβλεπόμενες στο άρθρο 20 παρ. 6 του ν. 4512/2018 συνέπειες για την ένταξη στον Φορέα του υπηρετούντος στα καταργούμενα Ειδικά Άμισθα Υποθηκοφυλακεία Πόρου, Σπετσών, Αίγινας και Ύδρας προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στις θέσεις της παρ. 5 του ίδιου άρθρου, υπό τις προβλεπόμενες στις ίδιες παραγράφους νόμιμες προϋποθέσεις

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης