Δωρεάν Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας

Με διατάξεις του νόμου 5086/2024 επέρχονται αλλαγές στη Δράση «Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας»

 

Οι σχετικές διατάξεις έχουν ως εξής:

Νόμος 5086/2024 – ΦΕΚ τεύχος Α 23/14.02.2024
Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και λοιπές διατάξεις

Άρθρο 35
Φορείς υλοποίησης και λοιπές τροποποιήσεις στη Δράση «Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας» – Τροποποίηση παρ. 3, 10, 10Α και 11 άρθρου 36 ν. 4958/2022

Στο άρθρο 36 του ν. 4958/2022 (Α’ 142), περί υλοποίησης της δράσης δημόσιας υγείας «Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας» επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 3 η λέξη «φορέας» αντικαθίσταται από τις λέξεις «οι φορείς» και στο τέλος οι λέξεις «ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» αντικαθίστανται από τη φράση «με την προβλεπόμενη στην παρ. 11 του παρόντος κοινή υπουργική απόφαση», β) η παρ. 10 αντικαθίσταται, γ) στην παρ. 10Α γα) οι λέξεις «ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» αντικαθίσταται από τις λέξεις «φορέας υλοποίησης», γβ) μετά τις λέξεις «Μονάδα Φροντίδας Υγείας» προστίθενται οι λέξεις «ή από τρίτο συνεργαζόμενο με αυτήν εργαστήριο ανάλυσης», δ) στο αντικείμενο της εξουσιοδότησης του πρώτου εδαφίου της παρ. 11 προστίθενται η δυνατότητα να καθορίζονται ή να εξειδικεύονται περαιτέρω οι φορείς υλοποίησης του προγράμματος και να ορίζεται το πλαίσιο συνεργασίας των Μονάδων Φροντίδας Υγείας με τα εργαστήρια ανάλυσης, και το άρθρο 36 διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«Άρθρο 36
Υλοποίηση δράσης δημόσιας υγείας «Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας»

1. Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας καταρτίζει, συντονίζει και εποπτεύει δράση του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου της υποπερ. i) της περ. Β’) της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4675/2020 (Α’ 54) υπό τον τίτλο «Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας».

2. Σκοποί της Δράσης είναι η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, η βελτίωση των δεικτών της θεραπεύσιμης θνησιμότητας, καθώς και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των γυναικών.

3. Οι φορείς υλοποίησης της Δράσης, κατά την έννοια της παρ. 40 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 4498), περί του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ορίζονται με την προβλεπόμενη στην παρ. 11 του παρόντος κοινή υπουργική απόφαση.

4. Ωφελούμενες της Δράσης είναι οι Ελληνίδες πολίτες και οι γυναίκες πολίτες λοιπών χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια και πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

α) ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ είκοσι ενός (21) και εξήντα πέντε (65) ετών,

β) διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.),

γ) δεν έχουν υποστεί, μερική ή ολική, υστερεκτομή λόγω καρκίνου,

δ) δεν έχουν διαγνωσθεί με καρκινική νόσο του τραχήλου της μήτρας τύπου C 53.0, 1, 8, 9,

ε) δεν έχουν διαγνωσθεί με καρκίνο του σώματος της μήτρας τύπου C 54.0, C 55.0,

στ) δεν έχουν διενεργήσει εξέταση PAP-TEST, κατά τα τρία (3) ημερολογιακά έτη που προηγούνται της έναρξης υλοποίησης της Δράσης,

ζ) εφόσον ανήκουν στην ηλιακή υπό-ομάδα μεταξύ είκοσι ενός (21) και είκοσι εννέα (29) ετών, δεν έχουν διενεργήσει HPV-DNA TEST κατά τα τρία (3) ημερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους κατά το οποίο υλοποιείται η Δράση,

η) εφόσον ανήκουν στην ηλικιακή υπό-ομάδα μεταξύ τριάντα (30) και εξήντα πέντε (65) ετών, δεν έχουν διενεργήσει HPV-DNA TEST κατά τα πέντε (5) ημερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους κατά το οποίο υλοποιείται η Δράση.

5. α) Για τις ωφελούμενες που ανήκουν στην ηλιακή υπό-ομάδα μεταξύ είκοσι ενός (21) και είκοσι εννέα (29) ετών, η Δράση περιλαμβάνει:

αα) αυτόματη ηλεκτρονική συνταγογράφηση και εκτέλεση του παραπεμπτικού προληπτικής εξέτασης PAPTEST με δειγματοληψία σε δημόσιες ή ιδιωτικές Μονάδες Φροντίδας Υγείας,

αβ) καταχώριση του αποτελέσματος στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. («Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.») και ενημέρωση της ωφελούμενης για το αποτέλεσμα της προληπτικής εξέτασης,

αγ) σε περίπτωση ύπαρξης μη φυσιολογικών ευρημάτων, ηλεκτρονική συνταγογράφηση και εκτέλεση του παραπεμπτικού εξέτασης κολποσκόπησης και διενέργειας βιοψίας.

β) Για τις ωφελούμενες που ανήκουν στην ηλιακή υπό-ομάδα μεταξύ τριάντα (30) και εξήντα πέντε (65) ετών, η Δράση περιλαμβάνει:
αα) Αυτόματη ηλεκτρονική συνταγογράφηση και εκτέλεση του παραπεμπτικού προληπτικής εξέτασης HPVDNA TEST με δειγματοληψία σε δημόσιες ή ιδιωτικές Μονάδες Φροντίδας Υγείας,

αβ) καταχώριση του αποτελέσματος στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και ενημέρωση της ωφελούμενης για το αποτέλεσμα της προληπτικής εξέτασης,

αγ) σε περίπτωση ύπαρξης μη φυσιολογικού ευρήματος:

i) για εύρημα θετικό στους τύπους 16 και 18, ηλεκτρονική συνταγογράφηση και εκτέλεση παραπεμπτικού εξέτασης κολποσκόπησης και διενέργειας βιοψίας ή

ii) για εύρημα θετικό στους λοιπούς τύπους, πλην των τύπων 16 και 18, ηλεκτρονική συνταγογράφηση και εκτέλεση παραπεμπτικού εξέτασης PAP-TEST επί του υπολοίπου δείγματος. Αν κατά την εξέταση PAP-TEST διαπιστωθεί μη φυσιολογικό εύρημα, ακολουθούνται οι περιγραφόμενες στο στοιχ. i) της υποπερ. αγ) ιατρικές πράξεις.

6. Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ενημερώνει, μέσω διαλειτουργικότητας, τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.) των ωφελουμένων για το αποτέλεσμα κάθε διενεργούμενης εξέτασης.

7. Τα στατιστικά δεδομένα από την υλοποίηση της Δράσης στο σύνολο των ωφελουμένων προβάλλονται και διαδίδονται με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για την πρόληψη του καρκίνου, με έμφαση ειδικά στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

8. Η διακίνηση και η εκτέλεση, στο πλαίσιο της Δράσης, των άυλων παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4704/2020 (Α’ 133), περί της άυλης λειτουργίας του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης φαρμάκων.

9. α) Αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας Δράσης, στο πλαίσιο εξέτασης PAP-TEST και στο πλαίσιο εξέτασης HPV-DNA TEST το κόστος της δειγματοληψίας ανέρχεται σε είκοσι πέντε (25,00) ευρώ, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.

β) Η τιμή αποζημίωσης της διενεργούμενης εξέτασης PAP-TEST της παρ. 5 ορίζεται σε δέκα τρία ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (13,32) σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. 157/1991 (Α’ 62).

γ) Η τιμή αποζημίωσης της διενεργούμενης εξέτασης HPV-DNA TEST της παρ. 5 ορίζεται σε ογδόντα ευρώ (80,00), σύμφωνα με την παρ. Δ’ του άρθρου μόνου της υπό στοιχεία Α3(γ)/οικ. 76492/13.10.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας και Οικονομικών (Β’ 3458), περί της κοστολόγησης και ανακοστολόγησης ιατρικών πράξεων.

δ) Αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας Δράσης, η τιμή της αποζημίωσης της κολποσκόπησης της παρ. 5 ορίζεται σε σαράντα ευρώ (40,00), κατά παρέκκλιση της παρ. 6 του άρθρου μόνου του π.δ. 427/1991 (Α’ 156), περί κοστολόγησης ιατρικών πράξεων, καθώς και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.

ε) Αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας Δράσης, η τιμή της αποζημίωσης της βιοψίας της παρ. 5 ορίζεται σε τριάντα ευρώ (30,00), κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 του π.δ. 157/1991 (Α’ 62), καθώς και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.

10. Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης, ο φορέας υλοποίησής της εκδίδει δημόσια πρόσκληση, μετά από απόφαση του Δ.Σ., καλώντας τις δημόσιες και ιδιωτικές Μονάδες Φροντίδας Υγείας, να συμμετέχουν στη Δράση.
10Α. Για την υλοποίηση της δράσης δημόσιας υγείας «Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας», μόνο για την εξέταση HPVDNA TEST ο φορέας υλοποίησης αποδέχεται την αίτηση συμμετοχής της Μονάδας Φροντίδας Υγείας στη δράση κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας του άρθρου 10 του ν. 4675/2020 (Α’ 54), αναφορικά με την πλήρωση των τεχνικών προδιαγραφών της εξέτασης HPV-DNA TEST από την αιτούσα Μονάδα Φροντίδας Υγείας ή από τρίτο συνεργαζόμενο με αυτήν εργαστήριο ανάλυσης.

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύνανται να καθορίζονται, να τροποποιούνται ή να εξειδικεύονται περαιτέρω οι φορείς υλοποίησης και τα διαδικαστικά στάδια υλοποίησης της Δράσης, τα κριτήρια υπαγωγής των ωφελούμενων στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, οι προϋποθέσεις και το πλαίσιο συμμετοχής των ωφελούμενων και των Μονάδων Φροντίδας Υγείας στη Δράση, το πλαίσιο συνεργασίας των Μονάδων Φροντίδας Υγείας με τα εργαστήρια ανάλυσης, οι τιμές αποζημίωσης των ιατρικών επισκέψεων, πράξεων και εξετάσεων της παρ. 9, η διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης και πληρωμής των δαπανών της παρ. 9, η χρηματοδότηση των δαπανών της παρ. 9, οι οποίες καλύπτονται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 4498), περί του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος. Στην κοινή απόφαση του πρώτου εδαφίου καθορίζονται οι λεπτομέρειες της γνωμοδοτικής διαδικασίας της παρ. 10Α, όπως ο τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών εκ μέρους των Μονάδων Φροντίδας Υγείας για τη διαπίστωση των τεχνικών προδιαγραφών HPV-DNA TEST, τα ειδικά δικαιολογητικά που απαιτούνται και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.»

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης