Νόμος 5086/2024 Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας

Νόμος 5086/2024ΦΕΚ τεύχος Α 23/14.02.2024
Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και λοιπές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Α’: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
Άρθρο 3 Σύσταση Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας
Άρθρο 4 Σκοπός και αρμοδιότητες
Άρθρο 5 Όργανα διοίκησης
Άρθρο 6 Προσόντα, κωλύματα και ασυμβίβαστα Διοικητή
Άρθρο 7 Αρμοδιότητες Διοικητή
Άρθρο 8 Προσόντα, κωλύματα και ασυμβίβαστα Υποδιοικητών
Άρθρο 9 Γραφείο Διοικητή και Υποδιοικητών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Άρθρο 10 Οργάνωση και διάρθρωση
Άρθρο 11 Εσωτερικός έλεγχος
Άρθρο 12 Γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
Άρθρο 13 Προσωπικό
Άρθρο 14 Καθήκον εχεμύθειας
Άρθρο 15 Πόροι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ Ν. 4310/2014, 4577/2018, 4070/2012, 5002/2022 ΠΡΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Άρθρο 16 Ένταξη της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας στους τεχνολογικούς φορείς του ν. 4310/2014 – Προσθήκη περ. 7 στην παρ. Β’ του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014
Άρθρο 17 Αρμοδιότητα επιβολής κυρώσεων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 15 ν. 4577/2018
Άρθρο 18 Επιχορήγηση Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας – Προσθήκη παρ. 12 στο άρθρο 75 του ν. 4070/2012
Άρθρο 19 Συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπής Συντονισμού για θέματα Κυβερνοασφάλειας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 23 ν. 5002/2022

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 20 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 21 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 22 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β’: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Άρθρο 23 Σκοπός
Άρθρο 24 Αντικείμενο
Άρθρο 25 Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής φακέλων δορυφορικών δικτύων – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 119 ν. 4727/2020
Άρθρο 26 Διεθνής ευθύνη για ζημίες – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 11 ν. 4508/2017
Άρθρο 27 Καθορισμός όρων πρόσβασης σε υλική υποδομή φορέων εκμετάλλευσης δικτύου – Προσθήκη παρ. 13 στο άρθρο 3 του ν. 4463/2017
Άρθρο 28 Ταχύτερη διεκπεραίωση του έργου της ψηφιοποίησης αρχείων Υποθηκοφυλακείων
Άρθρο 29 Ρυθμίσεις για το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» -Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 14 ν. 2664/1998, παρ. 3 άρθρου 20 ν. 4512/2018 και παρ. 4 άρθρου 29 ν. 4821/2021
Άρθρο 30 Ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της πλατφόρμας έκδοσης πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 22 ν. 4934/2022

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 31 Προθεσμία εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 14 ν. 5005/2022 – Προσαρμογή των επιχειρήσεων ηλεκτρονικού τύπου στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου – Μεταβατική διάταξη – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 28 ν. 5005/2022
Άρθρο 32 Ρύθμιση για προσωπικό προερχόμενο από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών – Τροποποίηση άρθρου 74 ν. 4873/2021
Άρθρο 33 Ωράριο εργασίας του προσωπικού της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 11 του ν. 3469/2008
Άρθρο 34 Κλινικός και διοικητικός έλεγχος και εκκαθάριση δαπανών υγείας σε πραγματικό χρόνο – Αντικατάσταση περ. γ) παρ. 7 άρθρου 90 ν. 4368/2016
Άρθρο 35 Φορείς υλοποίησης και λοιπές τροποποιήσεις στη Δράση «Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας» – Τροποποίηση παρ. 3, 10, 10Α και 11 άρθρου 36 ν. 4958/2022
Άρθρο 36 Χρονική εφαρμογή ειδικής εισφοράς ανά θερμική μεγαβατώρα υπέρ του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης στις εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής – Μεταβατική διάταξη – Κατάργηση άρθρου 62 ν. 4986/2022
Άρθρο 37 Ψηφιακή κάρτα για τη στήριξη περιοχών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές – Προσθήκη άρθρου 6Β στον ν. 4797/2021
Άρθρο 38 Χορήγηση ενισχύσεων σε επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις με οικονομικές απώλειες σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές – Προσθήκη άρθρου 6Γ στον ν. 4797/2021
Άρθρο 39 Παράταση της διάρκειας ισχύος των συμβάσεων ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για κάλυψη των αναγκών των δομών της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 και των συμβάσεων εργασίας του αναγκαίου προσωπικού προς υλοποίηση του προγράμματος με αντικείμενο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών – Παράταση πράξεων παραχώρησης ακινήτων του Δημοσίου – Τροποποίηση άρθρου 136 ν. 5003/2022

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 40 Έναρξη ισχύος

 

Το πλήρες κείμενο των διατάξεων του νόμου 5086/2024 – ΦΕΚ τεύχος Α 23/14.02.2024

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης