Νόμος 4480/2017. Κύρωση συμφωνίας και άλλες διατάξεις

Νόμος 4480/2017ΦΕΚ Τεύχος Α 97/07.07.2017
Κύρωση της Συμφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των κρατών-μελών της, αφενός και της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων, αφετέρου και άλλες διατάξεις.

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της, αφενός και της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων, αφετέρου, που υπογράφηκε στην Πνομ-Πενχ, στις 11 Ιουλίου 2012, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:

Άρθρο δεύτερο
Εξουσιοδοτική διάταξη
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εξωτερικών, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η αρμόδια υπηρεσία, η διαδικασία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οι προθεσμίες, το παράβολο, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την έκδοση της προβλεπόμενης στο στοιχείο (ix) της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου πρώτου του ν. 4353/2015 (Α’ 173) επιστολής.

Άρθρο τρίτο
1. Η χρονική ισχύς των εγγυήσεων που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 της από 14.9.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4031/2011 (Α’ 256), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2019.
2. Έναρξη ισχύος της παραγράφου 1 ορίζεται η 1.7.2017.

Άρθρο τέταρτο
Θέματα Πλοηγικής Υπηρεσίας

Άρθρο πέμπτο
Ρύθμιση θεμάτων του ΙΓΜΕ
Για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από εκδόσεως του παρόντος αναστέλλονται κατά του ΙΓΜΕ:
α. οι πάσης φύσεως πράξεις διοικητικής εκτέλεσης κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και κατά τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας,
β. οι πάσης φύσεως πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,
γ. η λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, καθώς και
δ. οι πράξεις διασφαλιστικών μέτρων της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) και του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 (Α’ 179).

Άρθρο έκτο
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του και της Συμφωνίας που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 57 αυτής