Νόμος 4509/2017. Τροποποιήσεις νόμων, συναινετικό διαζύγιο, άδεια φαρμακείου

Νόμος 4509/2017. Τροποποιήσεις νόμων, συναινετικό διαζύγιο, άδεια φαρμακείου

Νόμος 4509/2017ΦΕΚ Τεύχος Α 201/22.12.2017
Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΜΕΤΡΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΛΟΓΩ ΨΥΧΙΚΗΣ Ή ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Άρθρο 1
Το άρθρο 69 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται
Άρθρο 2
Το άρθρο 70 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται
Άρθρο 3
Μετά το άρθρο 70 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται άρθρο 70Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 4
Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 282 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προστίθεται εδάφιο
Άρθρο 5
Στο άρθρο 313 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται δεύτερο εδάφιο
Άρθρο 6
Στο άρθρο 315 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προστίθεται παράγραφος 5
Άρθρο 7
Μετά το άρθρο 486 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προστίθεται άρθρο 486Α
Άρθρο 8
1. Στο τέλος του άρθρου 500 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προστίθεται εδάφιοΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 69 ΚΑΙ 70Α ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Άρθρο 9
Βασικές αρχές εκτέλεσης των μέτρων
Άρθρο 10
Περιεχόμενο των μέτρων
Άρθρο 11
Μονάδες εκτέλεσης των μέτρων
Άρθρο 12
Έναρξη εκτέλεσης των μέτρων
Άρθρο 13
Εισαγωγή σε ειδικό ή κοινό τμήμα νοσοκομείου
Άρθρο 14
Έναρξη της υποχρεωτικής θεραπείας και παρακολούθησης
Άρθρο 15
Αντικατάσταση ή άρση θεραπευτικών μέτρων
Άρθρο 16
Εκτέλεση θεραπευτικών μέτρων
Άρθρο 17
Σύσταση και στελέχωση ειδικών τμημάτων νοσοκομείων
Άρθρο 18
Αρμοδιότητες εισαγγελικού λειτουργού
Άρθρο 19
Έλεγχος της εκτέλεσης των μέτρων
Άρθρο 20
Λήξη των μέτρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 21
Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ, ΠΟΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Άρθρο 22
Διατάξεις για το συναινετικό διαζύγιο
Άρθρο 23
Τροποποίηση του άρθρου 686 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
Άρθρο 24
Νομοθεσία περί αλλοδαπών
Άρθρο 25
Τροποποιήσεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
Άρθρο 26
Τροποποιήσεις του π.δ. 18/1989
Άρθρο 27
Τροποποίηση του άρθρου 358 του Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 28
Τροποποίηση του ν. 4139/2013
Άρθρο 29
Τροποποίηση του ν. 4039/2012
Άρθρο 30
Τροποποιήσεις του Κώδικα Συμβολαιογράφων
Άρθρο 31
Τροποποίηση του Κώδικα Δικηγόρων
Άρθρο 32
Τροποποιήσεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
Άρθρο 33
Αύξηση οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης
Άρθρο 34
Αύξηση οργανικών θέσεων Παρέδρων ΣτΕ
Άρθρο 35
Ανακατανομή οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων
Άρθρο 36
Τροποποίηση του ν. 3689/2008
Άρθρο 37
Αύξηση οργανικών θέσεων στην Α.Δ.Α.Ε.
Άρθρο 38
Θέματα εξωτερικής φρουράς καταστημάτων κράτησης
Άρθρο 39
Τροποποίηση του άρθρου 93 του ν. 4129/2013
Άρθρο 40
Ποινική ευθύνη ψυχιάτρων, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών
Άρθρο 41
Τροποποίηση του άρθρου 308Α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 42
Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού
Άρθρο 43
Τροποποίηση του ν. 4170/2013
Άρθρο 44
Οι αποδοχές, οι οποίες καταβλήθηκαν προς το προσωπικό του ΟΠΕΚΕΠΕ
Άρθρο 45
Ρυθμίσεις για την καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Αλληλοβοήθειας των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας
Άρθρο 46
Τροποποίηση του ν. 1249/1982
Άρθρο 47
Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4369/2016 (Α ́33)
Άρθρο 48
Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α ́ 26)
Άρθρο 49
Τροποποίηση του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Άρθρο 50
Τροποποίηση του άρθρου 340 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 51
Παράταση ισχύος πίνακα ειρηνοδικών
Άρθρο 52
Δοκιμαστική υπηρεσία δικαστικών λειτουργών
Άρθρο 53
Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α ́ 147)
Άρθρο 54
Κύρωση σύμβασης μίσθωσης Αρσακείου Μεγάρου
Άρθρο 55
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ αμειβόμενων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)
Άρθρο 56
Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4445/2016 (Α ́ 236)
Άρθρο 57
Τροποποίηση του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε.
Άρθρο 58
Ένσημες ταινίες καπνού
Άρθρο 59
Αρμόδια αρχή Τίτλου V της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ
Άρθρο 60
Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 2367/1995
Άρθρο 61
Τροποποιήσεις άρθρων του Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 62
Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.δ. 811/1971 αντικαθίσταται
Άρθρο 63
Τροποποίηση του άρθρου 96 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
Άρθρο 63
Τροποποίηση του άρθρου 96 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
Άρθρο 64
Άδεια ίδρυσης φαρμακείου
Άρθρο 65
Τροποποιήσεις στο ν. 3023/2002 (Α ́ 146) «Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών»
Άρθρο 66
Ρύθμιση θεμάτων επιχειρήσεων που συστήνονται για τη φιλοξενία του θεσμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης»
Άρθρο 67
Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.)
Άρθρο 68
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4314/2014 (Α ́ 265)Άρθρο 69
Επενδυτικά δάνεια Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α ́και Β ́ βαθμού, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και Συνδέσμων Ο.Τ.Α.
Άρθρο 70
Επενδυτικά δάνεια Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού για εκπόνηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων
Άρθρο 71
Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων
Άρθρο 72
Τροποποίηση του άρθρου 78 του ν. 4270/2014 (Α ́ 143)
Άρθρο 73
Καθιερώνεται μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη
Άρθρο 74
Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α.
Άρθρο 75
1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4501/2017 (Α ́ 178)
Άρθρο 76
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4244/2014 (Α ́ 60)
Άρθρο 77
1. Στο άρθρο 100 του ν. 4172/2013 (Α ́ 176) προστίθεται παράγραφος 9
Άρθρο 78
Στο άρθρο 13 του ν. 4484/2017 (Α ́ 110) προστίθεται παράγραφος
Άρθρο 79
Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4481/2017 προστίθενται εδάφια
Άρθρο 80
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.

Δείτε αναλυτικά το πλήρες κείμενο των διατάξεων του νόμου 4509/2017