Καταργούνται οι επισκέψεις στις ΔΟΥ για προσκόμιση ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών

Καταργείται η προσκόμιση στις ΔΟΥ ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης

Οι πολίτες απαλλάσσονται από την προσκόμιση των ληξιαρχικών πράξεων γέννησης, γάμου και θανάτου και των πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης

Διασύνδεση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω του αναβαθμισμένου Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ)

 Στην πράξη οι ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάμου και θανάτου καθώς και τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης θα συλλέγονται από την ΑΑΔΕ απευθείας και μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ, ενώ οι πολίτες δεν θα αναγκάζονται να συλλέξουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από τον δήμο ή τα ΚΕΠ καθώς αυτό θα γίνεται ηλεκτρονικά και αυτοματοποιημένα.

Επιπλέον, μέσω της παραπάνω διαλειτουργικότητας επιτυγχάνεται η καλύτερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της ΑΑΔΕ, καθώς θα μπορεί από σήμερα να αξιοποιεί άμεσα δεδομένα σχετικά με:

  • Μεταβολές στοιχείων στο Φορολογικό Μητρώο,
  • Μεταβολές στοιχείων Δήλωσης Απόδοσης ΑΦΜ / Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων,
  • Ορισμό φορολογικού εκπροσώπου στην Ελλάδα,
  • Απενεργοποίηση κωδικών πρόσβασης χρήστη σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxisnet σε περίπτωση θανάτου.

 

Οι υπουργικές αποφάσεις για την διάθεση των στοιχείων του Μητρώου Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας στην ΑΑΔΕ

Αριθμ. 133160 ΕΞ 2019 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4632/16.12.2019
Διασύνδεση της ΑΑΔΕ με το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

1. Τη διασύνδεση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) με το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α’) του Υπουργείου Εσωτερικών.

2. Η διασύνδεση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση των κάτωθι διαδικτυακών υπηρεσιών του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης:

– Διαδικτυακή υπηρεσία δεδομένων ληξιαρχικής πράξης γάμου.

– Διαδικτυακή υπηρεσία δεδομένων ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης.

– Διαδικτυακή υπηρεσία δεδομένων ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

– Διαδικτυακή υπηρεσία δεδομένων γέννησης του Δημοτολογίου.

– Διαδικτυακή υπηρεσία δεδομένων οικογενειακής κατάστασης του Δημοτολογίου.

3. Σκοπός της διασύνδεσης είναι η αξιοποίηση των δεδομένων των πολιτών του Ελληνικού Κράτους για την άσκηση των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της Α.Α.Δ.Ε., και ενδεικτικά σχετικά με:

– Μεταβολές στοιχείων στο Φορολογικό Μητρώο.

– Μεταβολές στοιχείων Δήλωσης Απόδοσης ΑΦΜ / Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων.

– Ορισμό φορολογικού εκπροσώπου στην Ελλάδα.

– Απενεργοποίηση κωδικών πρόσβασης χρήστη σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxisnet σε περίπτωση θανάτου.

4. Η διασύνδεση διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

5. Οι λεπτομέρειες της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων, τα ακριβή πεδία πληροφοριών ανά διαδικτυακή υπηρεσία, οι κανόνες τήρησης εμπιστευτικότητας και ασφάλειας και οι λοιπές υποχρεώσεις των εμπλεκομένων μερών καθορίζονται σε Πρωτόκολλο Συνεργασίας που συνάπτεται μεταξύ της Α.Α.Δ.Ε., του Υπουργείου Εσωτερικών και της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

6. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αριθμ. 132054 ΕΞ 2019 – ΦΕΚ Τεύχος B 4397/29.11.2019
Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών από τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Τη διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών από τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α’ 107) του Υπουργείου Εσωτερικών στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Άρθρο 1
Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών Μητρώου Πολιτών στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

1. Σκοπός της διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών από τη βάση δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α’) του Υπουργείου Εσωτερικών στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. είναι η συνεχής παροχή επικαιροποιημένων στοιχείων για την επίτευξη διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών των Φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α’ 138) και για την  επίτευξη διατομεακής διαλειτουργικότητας.

2. Διατίθενται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, υπό μορφή διαδικτυακών υπηρεσιών, οι κάτωθι κατηγορίες δεδομένων:

 

Διαδικτυακές Υπηρεσίες Κατηγορίες Δεδομένων στις οποίες χορηγείται Πρόσβαση
1. δεδομένα ληξιαρχικής πράξης γέννησης
Στοιχεία Ληξιαρχικών πράξεων 2. δεδομένα ληξιαρχικής πράξης γάμου
3. δεδομένα ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης
4. δεδομένα ληξιαρχικής πράξης θανάτου
1. Δεδομένα Γέννησης
2. Δεδομένα Οικογενειακής Κατάστασης
Στοιχεία Δημοτολογικής Κατάστασης 3. Δεδομένα Πλήθους Τέκνων
4. Δεδομένα Έγγαμου Πολίτη
5. Δεδομένα για τον Δήμο του Πολίτη

3. Τα ακριβή προς διάθεση πεδία και οι προδιαγραφές τους περιγράφονται σε Παράρτημα του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του άρθρου 2 παρ. 2 της παρούσας απόφασης.

4. Η ανωτέρω διαδικτυακές υπηρεσίες εντάσσονται στο Μητρώο Διαδικτυακών Υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. της παραγράφου 3β του άρθρου 39 του ν. 4623/2019.

5. Η αξιοποίηση των ανωτέρω διαδικτυακών υπηρεσιών από τους Φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα πραγματοποιείται μέσω του ΚΕ.Δ. και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται για τη λειτουργία του (ΦΕΚ 3990/Β’/1-11-2019).

Άρθρο 2
Οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας των πληροφοριακών συστημάτων της, σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. λαμβάνει πρόσθετα μέτρα ασφάλειας για την προστασία των δεδομένων από σκόπιμη ή τυχαία απώλεια, αλλοίωση ή διαρροή.

2. Οι αντίστοιχες ευθύνες της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και του Υπουργείου Εσωτερικών για τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε συνδυασμό με τον ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α’ 137), ιδίως όσον αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων για την παροχή πληροφοριών σχετικά την επεξεργασία των δεδομένων, καθώς και οι ειδικότεροι όροι συνεργασίας των δύο φορέων, καθορίζονται μέσω του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που συνάπτεται μεταξύ της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 26 του ανωτέρω Κανονισμού.

3. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και το Υπουργείο Εσωτερικών υπογράφουν σχετικό με τα ανωτέρω Πρωτόκολλο Συνεργασίας, στο οποίο περιλαμβάνονται όλα τα ειδικότερα τεχνικά και οργανωτικά θέματα, καθώς και οι αντίστοιχες ευθύνες των συνεργαζόμενων φορέων.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.