Σε παραγωγική λειτουργία το Μητρώο Πολιτών. Κατάργηση πιστοποιητικών

Σε παραγωγική λειτουργία το Μητρώο Πολιτών. Κατάργηση πιστοποιητικών

Την 22 Ιανουαρίου 2018 τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία το «Μητρώο Πολιτών», το οποίο διασυνδέει υπηρεσίες Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, καθώς και το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών και συγκροτείται από:

α. το σύνολο των στοιχείων του Εθνικού Δημοτολογίου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 13 του ν. 3274/2004 (Α΄ 195),

β. το σύνολο των στοιχείων που αφορούν στις ληξιαρχικές πράξεις των Ελλήνων πολιτών και αλλοδαπών, στους οποίους συμβαίνουν ληξιαρχικά γεγονότα στην Ελλάδα, οι οποίες καταχωρίζονται και τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων του Υπουργείου Εσωτερικών του άρθρου 8Α του ν. 344/1976 (Α΄ 143) και

γ. το σύνολο των στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων που εισάγονται και τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα του Ειδικού Ληξιαρχείου του ίδιου Υπουργείου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.



Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής πιστοποιητικών σε δημόσιους φορείς
Από την έναρξη της λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών (22 Ιανουαρίου 2018), η λήψη, επιβεβαίωση και επαλήθευση των στοιχείων αστικής και δημοτικής κατάστασης και των στοιχείων των ληξιαρχικών πράξεων, που απαιτείται από τους φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, λαμβάνει χώρα μέσω της πρόσβασης των φορέων αυτών στο Μητρώο Πολιτών, σύμφωνα στα οριζόμενα στο άρθρο 119.

Όπου κατά την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η έκδοση και υποβολή σε φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα πιστοποιητικών, πράξεων, βεβαιώσεων ή αποσπασμάτων που αφορούν σε στοιχεία αστικής και δημοτικής κατάστασης και στοιχεία ληξιαρχικών γεγονότων των πολιτών, αυτή αντικαθίσταται από την πρόσβαση των φορέων στα δεδομένα του Μητρώου Πολιτών, σύμφωνα με το άρθρο 119.

Πρόσβαση του Πολίτη στο Μητρώο Πολιτών
Το Υπουργείο Εσωτερικών σχεδιάζει, αναπτύσσει και θέτει σε λειτουργία σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης του πολίτη, μέσω του οποίου κάθε πολίτης μπορεί να αποκτά πρόσβαση στις τηρούμενες εγγραφές και τα στοιχεία του Μητρώου Πολιτών που τον αφορούν.

Αναλυτικά τι είναι το

Μητρώο Πολιτών. Κατάργηση υποβολής πιστοποιητικών σε δημόσιους φορείς

Αριθμ. ΤΑΔΚ οικ. 5/2018 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3/05.01.2018
Ημερομηνία έναρξης, μετάπτωση δεδομένων, πολιτική ασφάλειας, ορισμός χρηστών πληροφοριακού συστήματος μητρώου πολιτών και καταχώριση ληξιαρχικών γεγονότων σε ληξιαρχικά βιβλία κατά τη διάρκεια μετάπτωσης των δεδομένων στο «Μητρώο Πολιτών».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Α) Την 22 Ιανουαρίου 2018 τίθεται σε παραγωγική λειτουργία το πληροφοριακό σύστημα της παρ. 1 του άρθρου 115 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α107/31.07.2017), σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 116 του ως άνω νόμου, όπως αυτή προσετέθη με την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν.4508/2017 (ΦΕΚ Α’200/22.12.2017). («Μητρώο Πολιτών»)

Β) Όλες οι κατά τόπους υπηρεσίες Δημοτολογίου των Δήμων θα διακόψουν τις εργασίες ενημέρωσης των τοπικά εγκατεστημένων πληροφοριακών συστημάτων δημοτολογίου, μέσω των οποίων ενημερώνεται το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα εθνικού δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) την 12 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15.00μ.μ.. Η επανάληψη των εργασιών ενημέρωσης των στοιχείων δημοτολογίου θα γίνει την 22 Ιανουαρίου 2018, με την έναρξη του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών και με αποκλειστική χρήση του νέου πληροφοριακού συστήματος μητρώου πολιτών. Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών δεν θα πραγματοποιείται καμία εγγραφή, διαγραφή, συμπλήρωση ή μεταβολή στοιχείων σε οικογενειακές μερίδες στα Δημοτολόγια των Δήμων της Χώρας. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη αίτηση ενδιαφερομένου πολίτη δύναται να γίνεται καταχώριση εγγραφής στα χειρόγραφα βιβλία του δημοτολογίου. Σε αυτές τις εξαιρετικές περιπτώσεις οι συγκεκριμένες καταχωρίσεις θα εισαχθούν υποχρεωτικά και κατά προτεραιότητα στο νέο πληροφοριακό σύστημα μητρώου πολιτών, με την έναρξη της παραγωγικής του λειτουργίας.

Γ) Όλες οι κατά τόπους υπηρεσίες Ληξιαρχείων των Δήμων θα διακόψουν τις εργασίες ενημέρωσης του πληροφοριακού συστήματος ληξιαρχικών πράξεων του Υπουργείου Εσωτερικών την 16 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15.00 μ.μ.. Η επανάληψη των εργασιών ενημέρωσης των στοιχείων των κατά τόπους Ληξιαρχείων θα γίνει την 22 Ιανουαρίου 2018, με την έναρξη του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών και με αποκλειστική χρήση του νέου πληροφοριακού συστήματος μητρώου πολιτών.

Δ) Για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η μετάπτωση των δεδομένων των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών στο «Μητρώο Πολιτών» καταργείται η εκτύπωση ληξιαρχικών πράξεων από το Πληροφοριακό Σύστημα Ληξιαρχικών Πράξεων.

Ε) Οι Δήμοι αμέσως με τη έναρξη ισχύος της παρούσας υποχρεούνται να φροντίσουν για τον εφοδιασμό τους με ληξιαρχικά βιβλία, γεννήσεων, γάμων, συμφώνων συμβίωσης, θανάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 1 και 6 του ν.344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων» (ΦΕΚ 143 Α’), όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάσταση του από το άρθρο 29 του ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α’), σε αριθμό έκαστο όσες και οι ληξιαρχικές τους περιφέρειες. Κάθε ληξιαρχική περιφέρεια θα τηρεί από μία πεντάδα των κύριων ληξιαρχικών βιβλίων, τα οποία σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική απόφαση θα αναγράφουν το όνομα του νέου Δήμου και το όνομα της δημοτικής ενότητας με την οποία ταυτίζεται.

ΣΤ) Τα κύρια ληξιαρχικά βιβλία (γεννήσεων, γάμων, συμφώνων συμβίωσης, θανάτων) προ της χρησιμοποιήσεως τους, θα αριθμηθούν κατά σελίδα και θα μονογραφηθούν από τον κατά τόπο αρμόδιο Ειρηνοδίκη, όπως ορίζεται σχετικώς στην παρ.5 του άρθρου 8 του ν.344/1976, σημειούμενης σχετικής θεωρήσεως στην τελευταία σελίδα αυτών. (Υπόδειγμα 10, της με Α.Π. 7643/ Κ.Δ. 4/29-01-1977 εγκυκλίου με την οποία κοινοποιείται ο ν. 344/1976 και τα κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντα π.δ./τα 850/1976 και 943/1976 και παρέχονται οδηγίες επ’ αυτών).

Ζ) Οι ληξίαρχοι των δήμων θα μεριμνήσουν για το κλείσιμο των κύριων ληξιαρχικών βιβλίων (γεννήσεων, γάμων, συμφώνων συμβίωσης, θανάτων) του τρέχοντος έτους με τη σύνταξη σχετικής έκθεσης (Υπόδειγμα 11, σελ. 168 της ως άνω εγκυκλίου) αμέσως μετά την τελευταία πράξη που καταχωρίστηκε στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων. Τα βιβλία αυτά μαζί με τα αντίστοιχα των παρελθόντων ετών θα φυλάσσονται στο ληξιαρχείο της ληξιαρχικής περιφέρειας.

Η) Από την έναρξη λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώο Πολιτών τα χειρόγραφα βιβλία αφού κλείσουν με τη σύνταξη σχετικής έκθεσης (Υπόδειγμα 11, σελ. 168 της ως άνω εγκυκλίου) θα σαρωθούν προκείμενου να ενταχθούν – να καταχωριστούν κατά προτεραιότητα στο σύστημα.

Θ) Τα υπάρχοντα χειρόγραφα βιβλία εκθέσεων που τηρούνται στα Ληξιαρχεία της Χώρας από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών κλείνονται με σχετική έκθεση βεβαίωσης κλεισίματος, την οποία συντάσσει ο Ληξίαρχος, αμέσως μετά την τελευταία πράξη αναφέροντας τον αριθμό των εγγραφών στο βιβλίο σύμφωνα με το σχετικό ως ανωτέρω Υπόδειγμα.

Ι) Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα ληξιαρχικά βιβλία του Ειδικού Ληξιαρχείου για όσες πράξεις αυτό συντάσσει πρωτογενώς.



Κ) Με την έναρξη λειτουργίας του συστήματος κάθε Ληξιαρχικό Βιβλίο συμπεριλαμβανομένου του βιβλίου εκθέσεων, δημιουργείται από εκτυπωμένα -από το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» – φύλλα ληξιαρχικών πράξεων, τα οποία φέρουν χαρακτηριστικό ασφαλείας που παράγεται αυτόματα από το σύστημα και υπογράφονται από τον δηλούντα το γεγονός και από τον Ληξίαρχο. Στο Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» η αρίθμηση των πράξεων – εκθέσεων θα ξεκινήσει από τον αριθμό ένα (1) και ως αριθμός τόμου θα συμπληρωθεί (με αριθμό και όχι με γράμμα) ο αριθμός που έπεται του κλεισμένου τόμου.

Λ) Ορίζουμε ως πολιτική ασφάλειας του πληροφοριακού συστήματος του άρθρου 115 του ν.4483/2017 το σύνολο τεχνικών και οργανωτικών μέτρων τα οποία περιλαμβάνονται στα παραδοτέα τεύχη του έργου, τα οποία χαρακτηρίζουμε ως «ΑΠΟΡΡΗΤΑ», όπως αυτά συμπληρώνονται, προσαρμόζονται και εξειδικεύονται μέσω των εκάστοτε σχετικών μας αποφάσεων που αφορούν στον ορισμό υπευθύνων ανάληψης ρόλων, την εκτέλεση καθορισμένων εργασιών, τον καθορισμό διαδικασιών και την απαρέγκλιτη τήρηση και εφαρμογή αυτών.

Μ) Με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος της παρ. 1 του άρθρου 115 του ν.4483/2017 ορίζονται ως διαχειριστές αυτού τακτικοί υπάλληλοι των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο ορισμός των ως άνω υπαλλήλων γίνεται με πράξη του προϊσταμένου της οικείας Γενικής Διεύθυνσης, στην οποία καθορίζονται επίσης τα καθήκοντα, οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες, τις οποίες αναλαμβάνουν οι οριζόμενοι υπάλληλοι.

Ν) Μετά την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος της παρ. 1 του άρθρου 115 του ν.4483/2017, μπορεί να ορίζονται ως χρήστες του συστήματος με δικαιώματα μόνο για ανάγνωση δεδομένων, τακτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίοι υπηρετούν σε Διευθύνσεις αυτού, που ασκούν αρμοδιότητες σχετικές με τα πληροφοριακά δεδομένα του συστήματος. Ο ορισμός των ως άνω υπαλλήλων γίνεται με πράξη του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά από σχετική πρόταση των προϊσταμένων των αντίστοιχων οργανικών μονάδων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εγκύκλιος 1/2018 Υπουργείου ΕσωτερικώνΟδηγίες για την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών