Καθιέρωση του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος των Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων ΔΧ

Αριθμ. Γ456/34931/3345/13 – ΦΕΚ Β 2257 – 11.09.2013

Καθιέρωση του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος των Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων Δ.Χ. καθώς και ο καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, της διαδικασίας, των όρων, των προϋποθέσεων και των φορέων χορήγησης και ανανέωσης αυτών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Άρθρο 1
Καθιέρωση ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος
Καθιερώνεται η υποχρέωση όλων των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης να φέρουν, επικολλημένο σε σταθερό σημείο, εντός του οχήματος και συγκεκριμένα στον εμπρόσθιο ανεμοθώρακα, ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα, το οποίο πληροί τις προδιαγραφές της παρούσας.

Άρθρο 2
Σύστημα Χορήγησης Ηλεκτρονικού Σήματος
1. Ως φορέας χορήγησης του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος ορίζεται η Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού (ΓΕ.Π.Ο.Ε.Τ.), η οποία στο εξής αναφέρεται ως «Φορέας Χορήγησης».

2. Γενική Περιγραφή Συστήματος:
Το ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα είναι τύπου αυτοκόλλητης ηλεκτρονικής ετικέτας (ηλεκτρονική ετικέτα).
Η αξία του ηλεκτρονικού αναγνώσιμου σήματος, καθορίζεται από το φορέα χορήγησης, επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη του Ειδικού Τουριστικού Λεωφορείου Δ.Χ. και καταβάλλεται σε κάθε περίπτωση χορήγησης ή ανανέωσης αυτού.
Ο Φορέας Χορήγησης υποχρεούται με δική του ευθύνη:

(α) Να προμηθεύεται, να χορηγεί και να εγκαθιστά σε όλα τα Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δ.Χ. ειδικό ηλεκτρονικό σήμα τύπου Αυτοκόλλητης Ηλεκτρονικής Ετικέτας (ηλεκτρονική ετικέτα), ανεξαρτήτως εάν οι ιδιοκτήτες τους, είναι ή όχι μέλη του Φορέα Χορήγησης, με τους ίδιους όρους και με το ίδιο αντίτιμο.

(β) Να εγκαταστήσει και να λειτουργεί Πληροφορικό Σύστημα (ΠΣ) με Σχεσιακό Σύστημα Βάσης Δεδομένων (ΒΔ), ώστε μηχανογραφικά να παρακολουθεί τη χορήγηση και εγκατάσταση των ηλεκτρονικών ετικετών στα Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δ.Χ.

(γ) Να ανταλλάσσει ηλεκτρονικά αρχεία με το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

(δ) Να παρέχει στα εξουσιοδοτημένα για τον έλεγχο όργανα (στο εξής «Φορείς Ελέγχου»), κατάλληλες τερματικές συσκευές και πρόσβαση στα αρχεία της ΒΔ που τηρεί στο ΠΣ.

(ε) Να παρέχει τη συνδρομή του για την κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού των Φορέων Ελέγχου στη χρήση των τερματικών συσκευών, ώστε να είναι σε θέση να πραγματοποιούν ελέγχους στα Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δ.Χ. στο δρόμο.

(στ) Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη συντήρηση και διαχείριση των συστημάτων από ειδικευμένο προσωπικό, τη λειτουργία τους από κατάλληλα εκπαιδευμένους χρήστες και τέλος την επαρκή φύλαξη των χώρων εγκατάστασης ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη διαθεσιμότητα και ασφάλεια των συστημάτων και των δεδομένων.

(ζ) Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την τήρηση των σχετικών με αυτή απαιτούμενων διαδικασιών.

3. Βασικές αρχές λειτουργίας ΠΣ και τερματικών συσκευών:
Το ΠΣ και οι τερματικές συσκευές τηρούν τις ακόλουθες βασικές αρχές κατά τη λειτουργία τους:

(α) Τηρείται σύστημα πρόσβασης με διακριτούς ρόλους και εξουσιοδοτημένους χρήστες.

(β) Κάθε εξουσιοδοτημένος χρήστης του ΠΣ και των τερματικών συσκευών έχει προσωπικό κωδικό πρόσβασης (login) και κωδικό ασφαλείας (password).

(γ) Όλες οι ενέργειες, δημιουργίας νέας εγγραφής, μεταβολής εγγραφής και διαγραφής σε αρχεία του συστήματος (ΠΣ και τερματικές συσκευές), καταγράφονται τηρώντας το είδος ενέργειας, τα στοιχεία του χρήστη, την ημερομηνία και την ώρα.

4. Τηρούμενα αρχεία από τη ΒΔ του ΠΣ:
Ο Φορέας Χορήγησης οφείλει να τηρεί ΒΔ με τα ακόλουθα:

(α) Αρχείο «Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δ.Χ. του Φορέα Χορήγησης» και μεριμνά ώστε να είναι συγχρονισμένο και συνεπές με τα αντίστοιχα στοιχεία του μηχανογραφικού αρχείου του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 (Υποχρέωση ανταλλαγής αρχείων του Φορέα Χορήγησης με το Υ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.). Το περιεχόμενο του αρχείου «Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δ.Χ. του Φορέα Χορήγησης» είναι: Επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο ή επωνυμία στη περίπτωση των εταιρειών όπως αυτή αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας, διεύθυνση κατοικίας ή έδρα εταιρείας, ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ο αριθμός κυκλοφορίας οχήματος, ο αριθμός πλαισίου οχήματος, το εργοστάσιο κατασκευής και ο τύπος του οχήματος, έδρα και Νομός, η ημερομηνία μεταβολής και η ώρα συστήματος Υ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ., η ημερομηνία και η ώρα δημιουργίας της εγγραφής στη ΒΔ του ΠΣ του Φορέα Χορήγησης.
Ο Φορέας χορήγησης δεσμεύεται για τη χρήση του αρχείου «Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δ.Χ. του Φορέα Χορήγησης» μόνο για ανάγνωση χωρίς να δημιουργεί νέες, να μεταβάλει είτε να διαγράφει υφιστάμενες εγγραφές.

(β) Αρχείο «Αποδιδόμενες Ηλεκτρονικές Ετικέτες» με τα ακόλουθα τηρούμενα στοιχεία: Ο κωδικός αριθμός ταυτότητας (ταυτοτικός αριθμός) της ηλεκτρονικής ετικέτας που αποδίδεται, ο αριθμός κυκλοφορίας και ο αριθμός πλαισίου του οχήματος στο οποίο έγινε η τοποθέτηση, ημερομηνία και ώρα τοποθέτησης, στοιχεία εγκαταστάτη, ημερομηνία και ώρα δημιουργίας της εγγραφής, στοιχεία χρήστη ΠΣ.

(γ) Αρχείο «Ανενεργείς Ηλεκτρονικές Ετικέτες» με τα ακόλουθα τηρούμενα στοιχεία: ταυτοτικός αριθμός ηλεκτρονικής ετικέτας που καταργήθηκε, ημερομηνία και ώρα δημιουργίας της εγγραφής, στοιχεία χρήστη ΠΣ.

(δ) Αρχείο «Έλεγχοι από Φορέα Ελέγχου» με τα ακόλουθα τηρούμενα στοιχεία: Δεδομένα από το αρχείο «Αποδιδόμενες Ηλεκτρονικές Ετικέτες» του ΠΣ όπως αυτά ανακτώνται την ώρα του ελέγχου με βάση τον ταυτοτικό αριθμό ηλεκτρονικής ετικέτας που αναγιγνώσκεται από την τερματική συσκευή (ταυτοτικός αριθμός ηλεκτρονικής ετικέτας που αποδόθηκε, ο αριθμός κυκλοφορίας και ο αριθμός πλαισίου του οχήματος στο οποίο έγινε η τοποθέτηση, η ημερομηνία και η ώρα τοποθέτησης, τα στοιχεία εγκαταστάτη), καθώς και τα δεδομένα που καταχωρούνται από το χρήστη της τερματικής συσκευής (στοιχεία μελών Φορέα Ελέγχου, ημερομηνία ελέγχου, ώρα ελέγχου, τοποθεσία ελέγχου, αριθμός κυκλοφορίας οχήματος, αριθμός πλαισίου οχήματος, ταυτοτικός αριθμός ηλεκτρονικής ετικέτας, κείμενο παρατηρήσεων, ημερομηνία και ώρα δημιουργίας της εγγραφής, στοιχεία χρήστη τερματικής συσκευής, αποτέλεσμα ελέγχου, κείμενο παρατηρήσεων).

(ε) Αρχείο «Εξουσιοδοτημένοι χρήστες» με τα ακόλουθα τηρούμενα στοιχεία: προσωπικός αριθμός χρήστη (User Id.), Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία εξουσιοδότησης, Ημερομηνία ανάκλησης εξουσιοδότησης.

Άρθρο 3
Περιγραφή Ηλεκτρονικής Ετικέτας – διαδικασία χορήγησης
1. (α) Η αυτοκόλλητη ηλεκτρονική ετικέτα θα πρέπει να είναι τεχνολογίας Radio Frequency Identification (RFIDtag) και θα πρέπει να είναι συμβατή με τις αντίστοιχες ετικέτες των Ε.Δ.Χ. και των Φ.Δ.Χ., ώστε οι Φορείς Ελέγχου να κάνουν χρήση του εξοπλισμού, τερματικών συσκευών, readers, που ήδη βρίσκεται στη διάθεση κάποιων διοικητικών και ελεγκτικών αρχών.

(β) Η ηλεκτρονική ετικέτα φέρει μοναδικό και αναλλοίωτο κωδικό αριθμό ταυτότητας. Αυτός ο μοναδικός ταυτοτικός αριθμός της ηλεκτρονικής ετικέτας πρέπει να είναι αναγνώσιμος μέσω κατάλληλης ηλεκτρονικής διάταξης, από απόσταση μερικών εκατοστών του μέτρου. Δεν είναι αναγκαία η κρυπτογράφηση των στοιχείων της ηλεκτρονικής ετικέτας.

2. Για τη χορήγηση του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος (μετά από την ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του μέτρου), ο κάθε ιδιοκτήτης Ειδικού Τουριστικού Λεωφορείου Δ.Χ., ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, υποχρεούται να απευθυνθεί στο Φορέα Χορήγησης ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και καταβάλλοντας το καθορισθέν αντίτιμο, να χορηγηθεί και να τοποθετηθεί ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα, σε κάθε λεωφορείο που διαθέτει.
Κατά τη χορήγηση της ηλεκτρονικής ετικέτας στο Ειδικό Τουριστικό Λεωφορείο Δ.Χ., με μέριμνα του Φορέα Χορήγησης εκτελούνται τα ακόλουθα:
– Ελέγχεται αν κάθε ηλεκτρονική ετικέτα φέρει μοναδικό και αναλλοίωτο κωδικό αριθμό ταυτότητας.

– Διαπιστώνεται η συνέπεια των αναγραφομένων στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος με τα στοιχεία του οχήματος (αριθμό κυκλοφορίας, αριθμό πλαισίου, εργοστάσιο κατασκευής κ.λπ.).

– Διαπιστώνεται η συνέπεια των αναγραφομένων στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος με τα δεδομένα (αριθμός κυκλοφορίας και αριθμός πλαισίου, εργοστάσιο κατασκευής κ.λπ.), που περιέχονται στο αρχείο «Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δ.Χ. του Φορέα Χορήγησης» το οποίο τηρείται στη ΒΔ του ΠΣ και περιγράφεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 (Τηρούμενα αρχεία από τη ΒΔ του ΠΣ).

– Δημιουργείται νέα εγγραφή στο αρχείο «Αποδιδόμενες Ηλεκτρονικές Ετικέτες» που τηρείται στη ΒΔ του ΠΣ και περιγράφεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 (Τηρούμενα αρχεία από τη ΒΔ του ΠΣ).

(γ) Η ηλεκτρονική ετικέτα κατά την εγκατάστασή της, επικολλάται εντός του οχήματος και επί του εμπρόσθιου ανεμοθώρακα (παρμπρίζ). Μετά την τοποθέτηση της ηλεκτρονικής ετικέτας στο όχημα κάθε προσπάθεια αποκόλλησης προκαλεί την καταστροφή της.

(δ) Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής της ηλεκτρονικής ετικέτας, είτε αλλαγής βασικών χαρακτηριστικών της άδειας κυκλοφορίας του ειδικού τουριστικού λεωφορείου Δ.Χ., όπως ο αριθμός κυκλοφορίας ή ο αριθμός πλαισίου, η υφιστάμενη ηλεκτρονική ετικέτα θεωρείται άκυρη, οπότε ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να δηλώσει την απώλεια ή καταστροφή στην οικεία Αστυνομική Αρχή και σε κάθε περίπτωση να προσέλθει, εντός επτά (7) εργασίμων ημερών, στο Φορέα Χορήγησης προκειμένου να τοποθετηθεί στο Ειδικό Τουριστικό Λεωφορείο Δ.Χ. νέα ηλεκτρονική ετικέτα. Στην περίπτωση αυτή, δημιουργείται σχετική εγγραφή και στο αρχείο «Ανενεργές Ηλεκτρονικές Ετικέτες» που τηρείται στη ΒΔ του ΠΣ και περιγράφεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2. (Τηρούμενα αρχεία από τη ΒΔ του ΠΣ).
Ο Φορέας Χορήγησης υποχρεούται να χορηγεί στον κάθε ενδιαφερόμενο βεβαίωση (α) κατά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος, εάν αυτό δεν χορηγηθεί αυθημερόν, η οποία έχει ισχύ έως τη χορήγηση του σήματος, και μέγιστη διάρκεια ισχύος δύο μήνες και (β) μετά την τοποθέτηση του σήματος και η ισχύς αυτής της βεβαίωσης είναι αόριστης διάρκειας. Οι βεβαιώσεις χορηγούνται χωρίς χρέωση.

Άρθρο 4
Τερματικές συσκευές και τρόπος ελέγχου οχημάτων
1. Περιγραφή τερματικών συσκευών και λειτουργιών κατά τον έλεγχο Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων Δ.Χ.:
Οι τερματικές συσκευές είναι τεχνολογίας υπολογιστή χειρός (Pocket PC) και με ενσωματωμένες ή κατάλληλα προσαρμοσμένες πρόσθετες ηλεκτρονικές διατάξεις παρέχουν λειτουργίες ανάγνωσης ηλεκτρονικών ετικετών (RFID reader) και διασύνδεσης με δίκτυο κινητής τηλεφωνίας (GPRS). Οι λειτουργίες που πρέπει να εκτελούν είναι:

(α) Ανάγνωση του ταυτοτικού αριθμού της ηλεκτρονικής ετικέτας που βρίσκεται εγκατεστημένη στο Ειδικό Τουριστικό Λεωφορείο Δ.Χ., που βρίσκεται σε στάση.

(β) Ανάκτηση δεδομένων μέσω ασφαλούς σύνδεσης με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, τα οποία τηρούνται στη ΒΔ του ΠΣ και που σχετίζονται με τον ταυτοτικό αριθμό που αναγνώστηκε από την ηλεκτρονική ετικέτα [λειτουργία (α)]. Τα δεδομένα αυτά είναι η εγγραφή του αρχείου «Αποδιδόμενες Ηλεκτρονικές Ετικέτες» και τυχόν ημερομηνία και ώρα ακύρωσης της ετικέτας από το αρχείο «Ανενεργείς Ηλεκτρονικές Ετικέτες», όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 παρ. 4. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα ανάκτησης δεδομένων είτε από το αρχείο «Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δ.Χ. του Φορέα Χορήγησης» είτε από το αρχείο «Αποδιδόμενες Ηλεκτρονικές Ετικέτες» με βάση τον αριθμό κυκλοφορίας ή τον αριθμό πλαισίου του ελεγχόμενου Ειδικού Τουριστικού Λεωφορείου Δ.Χ..
Όλα τα δεδομένα εμφανίζονται στην οθόνη του φορητού τερματικού προς επισκόπηση.

(γ) Καταχώρηση από το χειριστή της τερματικής συσκευής επιπρόσθετων στοιχείων που αφορούν τον έλεγχο του Ειδικού Τουριστικού Λεωφορείου Δ.Χ. (όπως: στοιχεία μελών του Φορέα Ελέγχου, ημερομηνία, ώρα, τοποθεσία, αριθμό κυκλοφορίας οχήματος και αριθμό πλαισίου οχήματος, αποτέλεσμα ελέγχου, κείμενο παρατηρήσεων) και αποστολή των δεδομένων, (που ανακτήθηκαν ή καταχωρήθηκαν από τον χειριστή), μέσω ασφαλούς σύνδεσης με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, ώστε να δημιουργηθεί εγγραφή στο αρχείο «Έλεγχοι από Φορέα Ελέγχου», που τηρείται στη ΒΔ του ΠΣ και περιγράφεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 (Τηρούμενα αρχεία από τη ΒΔ του ΠΣ).

2. Υποχρέωση ανταλλαγής αρχείων του Φορέα Χορήγησης με το Υ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. υπό την αυστηρή προϋπόθεση μέριμνας για ασφαλή κρυπτογραφημένη σύνδεση με τη χρήση διαδικασιών πιστοποίησης ταυτότητας των διασυνδεόμενων εξυπηρετητών, κατά προτίμηση με τη χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών:

(α) Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τηρεί στη διάθεση του Φορέα Χορήγησης ενημερωμένο αντίγραφο του αρχείου «Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δ.Χ.» με τις ακόλουθες εγγραφές ανά λεωφορείο: Επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο ή επωνυμία στη περίπτωση των εταιρειών όπως αυτή αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας, διεύθυνση κατοικίας ή έδρα εταιρείας, αριθμός Φορολογικού Μητρώου, αριθμός κυκλοφορίας οχήματος, το εργοστάσιο κατασκευής και ο τύπος του οχήματος, αριθμός πλαισίου οχήματος, έδρα και Νομός, ημερομηνία μεταβολής και ώρα συστήματος Υ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.

(β) Ο Φορέας Χορήγησης υποβάλλει στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ενημερωμένα αντίγραφα των αρχείων «Αποδιδόμενες Ηλεκτρονικές Ετικέτες», «Ανενεργές Ηλεκτρονικές Ετικέτες» και «Έλεγχοι από Φορέα Ελέγχου», «Εξουσιοδοτημένοι χρήστες», που τηρεί στη ΒΔ του ΠΣ.
(γ) Τα ανωτέρω αρχεία:
– λαμβάνει ο Φορέας Χορήγησης από το Υπουργείο (παρ. α) και
– υποβάλλει ο Φορέας Χορήγησης στο Υπουργείο (παρ. β), μέσω ασφαλούς σύνδεσης στο διαδίκτυο και σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα διαλειτουργικότητας (XML, SOAP WebServices). Σε περίπτωση αστοχίας της επικοινωνίας η διακίνηση των αρχείων μπορεί να γίνεται σε ημερήσια βάση με οπτικά ή μαγνητικά μέσα, από ειδικά εξουσιοδοτημένα άτομα από το Φορέα Χορήγησης.

Άρθρο 5
Χρόνος και λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου
Η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του μέτρου γνωστοποιείται από το Φορέα Χορήγησης στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Οι ιδιοκτήτες των Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων Δ.Χ. υποχρεούνται εντός ενός έτους από την ανακοινωθείσα ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του μέτρου, να έχουν εφοδιάσει τα Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία τους με το ηλεκτρονικό αναγνώσιμο σήμα. Μετά την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία (ένα έτος μετά την έναρξη), εφόσον διαπιστωθεί από το Φορέα Ελέγχου ότι Ειδικό Τουριστικό Λεωφορείο Δ.Χ. δεν είναι εφοδιασμένο με ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα, τότε, πέραν άλλων διοικητικών κυρώσεων, αφαιρούνται τα στοιχεία κυκλοφορίας του τουριστικού λεωφορείου (άδεια κυκλοφορίας και κρατικές πινακίδες) τα οποία διαβιβάζονται στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της έδρας του λεωφορείου. Τα στοιχεία κυκλοφορίας επιστρέφονται, εφόσον ο ιδιοκτήτης ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, προσκομίσει βεβαίωση του Φορέα Χορήγησης ότι εγκαταστάθηκε το ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα στο εν λόγω λεωφορείο. Η ύπαρξη ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος σε ισχύ, θα αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των τουριστικών λεωφορείων από τα Κ.Τ.Ε.Ο., μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησής του, ήτοι ένα έτος μετά την ημερομηνία, όπως αυτή θα καθορισθεί από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Αυγούστου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ