Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων

Aριθ. οικ. 191002 – ΦΕΚ Β 2220 – 09.09.2013

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 145116/2011 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (Β 354) και συναφείς διατάξεις».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ –
ΥΓΕΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ –
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 (παρ. 1) του Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α΄ 160), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 (Α΄ 91).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 4 (παρ. 1 εδάφια ε και ζ), 5 (παρ. 6), 11,13 και 14 του Ν. 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (Α΄ 280).
3. Τις διατάξεις του κεφαλαίου Α΄ «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων» του Ν. 4014/19.9.2011 (Α΄ /209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
4. Tις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 4 (παρ. 1), 9, 11 και 12 (παρ. 4 εδ. στ και ι και παρ. 6) του Π.Δ. 51/2007 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ……του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (Α΄ 54).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2009 «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον – Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ….κ.λπ.» (Α΄ 190).
6. Το Π.Δ. 85/21.6.2012 (Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».
7. Το Π.Δ. 86/21.6.2012 (Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία των Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 – Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» (Α΄ 152).
9. Το Π.Δ. 119/25.6.13 (ΦΕΚ 153/Α/2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Την κοινή υπουργική απόφαση Φ.16/6631/1989 (ΦΕΚ 428/Β΄/2.6.1989) «Προσδιορισμός των κατωτάτων και ανωτάτων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση».
11. Την υπ’ αριθ. 5673/400/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» (Β 192) που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 19661/1982/1999 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1811) και την υπ’ αριθ. 48392/939/2002 κοινή υπουργική απόφαση (Β 405).
12. Την υπ’ αριθ. 39626/2208/2009 κοινή υπουργική απόφαση «Kαθορισμός μέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από την ρύπανση και την υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/118/ ΕΚ «σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από την ρύπανση και την υποβάθμιση», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006» (Β΄ 2075).
13. Την υπ’ αριθ. 145116/2.2.2011 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» (Β΄354).
14. Την υπ’ αριθ. 1958/13.1.2012 υπουργική απόφαση «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)» (Β΄ 21), όπως ισχύει.
15. Τις διατάξεις του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Β΄/13.2.12) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος …».
16. Την υπ’ αριθ. 48963/5.10.2012 υπουργική απόφαση «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ της υπ’ αριθμ. 1958/13-1-2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β’ 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)» (Β 2703).
17. Την υπ’ αριθ. 706/2-9-2010 απόφαση «Καθορισμός των Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας και ορισμού των αρμόδιων Περιφερειών για τη διαχείριση και προστασία τους, (ΦΕΚ 1383/Β/2010)», όπως ισχύει.
18. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
19. Την υπ’ αριθ. Υ.46/2012 απόφαση Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη» (Β΄ 2101).
20. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 27858/ΔΙΟΕ/546/26.6.2013 απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, και Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιο Σκορδά» (ΦΕΚ 1653/2013 τ.Β΄).
21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
H υπ’ αριθ. 145116/2011 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» (Β΄ 354) τροποποιείται ως ακολούθως:
1. Η παράγραφος 1 β του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Στην επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων βιομηχανικών υγρών αποβλήτων που προέρχονται από άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες, ασχέτως μεγέθους βιομηχανικής εγκατάστασης, εκτός αυτών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αριθ. 5673/400/1997 κοινή υπουργική απόφαση, τα οποία είναι μη επικίνδυνα απόβλητα ή έχουν καταστεί μη επικίνδυνα μετά από επεξεργασία σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων. Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις η επαναχρησιμοποίηση επιτρέπεται μόνο για βιομηχανική χρήση, για περιορισμένη άρδευση μέσω υπεδάφιου συστήματος άρδευσης και τροφοδότηση υπόγειων υδροφορέων, που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθ. 7 του Π.Δ. 51/2007 και μόνο μέσω διήθησης και όχι μέσω γεώτρησης, με τους όρους που τίθενται για τους συγκεκριμένους τύπους επαναχρησιμοποίησης με την παρούσα απόφαση. Σε ειδικές περιπτώσεις υπογείων υδατικών συστημάτων που εντάσσονται στο μητρώο προστατευόμενων περιοχών του άρθρου 6 του Π.Δ. 51/2007 επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η επαναχρησιμοποίηση για βιομηχανική χρήση και περιορισμένη άρδευση, χωρίς κατεισδύσεις στον υπόγειο υδροφορέα μόνο σε συγκεκριμένες θέσεις, εφόσον πριν τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρ. 8 της παρούσας υποβληθεί και εγκριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία υδρογεωλογική μελέτη όπου τεκμηριωμένα θα αποδεικνύεται ότι δεν επηρεάζονται οι υδροφόροι ορίζοντες που εμπίπτουν στο άρθρο 7 του Π.Δ. 51/2007, όπως ορίζεται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων του αντίστοιχου Υδατικού Διαμερίσματος.

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Για το περιεχόμενο της μελέτης σχεδιασμού και εφαρμογής του συστήματος άρδευσης γνωμοδοτούν οι αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας, οι αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Περιφερειακών Ενοτήτων και τα αρμόδια Τμήματα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας των οικείων Περιφερειών ή/και Περιφερειακών Ενοτήτων στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης της άδειας επαναχρησιμοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 9».

3. Η παράγραφος 9 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Για το περιεχόμενο της μελέτης σχεδιασμού και εφαρμογής του εμπλουτισμού γνωμοδοτούν τα αρμόδια Τμήματα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας των οικείων Περιφερειών ή/και Περιφερειακών Ενοτήτων καθώς και οι κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Περιφερειακών Ενοτήτων ή/και Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειών, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης της άδειας επαναχρησιμοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 9».

4. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 6:
η φράση «η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» αντικαθίσταται από τη φράση «τα αρμόδια τμήματα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της οικείας Περιφέρειας ή/και Περιφερειακής Ενότητας και οι αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειών».

5. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 7:
η φράση «η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» αντικαθίσταται από τη φράση «τα αρμόδια τμήματα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της οικείας Περιφέρειας ή/και Περιφερειακής Ενότητας».

6. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 7 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Η περίπτωση της εσωτερικής ανάκτησης των υγρών αποβλήτων στην ίδια εγκατάσταση και η ανακύκλωσή τους στην παραγωγική διαδικασία δεν αποτελεί επαναχρησιμοποίηση για βιομηχανική χρήση αλλά ανακύκλωση βιομηχανικών υγρών αποβλήτων, εφόσον αυτά δεν εξέρχονται από αυτήν για άλλες χρήσεις, ούτε διατίθενται στο έδαφος καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Η ανακύκλωση βιομηχανικών υγρών αποβλήτων στην παραγωγική διαδικασία δεν εφαρμόζεται στις βιομηχανίες προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, εξαιρουμένων χρήσεων εκτός της κύριας παραγωγικής διαδικασίας, όπως π.χ. νερά ψύξης κ.λπ. και εφόσον σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζεται η μη επαφή τους με το προϊόν.».

7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 συμπληρώνεται ως εξής:
Σε ειδικές περιπτώσεις υπογείων υδατικών συστημάτων που εντάσσονται στο μητρώο προστατευόμενων περιοχών του άρθρου 6 του Π.Δ. 51/2007 επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η επαναχρησιμοποίηση υγρών βιομηχανικών αποβλήτων που δεν υπάγονται στις διατάξεις της υπ’ αριθ. 5673/400/1997 κοινή υπουργική απόφαση μόνο για βιομηχανική χρήση και περιορισμένη άρδευση, χωρίς κατεισδύσεις στον υπόγειο υδροφορέα, μόνο σε συγκεκριμένες θέσεις, εφόσον πριν τη διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο υποβληθεί και εγκριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία υδρογεωλογική μελέτη όπου τεκμηριωμένα θα αποδεικνύεται ότι δεν επηρεάζονται οι υδροφόροι ορίζοντες που εμπίπτουν στο άρθρο 7 του Π.Δ. 51/2007, όπως ορίζεται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων του αντίστοιχου Υδατικού Διαμερίσματος.»

8. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 9
1. Για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για τις χρήσεις και δραστηριότητες που προβλέπονται στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης απαιτείται άδεια.

2. Η άδεια επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και γνωμοδότηση των κατά περίπτωση αρμόδιων υπηρεσιών που αναφέρονται στα άρθρα 4,5,6,7 και 8 και παρέχεται στο χρήστη ή τον φορέα διαχείρισης του ανακτημένου νερού. Σε περίπτωση συναρμοδιότητας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 706/2010 απόφαση (ΦΕΚ 1383/Β΄/2010), η ανωτέρω άδεια εκδίδεται από τους Γενικούς Γραμματείς των συναρμόδιων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

3. Όταν ο φορέας παροχής ανακτημένου νερού είναι και ο τελικός χρήστης ή φορέας διαχείρισής του και το έργο/ δραστηριότητα κατατάσσεται στην Α΄ κατηγορία σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1958/2012 κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011, η άδεια επαναχρησιμοποίησης αντικαθίσταται από την απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου/ δραστηριότητας, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 νόμου αυτού.
3.1. Η προβλεπόμενη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), πρέπει να περιλαμβάνει τις πληροφορίες που κατά περίπτωση προβλέπονται στα άρθρα 4 (παρ. 2), 5 (παρ. 3 και 4), 6 (παρ. 3), 7 (παρ. 2), 8 (παρ. 1), ανάλογα με το είδος της επαναχρησιμοποίησης του ανακτημένου νερού, χωρίς να απαιτείται η υποβολή της μελέτης που προβλέπεται στις ανωτέρω διατάξεις.

3.2. Η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, εκτός των υπηρεσιών και φορέων που προβλέπονται στο άρθρο 3 (2)(β)(γγ) και στο άρθρο 4 (3)(γ) του Ν. 4014/2011, αποστέλλει το φάκελο της ΜΠΕ για γνωμοδότηση και στη Διεύθυνση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθώς και στις υπηρεσίες που προβλέπονται στα άρθρα 4-8 της παρούσας απόφασης προκειμένου να γνωμοδοτήσουν για την προτεινόμενη επαναχρησιμοποίηση.

3.3. Στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους (ΑΕΠΟ), περιλαμβάνονται και όροι τήρησης των απαιτήσεων ποιότητας του ανακτημένου νερού, ανάλογα με τη συγκεκριμένη χρήση του, καθώς και των υποχρεώσεων του παρόχου, του χρήστη ή του φορέα διαχείρισης του ανακτημένου νερού που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση. Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιείται και στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων.

4. Όταν ο φορέας παροχής ανακτημένου νερού είναι και ο τελικός χρήστης ή φορέας διαχείρισης και το έργο/ δραστηριότητα κατατάσσεται στη Β΄ κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 4014/2011, η άδεια επαναχρησιμοποίησης αντικαθίσταται από τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠ.Δ.), στις οποίες πρέπει να περιλαμβάνονται και όροι τήρησης των απαιτήσεων της παρούσας απόφασης ανάλογα με τη χρήση του ανακτημένου νερού και να εξασφαλίζεται η συμβατότητα του προτεινόμενου τρόπου επαναχρησιμοποίησης με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων του αντίστοιχου Υδατικού Διαμερίσματος καθώς και με το μητρώο προστατευόμενων περιοχών του αρ. 6 του Π.Δ. 51/2007. Οι ανωτέρω Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις κοινοποιούνται και στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων.
4.1. Στην περίπτωση που δεν έχουν ακόμη εκδοθεί οι προβλεπόμενες στο άρθρο 8 του Ν. 4014/2011 υπουργικές αποφάσεις για τις ΠΠ.Δ., η απαιτούμενη για την B΄ κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων περιβαλλοντική έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 11(1) της υπ’ αριθ. 11014/703/2003 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 332), πρέπει να περιλαμβάνει αντίστοιχα πληροφορίες και στοιχεία που τεκμηριώνουν την τήρηση των απαιτήσεων της παρούσας απόφασης ανάλογα με το είδος της επαναχρησιμοποίησης του ανακτημένου νερού, χωρίς να απαιτείται η έκδοση άδειας επαναχρησιμοποίησης.

5. Σε κάθε περίπτωση από τις αναφερόμενες στις παραγράφους 3 και 4 πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις διασφάλισης της δημόσιας υγείας, για τις οποίες θα πρέπει να υπάρχει αναλυτική περιγραφή στην Μ.Π.Ε., στην Α.Ε.Π.Ο. και στις Π.Π.Δ. (ή στην περιβαλλοντική έκθεση).

6. Σε περιπτώσεις που για το χρήστη ή φορέα διαχείρισης του ανακτημένου νερού προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις περιβαλλοντική αδειοδότηση, η άδεια επαναχρησιμοποίησης αντικαθίσταται από την ΑΕΠΟ ή τις ΠΠ.Δ., κατ’ αναλογία των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου.»

7. Για τις παρακάτω εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν δυναμικότητα μέχρι 50 Μ.Ι.Π. (μονάδα ισοδύναμου πληθυσμού (Μ.Ι.Π), κατά το άρθρο 2 της κοινής υπουργικής απόφασης 5673/400/1997):
α. μικρών ιδιωτικών συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων μεμονωμένων κατοικιών ή πολυκατοικιών,

β. ξενοδοχειακών καταλυμάτων (με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που εμπίπτουν στην παρ. Ζ1 του άρθρου 8 του από 6.10.1978 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 538Δ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει),

γ. επεξεργασίας λυμάτων αμιγώς οικιακού χαρακτήρα και σαφώς διαχωρισμένων του προσωπικού των βιομηχανικών και άλλων δραστηριοτήτων δεν απαιτείται άδεια επαναχρησιμοποίησης στις περιπτώσεις: α) περιορισμένης άρδευσης μέσω υπεδάφιου συστήματος και β) τροφοδότησης υπόγειων υδροφορέων, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 51/2007, μόνο μέσω διήθησης και όχι μέσω γεώτρησης, αλλά θα λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις διάθεσης λυμάτων που περιλαμβάνονται στην οικοδομική άδεια των ανωτέρω εγκαταστάσεων.»

9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την έκδοση της άδειας επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης από το χρήστη ή τον φορέα διαχείρισης του ανακτημένου νερού στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Για τις περιπτώσεις του άρθρου 4 της παρούσας η σχετική αίτηση υποβάλλεται από τον φορέα διαχείρισης του ανακτημένου νερού. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από τη μελέτη που κατά περίπτωση προβλέπεται στα άρθρα 4-8 της παρούσας απόφασης.»

10. Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Κατά τη διαδικασία αλλά και μετά την περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας/έργου που περιλαμβάνει επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθώς και οι κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες που αναφέρονται στα άρθρα 4, 5, 6, 7 και 8 διενεργούν σχετικό έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί ότι η οργάνωση, κατασκευή και λειτουργία της εγκατάστασης συμφωνούν με την υποβληθείσα σχετική μελέτη.»

11. Η παράγραφος 4 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η άδεια επαναχρησιμοποίησης εκδίδεται μέσα σε 45 ημέρες από την υποβολή πλήρους φακέλου.»

12. Το άρθρο 15 αντικαθίσταται ως εξής:
«Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014 οφείλουν να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις, τους όρους και τους περιορισμούς της παρούσας απόφασης:
α) οι χρήστες ή φορείς διαχείρισης οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος της απόφασης επαναχρησιμοποιούν επεξεργασμένα υγρά απόβλητα, με ανανέωση ή τροποποίηση της υφιστάμενης σχετικής άδειας
β) οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες (επεξεργασίας) παροχής και επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στην περίπτωση των έργων/ δραστηριοτήτων Α΄ κατηγορίας με αναθεώρηση/ τροποποίηση της ΑΕΠΟ και στην περίπτωση των έργων/ δραστηριοτήτων Β΄ κατηγορίας με ενδεχόμενη επανεξέταση των ΠΠ.Δ..»

13. Στο τέλος του παραρτήματος Ι προστίθεται η σημείωση:
«Σημείωση Παραρτήματος Ι: Για τις εγκαταστάσεις των οποίων τα απόβλητα, λόγω της φύσης και προέλευσής τους, τεκμηριωμένα, μέσα από τα στοιχεία της Μ.Π.Ε. για τα έργα της Α΄ κατηγορίας, της περιβαλλοντικής έκθεσης του άρθρου 11 της κοινή υπουργική απόφαση 11014/703/2003 (ΦΕΚ 332/Β΄) για τα έργα Β΄ κατηγορίας (για την περίπτωση που δεν έχουν ακόμη εκδοθεί οι προβλεπόμενες στο άρθρο 8 του Ν. 4014/2011 υπουργικές αποφάσεις για τις ΠΠ.Δ.) ή της δήλωσης υπαγωγής σε ΠΠ.Δ., δεν προκύπτει να διαθέτουν οργανικό φορτίο, δεν απαιτείται, κατά την κρίση πάντοτε της αδειοδοτούσας αρχής, δευτεροβάθμια – τριτοβάθμια βιολογική επεξεργασία, εφόσον βέβαια με κατάλληλη επεξεργασία εξασφαλίζονται, ανάλογα με το είδος της επαναχρησιμοποίησης, τα ελάχιστα όρια των πινάκων 1,2 και 3 του παρόντος παραρτήματος. Επίσης, για βιομηχανικές ή άλλες εγκαταστάσεις, των οποίων τα απόβλητα λόγω της προέλευσης και της φύσης τους καθώς και της παραγωγικής διαδικασίας της εγκατάστασης τεκμηριωμένα, μέσα από τα στοιχεία της Μ.Π.Ε. για τα έργα της Α΄ κατηγορίας, της περιβαλλοντικής έκθεσης του άρθρου 11 της κοινής υπουργικής απόφασης 11014/703/2003 (ΦΕΚ 332/Β΄) για τα έργα Β΄ κατηγορίας (μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων στο άρθρο 8 του Ν. 4014/2011 υπουργικών αποφάσεων για τις ΠΠ.Δ.) ή της δήλωσης υπαγωγής σε ΠΠ.Δ., δεν προκύπτει να διαθέτουν μικροβιολογικό φορτίο δεν απαιτείται, κατά την κρίση πάντοτε της αδειοδοτούσας αρχής, απολύμανση αυτών πριν από την επαναχρησιμοποίησή τους».

14. Στο τέλος του παραρτήματος ΙV προστίθεται η σημείωση:
«Σημειώσεις Παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙV:
Εφόσον, όπως τεκμηριωμένα προκύπτει απ’ τα στοιχεία της Μ.Π.Ε. για τα έργα της Α΄ κατηγορίας, της περιβαλλοντικής έκθεσης του άρθρου 11 της κοινής υπουργικής απόφασης 11014/703/2003 (ΦΕΚ 332/Β΄) για τα έργα Β΄ κατηγορίας (για την περίπτωση που δεν έχουν ακόμη εκδοθεί οι προβλεπόμενες στο άρθρο 8 του Ν. 4014/2011 υπουργικές αποφάσεις για τις ΠΠ.Δ.) ή της δήλωσης υπαγωγής σε ΠΠ.Δ. και κατά την κρίση της αδειοδοτούσας αρχής, για κάποιες από αυτές τις δραστηριότητες, τα υγρά απόβλητα των οποίων, λόγω της φύσης και προέλευσής τους καθώς και της παραγωγικής διαδικασίας της δραστηριότητας, δεν περιέχουν ορισμένες από τις παραμέτρους που περιλαμβάνονται στους πίνακες των ανωτέρω παραρτημάτων, να εξαιρούνται από την υποχρέωση δειγματοληψιών και ελέγχου για τις παραμέτρους αυτές, μετά από σχετική τεκμηρίωση».

15. Στις σημειώσεις του Πίνακα 3 προστίθεται η σημείωση:
μ) κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται το πότισμα με καταιονισμό σε περιπτώσεις άρδευσης εκτάσεων (π.χ. γηπέδων γκολφ) όπου είναι τεχνικά δύσκολη η εφαρμογή άλλου συστήματος άρδευσης.

Άρθρο 2
Αιτήματα για έκδοση άδειας επαναχρησιμοποίησης που έχουν υποβληθεί στις Διευθύνσεις Υδάτων πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ολοκληρώνονται ως προς την αξιολόγηση και έγκρισή τους, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, εκτός αν ο φορέας του έργου/ δραστηριότητας ζητήσει την υπαγωγή του στις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 48963/5.10.2012 υπουργικής απόφασης (Β 2703)
Το Παράρτημα Α της υπ’ αριθμ. 48963/5.10.2012 υπουργικής απόφαση (Β 2703) και ειδικότερα το σημείο 7.3 (iii) τροποποιείται ως εξής:
1)Το πρώτο εδάφιο συμπληρώνεται ως ακολούθως: “καθώς και των λοιπών υγρών αποβλήτων”.

2)Το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Αναφέρονται (όπου απαιτείται): ποσοτικές εκτιμήσεις, ποιοτικά χαρακτηριστικά, ο αποδέκτης (π.χ. σύνδεση με αποχετευτικό δίκτυο, υπόγειος υδροφορέας, επιφανειακός υδάτινος αποδέκτης) και τυχόν επαναχρησιμοποίησή τους (γεωργική χρήση – άρδευση, τροφοδότηση υπόγειων υδροφορέων, αστική και περιαστική χρήση, βιομηχανική χρήση, σε υδατικά συστήματα του άρθρου 7 του Π.Δ. 51/2007, ή περιορισμένη άρδευση μέσω υπεδάφιου συστήματος άρδευσης ή τροφοδότηση υπόγειων υδροφορέων που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 51/2007), σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 145116/11 (Β 354) και την κοινή υπουργική απόφαση 5673/400/97 (Β 192), όπως ισχύουν».

3) Το έκτο εδάφιο αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Σε περιπτώσεις που διεξάγονται εργασίες επεξεργασίας λυμάτων και υγρών αποβλήτων, στην ΑΕΠΟ περιλαμβάνονται επιπρόσθετα και τα εξής:»

Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ