Κέντρα Ενημέρωσης Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ) Άρτας, Καρδίτσας, Καλαμαριάς

Κέντρα Ενημέρωσης Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ) Άρτας, Καρδίτσας, Καλαμαριάς

Σύσταση και Έναρξη λειτουργίας Γραφείων Ενημέρωσης – Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΓΕΥΔ)Αριθμ. 54141 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2150/11.06.2018
Σύσταση και Έναρξη λειτουργίας Γραφείων Ενημέρωσης – Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΓΕΥΔ)

ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ)
αποφασίζουμε:

1. Τη σύσταση Γραφείων Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (Γ.Ε.Υ.Δ.) στις κάτωθι Περιφερειακές Ενότητες:
α) Άρτας με έδρα το Δήμο Αρταίων, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα το Δήμο Ιωαννιτών.
β) Καρδίτσας με έδρα το Δήμο Καρδίτσας, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα το Δήμο Λαρισαίων.
γ) Καλαμαριάς με έδρα το Δήμο Καλαμαριάς, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης.

2. Ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Γραφείων Ενημέρωσης- Υποστήριξης Δανειοληπτών (Γ.Ε.Υ.Δ.) η ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής απόφασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Τεύχος Β 2150/11.06.2018)3. Να συσταθούν 6 θέσεις προσωπικού, ήτοι 2 ανά Γ.Ε.Υ.Δ., και να πληρωθούν κατά τη διαδικασία της παραγράφου 2, του άρθρου 94, του ν. 4389/2016 (Α 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κέντρα Ενημέρωσης Υπ. Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ)