Κεντρική Βάση Δεδομένων για τα αναρτώμενα έσοδα και τις δαπάνες των υποψηφίων

Δημοτικές εκλογές 2014Αριθ. οικ 13697 – ΦΕΚ Β 935 – 15.04.2014

Καθορισμός τεχνικών και διαδικαστικών ζητημάτων, σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων, την παροχή πρόσβασης σε αυτήν, τον τρόπο και τον χρόνο ενημέρωσης για τα αναρτώμενα έσοδα και τις δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων, τη διασφάλιση τήρησης των προσωπικών δεδομένων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τα άρθρα 1, 2, 3 και 10 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138A) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές».
2) Tην ανάγκη διασφάλισης πλήρους διαφάνειας στα οικονομικά των συνδυασμών και ενημέρωσης των πολιτών για αυτά.
3) Το άρθρο 1 (κεφ. Α΄) του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74) Διοικητικές απλουστεύσεις – καταργήσεις.
4) Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Λειτουργία Κεντρικής Βάσης Δεδομένων
Στην ιστοσελίδα των εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, (ekloges.ypes.gr) εγκαθίσταται και λειτουργεί ιστοχώρος σχετικά με την ανάρτηση των εσόδων και δαπανών των υποψηφίων και των συνδυασμών όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138/A΄) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές». Οι υποψήφιοι και οι συνδυασμοί προκειμένου να εισάγουν τα έσοδα και τα έξοδα, όπως ορίζεται στις επόμενες παραγράφους, χρησιμοποιούν τη διεύθυνση http://ekloges.ypes.gr/. Στην ίδια διεύθυνση οι πολίτες μπορούν να πληροφορούνται για τα έσοδα και τα έξοδα των συνδυασμών. Σχετικοί σύνδεσμοι τοποθετούνται και στην κεντρική ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr)

Άρθρο 2
Διαδικασία Παροχής Πρόσβασης
1. Κάθε συνδυασμός για τις Περιφερειακές Εκλογές και για Δήμους με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων υποχρεούται στη λήψη κωδικού πρόσβασης στην Κεντρική Βάση Δεδομένων Εκλογικών Δαπανών. (ΚΕ.Β.Δ.Ε.Δ.). Για συνδυασμούς σε Δήμους με πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων, η λήψη κωδικού πρόσβασης δεν είναι υποχρεωτική. Οι συνδυασμοί αυτοί μπορούν να λαμβάνουν προαιρετικά κωδικό πρόσβασης, ακολουθώντας τη διαδικασία που ισχύει και για τους υπόλοιπους υπόχρεους.

2. Οι συνδυασμοί οφείλουν να ζητήσουν τον κωδικό πρόσβασης προκειμένου να αναρτήσουν τα έσοδα και τις δαπάνες τους στη βάση αυτή από την έναρξη της λειτουργίας της βάσης δεδομένων και το αργότερο μέχρι την ανακήρυξη των συνδυασμών.

3. Για τους υποψηφίους περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους, η διαχείριση των εσόδων και των συνδυασμών γίνεται με χρήση του κωδικού πρόσβασης που λαμβάνει ο συνδυασμός και δεν επιτρέπεται η μεμονωμένη λήψη κωδικού από το Υπουργείο Εσωτερικών.

4. Για τη λήψη του κωδικού πρόσβασης ο επικεφαλής του συνδυασμού ή ο διαχειριστής του συνδυασμού ή άλλο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό, εισέρχεται στην ιστοσελίδα http://ekloges.ypes.gr/ και επιλέγει τον σύνδεσμο «Διαφάνεια». Ακολούθως εισέρχεται στο σύστημα Διαχείρισης και ακολουθεί τον σύνδεσμο «Εγγραφή». Στη συνέχεια εισάγει το Δήμο ή την Περιφέρεια στους οποίους πρόκειται να ανακηρυχθεί ο συνδυασμός, την ονομασία αυτού και το ονοματεπώνυμο του επικεφαλής του συνδυασμού. Κατόπιν, καταχωρίζονται τα πλήρη στοιχεία του διαχειριστή του συνδυασμού (Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, Ιδιότητα, τηλέφωνα επικοινωνίας, email). Από τη στιγμή αυτή ο λήπτης του ανωτέρω κωδικού μπορεί να εισάγει στοιχεία στην ΚΕ.Β.Δ.Ε.Δ., αλλά δεν μπορεί να τα δημοσιοποιήσει πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης.

5. Με τη συμπλήρωση των ανωτέρω στοιχείων, η ΚΕ.Β.Δ.Ε.Δ αποστέλλει αυτομάτως στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί προσυμπληρωμένη αίτηση χορήγησης κωδικού πιστοποίησης, την οποία ο διαχειριστής του συνδυασμού αφού υπογράψει και βεβαιώσει το γνήσιο της υπογραφής του, οφείλει να αποστείλει μαζί με το έντυπο διάθεσης του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου και ευκρινές αντίγραφο της ταυτότητάς του, στην Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Η.Ε.Σ. του Υπουργείου Εσωτερικών, Ευαγγελιστρίας 2, Αθήνα 10183.

6. Με την επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας πιστοποίησης από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, αποστέλλεται Σύντομο Μήνυμα Κειμένου (SMS) στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει ο διαχειριστής του συνδυασμού, το οποίο περιέχει τον κωδικό πιστοποίησης και ο οποίος είναι απαραίτητος για τη δημοσιοποίηση των εσόδων και των δαπανών των υποψηφίων.

7. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα φωτοαντίγραφα, εκτός από την ποινική ευθύνη που υπέχει ο υπαίτιος κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, εφόσον η πράξη αυτή δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη, η πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά, θα ανακαλείται αμέσως.

Άρθρο 3
Καταχώρηση Στοιχείων Συνδυασμού και Υποψηφίων
1. Με τη λήψη του κωδικού πρόσβασης στη KΕ.Β.Δ.Ε.Δ. ο διαχειριστής του συνδυασμού μπορεί με ευθύνη του να δώσει δυνατότητα πρόσβασης και σε άλλους χρήστες, οι οποίοι θα μπορούν να καταχωρίζουν στοιχεία για λογαριασμό και εκ μέρους του συνδυασμού και των υποψηφίων. Ο διαχειριστής μπορεί, κατά βούλησή του, να περιορίσει στους νέους αυτούς χρήστες τη δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων μόνο για ένα υποσύνολο των υποψηφίων. Σε κάθε περίπτωση όμως οι νέες εισαγωγές δεδομένων στη ΚΕ.Β.Δ.Ε.Δ, οι διαγραφές ή οι μεταβολές αυτών που γίνονται από τους ανωτέρω χρήστες δεσμεύουν το συνδυασμό.

2. Ο διαχειριστής του συνδυασμού ή άλλος εξουσιοδοτημένος χρήστης εισάγει σε ειδική φόρμα της εφαρμογής τα στοιχεία όλων των υποψηφίων δημοτικών ή περιφερειακών συμβούλων καθώς και τα στοιχεία των επικεφαλής των συνδυασμών και των αντιπεριφερειαρχών με ένδειξη της εκλογικής περιφέρειας, στην οποία είναι υποψήφιοι. Είναι δυνατόν να εισαχθούν και τα ονόματα των υποψηφίων συμβούλων των τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων. Η εισαγωγή τους στο σύστημα αποσκοπεί στην ενημέρωση του κοινού, όσον αφορά τη σύνθεση του ψηφοδελτίου.

3. Με ευθύνη του διαχειριστή του συνδυασμού ή άλλου εξουσιοδοτημένου χρήστη, αμέσως μετά την ανακήρυξη των υποψηφίων από το αρμόδιο δικαστήριο, επικαιροποιούνται τα στοιχεία των υποψηφίων που έχουν εισαχθεί στην ΚΕ.Β.Δ.Ε.Δ.

4. Ο διαχειριστής του συνδυασμού ή άλλος εξουσιοδοτημένος χρήστης εισάγει σε ειδική φόρμα τους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχει ανοίξει ο συνδυασμός, κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 4 του Ν. 3870/2010, αναφέροντας το πιστωτικό ίδρυμα, στο οποίο έχει ανοιχθεί ο τραπεζικός λογαριασμός και μία σύντομη περιγραφή αυτού. Δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή του αριθμού του ανωτέρω τραπεζικού λογαριασμού.

5. Ο διαχειριστής του συνδυασμού ή άλλος εξουσιοδοτημένος χρήστης εισάγει σε ειδική φόρμα τη σειρά, τον αριθμό του πρώτου και του τελευταίου θεωρημένου από τη ΔΟΥ διπλότυπου εισιτηρίου εισόδου για εκδηλώσεις κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 5 του Ν. 3870/2010 καθώς και την τιμή του εισιτηρίου. Σε περίπτωση που θεωρούνται διαφορετικές σειρές εισιτηρίων, τότε γίνονται οι ανάλογες αναλυτικές εγγραφές.

Άρθρο 4
Καταχώρηση Εσόδων Συνδυασμών
1. Ο διαχειριστής ή άλλος εξουσιοδοτημένος χρήστης εισάγει για το συνδυασμό ή για μεμονωμένο υποψήφιο το σύνολο του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων ανά ημερομηνία και ανά τραπεζικό λογαριασμό.

2. Ο διαχειριστής ή άλλος εξουσιοδοτημένος χρήστης εισάγει στην ΚΕ.Β.Δ.Ε.Δ. ανά εκδήλωση τα διπλότυπα εισιτήρια εισόδου που διέθεσε ο συνδυασμός ή ο υποψήφιος. Η καταχώρηση γίνεται με αναγραφή του πρώτου και του τελευταίου αριθμού των διπλοτύπων εισιτηρίων εισόδου ανά σειρά. Η εφαρμογή λογισμικού υπολογίζει αυτόματα το συνολικό ύψος των εισπράξεων ανά εκδήλωση. Ταυτόχρονα ο χρήστης της εφαρμογής ορίζει και τον τραπεζικό λογαριασμό του συνδυασμού, στον οποίον έγινε η κατάθεση του ανωτέρω συνολικού ποσού.

Άρθρο 5
Καταχώρηση Εκλογικών Δαπανών Συνδυασμών
1. Ο διαχειριστής ή άλλος εξουσιοδοτημένος χρήστης εισάγει για το συνδυασμό ή για μεμονωμένο υποψήφιο αναλυτικά κάθε εκλογική δαπάνη, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παρ. 2 και άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3870/2010, με ιδιαίτερη ανάλυση ανά κατηγορία δαπάνης και μνημονεύοντας τα αντίστοιχα παραστατικά.

2. Παροχές σε είδος οι οποίες αποτιμώνται όπως ορίζει η κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 3870/2010, εισάγεται με ειδική ένδειξη στην ΚΕ.Β.Δ.Ε.Δ. Η αποτίμηση σε χρήμα των ανωτέρω παροχών εισάγονται αυτομάτως από την εφαρμογή και ως εκλογικό έσοδο χωρίς να απαιτείται περαιτέρω ενέργεια του χρήστη.

3. Ο διαχειριστής ή άλλος εξουσιοδοτημένος χρήστης μετά την καταχώρηση των δαπανών και εφόσον γίνει η σχετική κίνηση και στον τραπεζικό λογαριασμό μεταγενέστερα συνδέει κάθε δαπάνη με τον τραπεζικό λογαριασμό μέσω του οποίου έγινε η πληρωμή κατ’ εφαρμογή και με την επιφύλαξη του άρθρου 1 παρ. 4 του Ν. 3870/2010.

Άρθρο 6
Δημοσιοποίηση των Στοιχείων
Ο διαχειριστής του συνδυασμού είναι αποκλειστικά αρμόδιος να εγκρίνει από τον πίνακα των εσόδων και των δαπανών που έχουν εισαχθεί στη ΚΕ.Β.Δ.Ε.Δ. αυτές τις οποίες υποχρεούται να δημοσιεύσει, αφού έχει ελέγξει το περιεχόμενό τους. Η δημοσίευση των στοιχείων είναι δυνατή αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση του κωδικού πιστοποίησης της παρ. 5 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 7
Χρονικό Διάστημα Ενημέρωσης των Εσόδων και των Δαπανών από τους Συνδυασμούς και τους Υποψηφίους
1. Οι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι αυτών οφείλουν εντός επτά (7) ημερών από την πραγματοποίηση των εκλογικών δαπανών ή των εσόδων να εισάγουν στην ΚΕ.Β.Δ.Ε.Δ. τις αντίστοιχες εγγραφές, όπως ορίζεται στα άρθρα 4 και 5 της παρούσης.

2. Ειδικά για τις εκλογικές δαπάνες και τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, και μέχρι την έναρξη λειτουργίας της βάσης δεδομένων, αυτά εισάγονται το αργότερο μέχρι την ανακήρυξη των συνδυασμών.

3. Η σύνδεση των δαπανών με τον τραπεζικό λογαριασμό, μέσω του οποίου εξοφλήθηκαν οι δαπάνες, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 5 της παρούσας, μπορεί να γίνει έως και 30 ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών.

4. Σε περίπτωση επαναληπτικών εκλογών, οι μετέχοντες συνδυασμοί μπορούν να εισάγουν εντός επτά (7) ημερών από την πραγματοποίησή τους τα εκλογικά έσοδα και τις δαπάνες τα οποία γίνονται μεταξύ της εβδομάδας που μεσολαβεί μεταξύ των δύο εκλογών. Το αντίστοιχο διάστημα για την περαίωση της διαδικασίας της ανωτέρω παραγράφου επεκτείνεται κατά μία εβδομάδα.

Άρθρο 8
Δημόσια Πρόσβαση στα Δεδομένα
1. Οι πολίτες μπορούν να έχουν απευθείας πρόσβαση στα δημοσιοποιημένα δεδομένα των συνδυασμών και των υποψηφίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://ekloges.ypes.gr/.

2. Τα έσοδα των συνδυασμών εμφανίζονται συγκεντρωτικά ανά ημερομηνία και ανά τραπεζικό ίδρυμα. Αντίστοιχα, οι παροχές σε είδος, οι οποίες αποτιμώνται σε χρήματα, εμφανίζονται στη συγκεκριμένη διεύθυνση.

3. Τα διπλότυπα, θεωρημένα από τη ΔΟΥ, εισιτήρια εισόδου εμφανίζονται επίσης συγκεντρωτικά ανά εκδήλωση, με την περιγραφή που έχει δοθεί από τους χρήστες της εφαρμογής.

4. Τα έξοδα των συνδυασμών εμφανίζονται όπως ακριβώς έχουν αυτά καταχωριστεί από τους συνδυασμούς, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.

5. Οι λίστες των υποψηφίων των συνδυασμών, συμπεριλαμβανομένων και των επικεφαλής και των άμεσα αιρετών αντιπεριφερειαρχών, εμφανίζονται αναλυτικά ανά εκλογική περιφέρεια ή δήμο, εφόσον έχουν εισαχθεί και οι αντίστοιχοι υποψήφιοι. Από τα στοιχεία των υποψηφίων εμφανίζονται αναλυτικά το ονοματεπώνυμό τους, το πατρώνυμο και η εκλογική περιφέρεια που είναι υποψήφιοι. Ο πολίτης δύναται να έχει πρόσβαση στο σύνολο των υποψηφίων αναλυτικά για έναν συγκεκριμένο Δήμο ή μία Περιφέρεια.

Άρθρο 9
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ’ αριθ. πρωτ 50038/3-9-2010 (Β 1389) απόφασή μας.

Άρθρο 10
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Απριλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
IΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

———

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ -ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΗΕΣ

Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2

Ταχ. Κωδ.: 10183

Πληροφορίες: Α. Κουλός Τηλέφωνο: 2131361196 Fax: 2131361167

Αθήνα, 14 /04/2014
Αρ.Πρωτ.: <<οικ.14955>>

ΘΕΜΑ: Έναρξη Διαδικτυακής Εφαρµογής Παρακολούθησης Εκλογικών Δαπανών

Σχετ.: Η αρ.9 Εγκύκλιος (αρ.πρωτ. 10812/14-3-2014-ΑΔΑ: ΒΙΞ4Ν-ΞΛΦ) του Υπουργείου µας.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ Α΄/138) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές» και σε συνέχεια της ως άνω σχετικής Εγκυκλίου µας και ειδικότερα των όσων αναφέρονται στις παραγράφους 5.3 και 5.4 αυτής, παρακαλούµε να ενηµερώσετε µε τον πλέον πρόσφορο τρόπο (δελτίο τύπου προς τα τοπικά µέσα ενηµέρωσης, ανακοινώσεις στους ειδικούς χώρους ανακοινώσεων και µε ότι άλλο εσείς κρίνετε προσφορότερο) τους ενδιαφερόµενους ότι η ιστοσελίδα για την καταχώριση των εκλογικών δαπανών των συνδυασµών και υποψηφίων για τις επερχόµενες Περιφερειακές και Δηµοτικές Εκλογές, έχει ξεκινήσει και λειτουργεί κανονικά. Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει και καλούνται όλοι οι υπόχρεοι να ολοκληρώσουν άµεσα τις απαραίτητες ενέργειες για να αποκτήσουν πρόσβαση στο σύστηµα.

Η διαδικασία εγγραφής είναι απλούστατη και περιγράφεται στην ιστοσελίδα της «Διαφάνειας», η οποία είναι προσβάσιµη από σχετικό σύνδεσµο που υπάρχει στο διαδικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ. www.ypes.gr/el/Elections/ και στο www.ekloges.ypes.gr

Τα στοιχεία που θα αναρτώνται στην πύλη είναι:

-Οι πλήρεις λίστες των υποψηφίων κάθε συνδυασµού

-Τα έσοδα (από εισφορές και διάθεση εισιτηρίων)

-Οι δαπάνες (είδη δαπανών)

– Οι πληρωµές των δαπανών

Σηµειώνεται ότι ειδικά για τους υποψηφίους, παρέχεται η δυνατότητα καταχώρισης συνδέσµου, που θα παραπέµπει στην προσωπική ιστοσελίδα του κάθε υποψηφίου χωριστά. Οι υποψήφιοι µπορούν να εκµεταλλευτούν τη δυνατότητα αυτή για λόγους προβολής και ενηµέρωσης σχετικά µε τις υπόλοιπες προεκλογικές τους δραστηριότητες (συγκεντρώσεις, οµιλίες κλπ).

Τέλος, υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση µε αριθµ. πρωτ. 13697/04-04-2014 που εκδόθηκε στα πλαίσια του Νόµου 3870/2010, όλοι οι συνδυασµοί και οι υποψήφιοι αυτών οφείλουν να έχουν καταχωρίσει µέχρι την ανακήρυξη των συνδυασµών, όλες τις εκλογικές δαπάνες και τα έσοδα που έχουν πραγµατοποιηθεί από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου. Τα έγγραφα για την πιστοποίηση του συνδυασµού, ώστε να παραλάβουν τον κωδικό δηµοσιοποίησης, πρέπει να παραδοθούν ή να αποσταλούν ταχυδροµικά στη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Η.Ε.Σ. του Υπουργείου Εσωτερικών, Ευαγγελιστρίας 2, Αθήνα 101 83, (κα Αρχοντούλα Κορµπάκη 2131361156- Χρ. Ιωάννης Χατζέλλης 2131361370).

 

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ