Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας

Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας

Επικαιροποιημένος Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (29.1.2018)

Ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας αποτελεί μέρος του Συλλογικού Έργου ιδιωτικής κωδικοποίησης «Διαρκής Κώδικας Νομοθεσίας» (ΔΚΝ – Ραπτάρχης) το οποίο υλοποιείται από το ομώνυμο Τμήμα της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής ΑνασυγκρότησηςΗ παρουσίαση του Κώδικα ακολουθεί τα μεθοδολογικά και λειτουργικά δεδομένα της θεματικής ένταξής του στον ΔΚΝ, ιδίως από την άποψη των παραπομπών σε συσχετιζόμενα κανονιστικά κείμενα και σε άλλες θεματικές ενότητες του Έργου

Φέρεται σε γνώση των χρηστών του Κώδικα ότι η κατωτέρω κωδικοποιημένη μορφή του αποτελεί χρηστικό εργαλείο νομικής πληροφόρησης και ότι σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τα επίσημα κανονιστικά κείμενα, όπως αυτά βρίσκονται δημοσιευμένα στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Πηγή: minadmin.gov.gr

Επικαιροποιημένος Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (29.1.2018)

Πίνακας περιεχομένων
(
οι αριθμοί στο τέλος κάθε παραγράφου παραπέμπουν στην σελίδα)

ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 2690 της 8/9 Μαρτ. 1999 (ΦΕΚ Α΄ 45) 1

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1
Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα 1
Άρθρο 2 Αυτεπάγγελτη ενέργεια της Διοίκησης 2
Άρθρο 3 Αιτήσεις προς τη Διοίκηση 2
Άρθρο 4 Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση 3
Άρθρο 5 Πρόσβαση σε έγγραφα 6
Άρθρο 6 Προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερομένου 7
Άρθρο 7 Αμεροληψία των διοικητικών οργάνων 8
Άρθρο 8 Αναπλήρωση των διοικητικών οργάνων 8
Άρθρο 9 Μεταβίβαση αρμοδιότητας των διοικητικών οργάνων – Εξουσιοδότηση των διοικητικών οργάνων προς υπογραφή 9
Άρθρο 10 Προθεσμίες προς ενέργεια 9
Άρθρο 11 Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής – Επικύρωση των αντιγράφων 10
Άρθρο 12 Τήρηση πρωτοκόλλου υπηρεσίας – Χορήγηση βεβαίωσης για την καταχώριση εγγράφου 12

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 12
Άρθρο 13 Συγκρότηση 12
Άρθρο 14 Σύνθεση – Συνεδριάσεις – Λειτουργία 13
Άρθρο 15 Αποφάσεις 15

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 15
Άρθρο 16 Περιεχόμενο και τύπος 15
Άρθρο 17 Αιτιολογία 16
Άρθρο 18 Δημοσίευση 16
Άρθρο 19 Κοινοποίηση 16
Άρθρο 20 Γνώμη – Πρόταση 17
Άρθρο 21 Ανάκληση 17

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 17
Άρθρο 22 Τύπος 17
Άρθρο 23 Κατάρτιση 17

  

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ 18
Άρθρο 24 Αίτηση θεραπείας – Ιεραρχική προσφυγή 18
Άρθρο 25 Ειδική διοικητική προσφυγή – Ενδικοφανής προσφυγή 18
Άρθρο 26 Κοινές διατάξεις 19
Άρθρο 27 Αναφορά 19

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 19
Άρθρο 28 Διάρκεια προθεσμιών 19
Άρθρο 29 Παράταση και αναστολή προθεσμιών 19
Άρθρο 30 Επεξήγηση όρων 20
Άρθρο 31 Αναφορά σε διατάξεις 20
Άρθρο 32 Παραπομπές 20
Άρθρο 33 Καταργούμενες διατάξεις 20

Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας
Επικαιροποιημένος Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (29.1.2018)