Κτηματολόγιο. Ηλεκτρονικά ο έλεγχος Εγγραπτέων Πράξεων

Αριθμ. 45877 ΕΞ 2023 – ΦΕΚ τεύχος Β 6130/23.10.2023
Εφαρμογή Πλατφόρμας Νομικού Ελέγχου Εγγραπτέων Πράξεων (άρθρο 16 του ν. 2664/1998)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Η περιγραφόμενη στην παρούσα διαδικασία ηλεκτρονική εφαρμογή, με την ονομασία Πλατφόρμα Νομικού Ελέγχου Εγγραπτέων Πράξεων

https://eisigites.ktimatologio.gr/

αποσκοπεί στην διενέργεια απομακρυσμένου νομικού ελέγχου αιτήσεων εγγραπτέων πράξεων (άρθρο 16 του ν. 2664/1998) που έχουν υποβληθεί και υποβάλλονται σε Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα των ν. 4512/2018 και ν. 2664/1998.

Άρθρο 2
Πρόσβαση – Χρήστες Εφαρμογής

1. Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη μέσω του ktimatologio.gr και ktimatologio.gov.gr.

2. Πρόσβαση στην ως άνω εφαρμογή ως χρήστες δύνανται να έχουν:
α) Δικηγόροι-εισηγητές που έχουν επιλεγεί ως μέλη Μητρώων Νομικών Εισηγητών κατά τις ειδικότερες προβλέψεις των σχετικών Προγραμματικών Συμφωνιών που υπογράφονται μεταξύ του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας.
β) Προϊστάμενοι Κτηματολογικών Γραφείων ή Υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».
γ) Προσωπικό του Φορέα που έχει αρμοδιότητα σύνταξης εισήγησης ή αποφασιστική αρμοδιότητα.
δ) Εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του Φορέα, για την διεκπεραίωση της διαδικασίας πληρωμής του δικηγόρου-εισηγητή.

3. Οι δικηγόροι-εισηγητές εισέρχονται στην πλατφόρμα, αφού αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών της πύλης της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων, ή με μοναδικούς κωδικούς που θα προμηθεύσει ο Φορέας, προκειμένου να πιστοποιηθεί η ιδιότητά τους για τη χρήση της εφαρμογής.

4. Οι Προϊστάμενοι και το προσωπικό του Φορέα εισέρχονται στην πλατφόρμα, αφού αυθεντικοποιηθούν είτε με τη χρήση των προσωπικών τους Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης ή της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, όταν πρόκειται για Δικηγόρους.

Άρθρο 3
Λειτουργία εφαρμογής και δυνατότητες χρηστών

1. Οι αναφερόμενοι στην περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 2 Προϊστάμενοι έχουν την δυνατότητα να εισάγουν στην εφαρμογή φακέλους νέων υποθέσεων. Ο φάκελος δημιουργείται με την επιλογή «Νέα Υπόθεση» στην ενότητα «Υποθέσεις». Εισάγεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, το είδος της υπόθεσης και το κτηματολογικό γραφείο ή υποκατάστημα στο οποίο αυτή εκκρεμεί. Στη συνέχεια γίνεται η μεταφόρτωση όλων των υποβληθέντων εγγράφων-δικαιολογητικών της εκκρεμούσας υπόθεσης, και επιλέγεται αποθήκευση. Μετά την ολοκλήρωση του νομικού ελέγχου και τη σχετική εισήγηση του δικηγόρου- εισηγητή, οι αναφερόμενοι στην περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 2 Προϊστάμενοι και όσοι από το προσωπικό της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 2 έχουν αποφασιστική αρμοδιότητα καταχώρισης, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ των επιλογών «Απόρριψη» και «Αποδοχή» της καταχώρισης εγγραπτέας πράξης. Οι αναφερόμενοι στην περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 2 Προϊστάμενοι έχουν την εποπτεία όλων των υποθέσεων που αφορούν στο Κτηματολογικό Γραφείο ή Υποκατάστημά τους.

2. Οι αναφερόμενοι στην περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 2 δικηγόροι-εισηγητές έχουν την δυνατότητα να προβούν σε ανάληψη των υποθέσεων εγγραπτέων πράξεων που εκκρεμούν για καταχώριση, σε νομικό έλεγχο αυτών, σε εισήγηση για την καταχώριση ή μη της πράξης, και να αιτηθούν την πληρωμή τους, κατά τα προβλεπόμενα της οικείας Προγραμματικής Συμφωνίας του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίον ανήκουν, με τον Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Ειδικότερα, μετά την ανάληψη της υπόθεσης και για την ολοκλήρωση του νομικού ελέγχου έχουν τη δυνατότητα εποπτείας, σε ψηφιακή μορφή των υποβληθέντων εγγράφων-δικαιολογητικών της εκκρεμούσας υπόθεσης και μπορούν για κάθε ένα από αυτά να επιλέξουν την σχετική ένδειξη (√) στα δεξιά κάθε εγγράφου- δικαιολογητικού, επιβεβαιώνοντας την ορθή υποβολή του.

3. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου του ελέγχου, η υπόθεση έχει την ένδειξη κατάστασης ελέγχου «Σε επεξεργασία». Όταν ο έλεγχος ολοκληρωθεί ο δικηγόρος εισηγητής δύναται να επιλέξει -τροποποιώντας ανάλογα την κατάσταση ελέγχου- μεταξύ 3 επιλογών:
α) «Αποδοχή», σε περίπτωση θετικής εισήγησης καταχώρισης.
β) «Απόρριψη», σε περίπτωση αρνητικής εισήγησης καταχώρισης.
γ) «Ελλιπής», σε περίπτωση έλλειψης ενός ή περισσοτέρων εγγράφων δικαιολογητικών τα οποία αποτελούν τυπικές ελλείψεις -επισημαίνοντας σε αυτή την περίπτωση στα σχόλιά του, κατά τρόπο σαφή και ορισμένο, την έλλειψη αυτή ή τυχόν κάποια σχετική παρατήρησή του. Σε περίπτωση ελλιπούς δήλωσης, ο αιτών την καταχώριση εγγραπτέας πράξης θα ενημερώνεται για τυχόν ελλείψεις.
Οι δικηγόροι- εισηγητές έχουν υποχρέωση αποτύπωσης του αποτελέσματος της εισήγησής τους, όταν αυτή είναι θετική, στο Σύστημα Πληροφορικής του Εθνικού Κτηματολογίου και στο οικείο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου.
Σε κάθε περίπτωση, οι δικηγόροι-εισηγητές έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν παρατηρήσεις και σχόλια στην εισήγησή τους. Κάθε δικηγόρος- εισηγητής μπορεί να διατηρεί ταυτόχρονα μέχρι 20 ανολοκλήρωτες υποθέσεις. Με την ολοκλήρωση μίας υπόθεσης ο δικηγόρος -εισηγητής δύναται να αναλάβει νέα υπόθεση, μέχρι το ως άνω όριο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι όροι της εκάστοτε ισχύουσας προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 9 της παρούσας.
Οι δικηγόροι-εισηγητές δύνανται περαιτέρω να αιτηθούν την πληρωμή τους για τις διεκπεραιωμένες από αυτούς υποθέσεις μέσω δημιουργίας αιτήματος πληρωμής, με επισύναψη σε ηλεκτρονική μορφή του σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και κάθε άλλου σχετικού απαιτούμενου εγγράφου.

4. Εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του Φορέα, έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή, προκειμένου να συλλέξουν τα αιτήματα πληρωμής με τα σχετικά δικαιολογητικά, και να εκκινήσουν την σχετική διαδικασία καταβολής στους δικηγόρους-εισηγητές, κατά την προβλεπόμενη κατά τις ισχύουσες διατάξεις διαδικασία.

5. Φάκελοι νέων υποθέσεων που έχουν εισαχθεί στο Σύστημα Πληροφορικής Εθνικού Κτηματολογίου (ΣΠΕΚ) δύνανται να αναρτώνται διαλειτουργικά.

6. Σε κάθε περίπτωση, και προς αποφυγή διπλής εξέτα-σης υποθέσεων η εφαρμογή θα ενημερώνει το ΣΠΕΚ, για την ανάρτηση, επεξεργασία και ολοκλήρωση νομικού ελέγχου και την απόφαση επί της αποδοχής ή απόρριψης της σχετικής εισήγησης.

Άρθρο 4
Στατιστικά Εφαρμογής

Στην ενότητα «Στατιστικά» της εφαρμογής, παρέχεται στους χρήστες εποπτεία των κατά περίπτωση απαιτουμένων για την εκπλήρωση των εργασιών τους στοιχείων:
α) Εκκρεμών υποθέσεων,
β) διεκπεραιωμένων υποθέσεων,
γ) συνόλου υποθέσεων (όπως προκύπτει από την πρόσθεση εκκρεμών και ήδη διεκπεραιωμένων υποθέσεων).

Άρθρο 5
Διαλειτουργικότητες

1. Για τους σκοπούς της παρούσας, η εφαρμογή αντλεί δεδομένα από πληροφοριακά συστήματα των φορέων του δημόσιου τομέα και ιδίως:
α) Τις βάσεις δεδομένων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».
β) Το Πληροφοριακό Σύστημα της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων.

2. Όλες οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες διενεργούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 και το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).

Άρθρο 6
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Ο Φορέας «Ελληνικό Κτηματολόγιο» ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ), για τους σκοπούς της λειτουργίας της εφαρμογής. Η επεξεργασία έχει ως νομική βάση την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ, το οποίο συνίσταται στην παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών για την απλούστευση και ψηφιοποίηση της διαδικασίας νομικού ελέγχου εγγραπτέων πράξεων.

2. Κάθε επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, τον ν. 4624/2019 (Α’ 137), το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και την Πολιτική Ορθής Χρήσης Διαδικτυακών υπηρεσιών του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Άρθρο 7
Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα

1. Ο Φορέας «Ελληνικό Κτηματολόγιο» έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των διακινούμενων δεδομένων, πληροφοριών και εγγράφων και, κατ’ ελάχιστον, της καταγραφής και παρακολούθησης των προσβάσεων, της διασφάλισης ιχνηλασιμότητας και της προστασίας των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Σε περίπτωση που ανακύπτει οιαδήποτε απόκλιση, τεχνική ή λειτουργική, η υπηρεσία διακόπτεται και επαναλειτουργεί μετά την άρση της. Για τις προσβάσεις που εκτελούνται από τους Δικηγόρους -Εισηγητές με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών, τηρείται από τον Φορέα ηλεκτρονικό πρωτόκολλο.

2. Οι χρήστες τηρούν τα κατάλληλα και αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των δεδομένων και εγγράφων της εφαρμογής και κάθε άλλο μέτρο που διασφαλίζει την προστασία από μη εγκεκριμένη ή παράνομη επεξεργασία ή τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά ή την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης τρίτων.

Άρθρο 8
Εφαρμογή όρων Προγραμματικών Συμβάσεων Δικηγορικών Συλλόγων Ελληνικού Κτηματολογίου

Κατά τα λοιπά ζητήματα, εφαρμόζονται οι ειδικότεροι όροι οι οποίοι προβλέπονται στις προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ αφενός των κατά τόπους Δικηγορικών Συλλόγων ή της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων, και αφετέρου του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Η έναρξη της λειτουργίας της εφαρμογής εκκινεί από την δημοσίευση της παρούσας

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης