Κτηματολόγιο. Ηλεκτρονική αυτόματη ενημέρωση θανάτου δικαιούχου

Κτηματολόγιο. Ηλεκτρονική αυτόματη ενημέρωση των κτηματολογικών βιβλίων με την ημερομηνία θανάτου των δικαιούχων δικαιωμάτων

 

Με διάταξη του νόμου 4934/2022 θεσπίζεται η αυτόματη ηλεκτρονική ενημέρωση των αλφαβητικών ευρετηρίων και των κτηματολογικών βιβλίων που τηρούνται στο Εθνικό Κτηματολόγιο, με την ημερομηνία θανάτου, τον αριθμό και την εκδούσα αρχή των ληξιαρχικών πράξεων θανάτου των φερόμενων ως δικαιούχων δικαιωμάτων που έχουν εγγραφεί στα κτηματολογικά βιβλία, καθώς και των προσώπων των οποίων η αίτηση διόρθωσης του άρθρου 6Α του ν. 2308/1995 (Α΄114) έχει σημειωθεί ως εκκρεμής, σύμφωνα με το άρθρο 7Α του ίδιου νόμου

 

Νόμος 4934/2022 – ΦΕΚ τεύχος Α 100/23.05.2022
Ένταξη των περιοχών ισχύος του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο, εφαρμογή σε αυτές της κοινής εθνικής νομοθεσίας – Διασύνδεση Ληξιαρχείων και «Ελληνικού Κτηματολογίου» – Καταχώριση αγωγών και αιτήσεων στα κτηματολογικά φύλλα και λοιπές διατάξεις

Άρθρο 12
Ηλεκτρονικό Σύστημα Διασύνδεσης Ληξιαρχείων και Ελληνικού Κτηματολογίου – Προσθήκη άρθρου 3Α στον ν. 2664/1998

Στον ν. 2664/1998 (Α’ 275), προστίθεται νέο άρθρο 3Α ως εξής:

«Άρθρο 3Α
Ηλεκτρονικό Σύστημα Διασύνδεσης Ληξιαρχείων και Ελληνικού Κτηματολογίου

1. Θεσπίζεται ηλεκτρονικό σύστημα αυτοματοποιημένης διασύνδεσης των ληξιαρχείων και ληξιάρχων του ν. 344/1976 (Α΄143) και του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» για την πρόσβαση των κτηματολογικών γραφείων και λοιπών υπηρεσιακών μονάδων του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στις διαδικτυακές υπηρεσίες και στα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του άρθρου 115 του ν.4483/2017 (Α’ 107) του Υπουργείου Εσωτερικών που έχει διατεθεί στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (εφεξής Σύστημα).

Σκοπός του Συστήματος είναι η αυτόματη ηλεκτρονική ενημέρωση των αλφαβητικών ευρετηρίων και των κτηματολογικών βιβλίων που τηρούνται στο Εθνικό Κτηματολόγιο, με την ημερομηνία θανάτου, τον αριθμό και την εκδούσα αρχή των ληξιαρχικών πράξεων θανάτου των φερόμενων ως δικαιούχων δικαιωμάτων που έχουν εγγραφεί στα κτηματολογικά βιβλία, καθώς και των προσώπων των οποίων η αίτηση διόρθωσης του άρθρου 6Α του ν. 2308/1995 (Α΄114) έχει σημειωθεί ως εκκρεμής, σύμφωνα με το άρθρο 7Α του ίδιου νόμου. Το Σύστημα τίθεται αρχικά σε δοκιμαστική λειτουργία δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών. Η λήξη της δοκιμαστικής λειτουργίας του Συστήματος διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Δεκαπέντε (15) ημέρες μετά τη λήξη της δοκιμαστικής λειτουργίας, αρχίζει η παραγωγική λειτουργία του Συστήματος. Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Συστήματος διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Συστήματος, τα αλφαβητικά ευρετήρια και τα κτηματολογικά βιβλία του Εθνικού Κτηματολογίου ενημερώνονται αυτόματα, ηλεκτρονικά, με την ημερομηνία θανάτου, τον αριθμό και την εκδούσα αρχή των ληξιαρχικών πράξεων που καταχωρίζονται από την έναρξη ισχύος της παραγωγικής λειτουργίας του Συστήματος, στο Μητρώο Πολιτών. Η αυτόματη ενημέρωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά και στις ληξιαρχικές πράξεις που έχουν καταχωριστεί στο Μητρώο Πολιτών πριν από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Συστήματος.

Σε περίπτωση θανάτου προσώπου που έχει καταχωριστεί στις κτηματολογικές εγγραφές ως δικαιούχος εγγραπτέου δικαιώματος, οι διάδοχοί του υποχρεούνται, μέσα σε ένα (1) μήνα από την παρέλευση της προθεσμίας του άρθρου 1847 ΑΚ, να γνωστοποιήσουν τη διαδοχή τους επί του καταχωρισθέντος δικαιώματος, με την υποβολή αίτησης στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο. Η ανωτέρω υποχρέωση γνωστοποίησης βαρύνει και τους διαδόχους αποβιώσαντος προσώπου που έχει υποβάλλει την αίτηση διόρθωσης του άρθρου 6 Α του ν.2308/1995, η εξέταση της οποίας έχει σημειωθεί ως εκκρεμής σύμφωνα με το άρθρο 7 Α του ίδιου νόμου στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου, σχετικά με το δικαίωμα που αμφισβητείται με την αίτηση διόρθωσης. Εφόσον κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει λήξει η προθεσμία γνωστοποίησης ή απομένει διάστημα μικρότερο των δύο (2) μηνών για τη λήξη της, η σχετική γνωστοποίηση γίνεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 
Με την αίτηση, για την οποία εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 15 και 16 του παρόντος, συνυποβάλλονται τα σχετικά έγγραφα της παρ. 4.2.1. του Κεφαλαίου 4 της υπ’ αρ.556/09/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Β΄3370). Με την επιφύλαξη των παρ. 1 και 2 του άρθρου 15, τα στοιχεία των διαδόχων του αποβιώσαντος και οι πληροφορίες για το δικαίωμά τους καταχωρίζονται ως «σημείωση» στο πεδίο «Παρατηρήσεις» του κτηματολογικού φύλλου του ακινήτου αμελλητί και πάντως το αργότερο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Για τους όρους και τα δικαιούμενα πρόσωπα για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και έρευνας στα στοιχεία της παρούσας και της παρ. 1 εφαρμόζεται η υπό στοιχεία 11206ΕΞ2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Επικρατείας και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Β’ 1539), όπως εκάστοτε ισχύει. Η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου αίρεται αν οι διάδοχοι του εμφανιζόμενου στα κτηματολογικά φύλλα ως δικαιούχου, εντός της παραπάνω προθεσμίας, ζητήσουν με αίτησή τους την καταχώριση πράξης της περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 12. Σε κάθε περίπτωση, τα πρόσωπα που έχουν σημειωθεί ως κληρονόμοι στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου δεν μπορούν να επιχειρήσουν εγκύρως καμία πράξη διάθεσης του εγγραπτέου δικαιώματος, πριν από την πλήρωση των προϋποθέσεων των άρθρων 1193, 1195, 1198 και 1199 ΑΚ»