Προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές στην ΠΕ Δυτικής Αττικής

Αριθμ. οικ. 213652/3274 – ΦΕΚ Β 2828 – 05.11.2013

Προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173Α) στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Καλλικράτης»
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 230/Α΄/ 27.12.2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 44403 απόφαση τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 2494/Β/04.11.2011)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 «Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές» του Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
4. Την από 09.09.2013 «Πρόσκληση σε συνάντηση για λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές» της Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής.
5. Τα απαντητικά έγγραφα στα οποία εκφράζουν την θέση ότι δεν επιθυμούν την λειτουργία των καταστημάτων τις λοιπές 45 Κυριακές πέραν των 7 αναφερομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013 των κάτωθι: α) Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς β) Δήμος Ασπροπύργου γ) Ένωση Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Θριασίου και πέριξ δ) Ομοσπονδία Επαγγελμα­τιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Δυτικής Αττικής ε) Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.
6. Τα απαντητικά έγγραφα στα οποία εκφράζουν την θέση ότι δεν επιθυμούν την λειτουργία των καταστημάτων οποιαδήποτε Κυριακή το χρόνο των κάτωθι: α) Ιεράς Μητρόπολης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως β) Ένωση Επαγγελματοβιοτεχνών Άνω Λιοσίων – Ζεφυρίου και γ) Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας.
7. Το υπ’ αριθμ. 182366/2789/20.09.2013 έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών «Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ», σύμφωνα με το οποίο ως δευτεροβάθμια οργάνωση καταναλωτών θεωρεί ότι δεν είναι απαραίτητη η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές αλλά εάν για κάποιους ειδικούς λόγους (τουρισμός, τοπικές εορτές κ.λπ.) κρίνεται σκόπιμο, συντάσσεται με την τοπική κοινωνία και τους εμπορικούς συλλόγους των εκάστοτε περιοχών.
8. Την εισήγηση – απάντηση του Δήμου Φυλής με την οποία διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας η υπ’ αριθμ. 73/20.03.2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φυλής και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 199358/3020/14.10.2013, σύμφωνα με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο Φυλής «αποδέχεται κατά πλειοψηφία την εισήγηση για λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές και Αργίες προς εξυπηρέτηση των αναγκών, μετακινούμενων στην περιοχή, τουριστών σε όλη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου».
9. Το υπ’ αριθμ. οικ. 211117/30.10.2013 έγγραφο Αντιπεριφερειάρχη με το οποίο ζητήθηκε από το Δήμαρχο Φυλής να οριοθετήσει τις περιοχές του Δήμου που προτείνει ο Δήμος Φυλής να παραμένουν τα εμπορικά καταστήματα προαιρετικά ανοιχτά τις Κυριακές.
10. Το υπ’ αριθμ. 53508/1.11.2013 έγγραφο του Δημάρχου Φυλής με το οποίο εμμένει στις απόψεις που έχουν εκφραστεί στην υπ’ αριθμ. 73/20.03.2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φυλής.
11. Το γεγονός ότι η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής παρόλο που απέστειλε πρόσκληση προς όλους τους Δήμους της διοικητικής της αρμοδιότητας για να συμμετάσχουν στην διαβούλευση για τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές και παρά το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 194073/7.10.2013 υπενθυμιστικό έγγραφο Αντιπεριφερειάρχη Δυτ. Αττικής για υποβολή απόψεων, οι Δήμοι Ελευσίνας, Μεγάρων και Μάνδρας-Ειδυλλίας δεν υπέβαλλαν άποψη ή γνώμη.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη που θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής, αποφασίζουμε:

Α) Επιτρέπουμε προαιρετικά τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων που ανήκουν στη διοικητική αρμοδιότητα του Δήμου Φυλής για όλες τις Κυριακές, πλέον των αναφερομένων στην παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013, διότι λαμβανομένων υπ’ όψη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων όπως αυτές περιγράφονται στην εισήγηση-απάντηση του Δήμου Φυλής (Σχετ.8), με τον τρόπο αυτό εξυπηρετούνται καλύτερα οι αγοραστικές ανάγκες των καταναλωτών, των εργαζομένων και των μετακινούμενων στην περιοχή πολιτών, ευνοείται η ανάπτυξη της περιοχής, η απασχόληση και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και γενικώς διευκολύνεται το κοινωνικό σύνολο.

Η ως άνω λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων επιτρέπεται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1) τα εμπορικά καταστήματα να έχουν συνολική επιφάνεια εμβαδού, όπως αυτό αναγράφεται στο λογαριασμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, μέχρι διακόσια πενήντα (250) τετραγωνικά μέτρα,

2) να μην ανήκουν υπό οποιαδήποτε νομική σχέση σε αλυσίδα καταστημάτων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συμβάσεων δικαιόχρησης (franchise),

3) να μην λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» («shops-in-a-shop») και να μην βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα («outlet»), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά.

Β) Την προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων που ανήκουν στην διοικητική αρμοδιότητα των Δήμων Ελευσίνας, Μάνδρας – Ειδυλλίας, Ασπρόπυργου και Μεγάρων, μόνο τις Κυριακές που ορίζονται στην παρ, 1 του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013 και οι οποίες είναι:

α) Η πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη των χρονικών περιόδων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση που η πρώτη Κυριακή συμπίπτει με επίσημη αργία, η δυνατότητα μετατίθεται την επόμενη Κυριακή.

β) Οι δύο (2) Κυριακές πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων.

γ) Η Κυριακή των Βαΐων.

Το πλαίσιο ωραρίου για τις Κυριακές καθορίζεται από ώρα 11:00 έως ώρα 20:00.

Η παρούσα απόφαση δύναται να αναθεωρείται ετη­σίως με απόφαση Αντιπεριφερειάρχη η οποία εκδίδεται το μήνα Ιανουάριο με πρώτη εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2015. Σε περίπτωση που δεν εκδοθεί απόφαση, ισχύει η προηγούμενη ρύθμιση.

Η παρούσα απόφαση ισχύει έως τον Ιανουάριο του 2015.

Η παρούσα απόφαση που έχει ισχύ από τη δημοσίευσή της να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ελευσίνα, 1 Νοεμβρίου 2013
Η Αντιπεριφερειάρχης
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΥ