Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας (ΚΚΔ) για τη συναλλακτική συμπεριφορά

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 10/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α 23/01.03.2017
Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Σκοπός του παρόντος Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας (ΚΚΔ) είναι η θέσπιση αρχών που πρέπει να διέπουν τη συναλλακτική συμπεριφορά και τις σχέσεις μεταξύ των προμηθευτών και των καταναλωτών και των ενώσεων τους.

Η εφαρμογή των διατάξεων του ΚΚΔ αποσκοπεί στη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών, στο πλαίσιο της τήρησης της νομιμότητας κατά την επαγγελματική δραστηριότητα των προμηθευτών