Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος με προειδοποίηση διακοπής. Αμφισβήτηση στα δημοτικά τέλη

Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος με προειδοποίηση διακοπής. Αμφισβήτηση για τα δημοτικά τέλη

Πως μπορούν να αμφισβητηθούν τα δημοτικά τέλη που εισπράττονται με τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος
Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος ο οποίος μεταξύ άλλων περιέχει ειδοποίηση διακοπής ηλεκτροδότησης ακινήτου και ποσό το οποίο αφορά δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού. Απόρριψη αγωγής με την οποία προβάλλεται ότι το ανωτέρω τέλος έχει επιβληθεί παρανόμως και ζητείται να αναγνωριστεί ότι η ενάγουσα δεν υποχρεούται να καταβάλει στην εναγομένη ΔΕΗ τα ποσά που αφορούν δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού και να υποχρεωθεί η εναγομένη να παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα στο επίδικο ακίνητο. Έλλειψη παθητικής νομιμοποίησης. Φορέας της ένδικης αξίωσης σχετικά με τα ανταποδοτικά δημοτικά τέλη είναι ο δήμος υπέρ του οποίου επιβάλλονται και όχι η ΔΕΗ. Για την αμφισβήτηση της οφειλής από δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού δύναται να χωρήσει προσφυγή κατά του οικείου δήμου ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αριθμός απόφασης 9/2019

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Ειδικότερα, ως προς το αίτημα αναγνώρισης της ανυπαρξίας της οφειλής της ενάγουσας από παρανόμως επιβληθέντα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, η αγωγή τυγχάνει απορριπτέα ως προς την εναγομένη λόγω έλλειψης παθητικής νομιμοποίησης, καθότι, σύμφωνα και με τα ανωτέρω εκτεθέντα στην μείζονα σκέψη, φορέας της ένδικης αξίωσης, η οποία αφορά ανταποδοτικά δημοτικά τέλη, τυγχάνει ο οικείος δήμος υπέρ του οποίου επιβάλλεται (εν προκειμένω, ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας) και όχι η ΔΕΗ, η οποία είναι μόνο αρμόδια για την είσπραξή τους και απόδοσή τους στον εν λόγω φορέα της αξίωσης, σε περίπτωση δε μη καταβολής τους η επιδίωξη της είσπραξής τους δεν ανατίθεται στην ΔΕΗ, αλλά στον φορέα της αξίωσης δήμο, στον οποίο η ΔΕΗ υποχρεούται να διαβιβάσει τα στοιχεία της οφειλής, ενώ μόνη δυνατότητα και, συγχρόνως, υποχρέωση της ΔΕΗ αποτελεί η διακοπή της ηλεκτροδότησης.

Συνεπώς, για την αμφισβήτηση της οφειλής από δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, η οποία, σημειωτέον, συνιστά διοικητική διαφορά ουσίας, δύναται να χωρήσει προσφυγή κατά του οικείου δήμου ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων (ΔεφΠειρ 1975/2009 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΜΠΑΘ 4901/2012 ΕφΑΔ 2012.573)

Το κείμενο της απόφασης 9/2019 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών στο dsanet.gr