Βιομετρικά δεδομένα για τις άδειες διαμονής

Αριθμ. 52500/2014 – ΦΕΚ B 2849 – 22.10.2014
Διαδικασία λήψης, τήρησης και καταστροφής των βιομετρικών δεδομένων που εισάγονται στις άδειες διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4018/11 (ΦΕΚ 215 Α)