Μέγιστος αριθμός αδειών ταξί στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Μέγιστος αριθμός αδειών ταξί στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (TAXI, ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ) ανά έδρα, σύμφωνα με το άρθρο 85 παράγραφος 1 του ν. 4070/2012, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Αριθμ. 5410/41 – ΦΕΚ Τεύχος Β 265/06.02.2019)
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
αποφασίζουμε:

• Ο βασικός συντελεστής Σi παραμένει στο 1,5, όπως ορίστηκε με το άρθρο 85 του ν. 4070/2012.

• Καθορίζουμε το μέγιστο αριθμό αδειών κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ, ΕΙΜΔΙΣΘ και ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ) ανά έδρα, επιμερίζουμε για κάθε έδρα τον αριθμό, ως προς τις άδειες Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ, τις άδειες Ε.Δ.Χ. – ΕΙΔΜΙΣΘ και τις άδειες ΕΔΧ – ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ, αναγράφουμε τον υφιστάμενο αριθμό αδειών Ε.Δ.Χ. -ΤΑΞΙ, Ε.Δ.Χ. – ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΔΧ – ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ ανά έδρα, καθώς και τη διαφορά αυτών σε σχέση με τον οριζόμενο αριθμό, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

 
Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να υποβληθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του κράτους ή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.