Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων. Δικαιολογητικά για εγγραφή στο Επιμελητήριο

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: οικείο Επιμελητήριο

Για την άσκηση του επαγγέλματος του μεσίτη αστικών συμβάσεων (Προεδρικό Διάταγμα 248/28.6.1993) ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο της έδρας του. Για την εγγραφή πρέπει να προσκομίσει:

Δικαιολογητικά

 • ΑΙΤΗΣΗ
 • ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
  Ότι είναι Έλληνας πολίτης ή Έλληνας το γένος, ή αλλοδαπός ο οποίος σύμφωνα με το δίκαιο της Ε.Ε. δικαιούται να εγκατασταθεί στην Ελλάδα.
 • ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
  Γραμματικές γνώσεις: Απολυτήριο τουλάχιστον Γ’ Γυμνασίου ή ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Για τίτλους σπουδών αλλοδαπής απαιτείται μετάφρασή τους από το Υπ. Εξωτερικών καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από το Υπ. Παιδείας.
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ
  Αναζητείται υπηρεσιακώς από το Επιμελητήριο.
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΣΤΕΡΗΤΙΚΗ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
  Αναζητείται υπηρεσιακώς από το Επιμελητήριο.
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ N. 1599/86
  που πρέπει να συμπληρωθεί με το εξής κείμενο:
  «…δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα ή για πλημμέλημα κλοπής,
  υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας ή κατάχρησης ενσήμων, απιστίας, ψευδορκίας, συκοφαντικής δυσφήμισης δόλιας χρεωκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας, λαθρεμπορίας, εμπορίας ναρκωτικών και εγκλήματα περί το νόμισμα.»
  ή «…έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις:?» και «Επίσης δεν είμαι δημόσιος, δημοτικός, κοινοτικός υπάλληλος, υπάλληλος ΝΠΔΔ, δικηγόρος, συμβολαιογράφος, δικαστικός επιμελητής και εντός ενός (1) μηνός υποχρεούμαι να προσκομίσω δήλωση έναρξης εργασιών Δ. Ο. Υ.»
  (Την παραπάνω υπεύθυνη δήλωση υπογράφει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος στο Επιμελητήριο ή προσκομίζεται από άλλο πρόσωπο με το γνήσιο της υπογραφής θεωρημένο από την Αστυνομία ή από οποιαδήποτε Δημόσια, Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή).
 • ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ Εκτός των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο σε ισχύ