Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αριθμ. 2321/ΙΑ  – ΦΕΚ Β 28 – 10.01.2013

Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 38/2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛEKTΡONIKHΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ –
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ –
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102 Α΄), όπως ισχύει.
β. Των άρθρων 6 και 8 του Ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α. » (ΦΕΚ 102 Α΄).
γ. Της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 138 Α΄).
δ. Του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους – Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75 Α΄).
ε. Της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α΄).
στ. Tης παραγράφου 6 του άρθρου 7, και της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» (ΦΕΚ 78 Α΄) ως ισχύει.
ζ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
η. Του άρθρου 9 του Ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 63 Α΄).
θ. Των π.δ. 65/2011 περί Διάσπασης του Υπουργείου ΕΣΑΗΔ στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 147 Α΄), 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141 Α’) και 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α΄).
ι. Του π.δ. 229/1986 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (ΦΕΚ 96 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 396/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (ΦΕΚ 172 Α΄) και το π.δ. 189/1995 «Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 396/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας»» (ΦΕΚ 99 Α΄).
ια. Του π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19 Α΄).
ιβ. Της αριθμ. 146343/ΙΑ/20-12-2011 Κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 38/2010» (ΦΕΚ 3169 Β΄).
ιγ. Της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01-10-2002 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986» (ΦΕΚ 1276 Β΄).
ιδ. Της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.1/18613 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Απλούστευση διαδικασιών για την πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή της, σε εκτέλεση του αρ. 6 του Ν. 3844/2010» (ΦΕΚ 1334 Β΄).
ιε. Της αριθμ. ΥΑΠ/Φ.19.7/14/380 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Οργάνωση, Λειτουργία και Αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)-Ηλεκτρονική Διεκπεραίωση Διαδικασιών από τα ΕΚΕ (ΦΕΚ 1561 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.16/2/οικ.2406 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 261 Β’).
2. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη.
3. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Οι διατάξεις της παρούσας αφορούν στην προσωρινή και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένων και των Ελλήνων υπηκόων, οι οποίοι είναι νόμιμα εγκατεστημένοι στα κράτη αυτά και διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα για την εκεί άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως αυτή ορίζεται στο παράρτημα Α της παρούσης.

Άρθρο 2
Κριτήρια για τον προσωρινό ή περιστασιακό χαρακτήρα της υπηρεσίας
Ο προσωρινός και περιστασιακός χαρακτήρας της παροχής εκτιμάται κατά περίπτωση από την αρχή του άρθρου 3 και ιδίως σε συνάρτηση με τη διάρκεια, τη συχνότητα, την περιοδικότητα και το συνεχή χαρακτήρα της συγκεκριμένης παροχής.

Άρθρο 3
Αρμόδιες Αρχές
Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει σε Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης πολιτών ή απευθείας στη Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων έγγραφη δήλωση συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του παραρτήματος Β.
Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική Γλώσσα.

Άρθρο 4
Διαδικασία Εξέτασης Δήλωσης και Δικαιολογητικών
α. Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών
Η Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας εξετάζει τη δήλωση και τα δικαιολογητικά και εφόσον συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις και δεν τυγχάνει εφαρμογής η παράγραφος β΄, χορηγεί, εντός επτά εργασίμων ημερών από την παραλαβή όλων των δικαιολογητικών, βεβαίωση στον πάροχο υπηρεσιών, σύμφωνα με την παράγραφο γ΄ του παρόντος.
Η εν λόγω βεβαίωση δεν συνιστά προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, το οποίο κτάται με μόνη την υποβολή της έγγραφης δήλωσης του άρθρου 3, συνοδευόμενης, κατά περίπτωση, και από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του π.δ. 38/2010 δικαιολογητικά, σύμφωνα με το παράρτημα Β της παρούσας.
Σε περίπτωση που υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες για τη γνησιότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών, η Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας το γνωστοποιεί εγγράφως στον πάροχο και ορίζει περαιτέρω εύλογη προθεσμία για τη χορήγηση της βεβαίωσης, προκειμένου να διερευνήσει το θέμα.
Κατά τον έλεγχο της γνησιότητας των δικαιολογητικών η Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανιών δύναται να ζητεί τη συνδρομή άλλων αρμόδιων αρχών της Ελλάδας ή άλλου κράτους μέλους.
β. Εξέταση των επαγγελματικών προσόντων
Κατά την πρώτη παροχή και επειδή οι νομοθετικά ρυθμιζόμενες δραστηριότητες του παραρτήματος Α της παρούσης έχουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία ή ασφάλεια και δεν τυγχάνουν αυτόματης αναγνώρισης, η Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, εφόσον κρίνει ότι είναι αναγκαίο για την αποφυγή σοβαρής βλάβης της υγείας ή της ασφάλειας του αποδέκτη της υπηρεσίας, λόγω έλλειψης επαγγελματικών προσόντων του παρόχου, διενεργεί, πριν από την πρώτη παροχή υπηρεσιών, έλεγχο των επαγγελματικών προσόντων του παρόχου για το οικείο επάγγελμα. Ο έλεγχος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη αυτού του στόχου μέτρα.
Εντός μηνός από την παραλαβή της δήλωσης και των συνοδευτικών εγγράφων η Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανιών χορηγεί στον πάροχο τη βεβαίωση για τη σύννομη παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με την παράγραφο γ΄ του παρόντος άρθρου ή τον ενημερώνει σχετικά με το αποτέλεσμα του ελέγχου που διενήργησε.
Εάν υπάρχει δυσκολία, η οποία συνεπάγεται καθυστέρηση, η Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανιών γνωστοποιεί στον πάροχο εντός του πρώτου μηνός το λόγο της καθυστέρησης και την προθεσμία για τη λήψη απόφασης, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τους δύο μήνες από την παραλαβή όλων των εγγράφων.
Σε περίπτωση που η Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανιών κατά τον έλεγχο διαπιστώνει ότι υπάρχει ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στα επαγγελματικά προσόντα του παρόχου και την απαιτούμενη εκπαίδευση στην Ελλάδα και κρίνει ότι αυτό μπορεί να αποβεί επιβλαβές για τη δημόσια υγεία ή ασφάλεια, ζητεί από τον πάροχο να αποδείξει ότι κατέχει τις απαιτούμενες γνώσεις και ικανότητες, μέσω δοκιμασίας επάρκειας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 5.
Το έργο της Διεύθυνσης Υποστήριξης Βιομηχανιών μπορεί να υποστηρίζεται από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων. Σε κάθε περίπτωση ο πάροχος δύναται να παρέχει υπηρεσίες από τον επόμενο μήνα από την ημερομηνία από την οποία λαμβάνεται η απόφαση κατ’ εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου με την προϋπόθεση ότι έχει επιτύχει στη δοκιμασία επάρκειας. Μετά την επαλήθευση των επαγγελματικών προσόντων, μέσω της δοκιμασίας επάρκειας, χορηγείται η βεβαίωση της παραγράφου γ΄.
γ. Χορήγηση βεβαίωσης
Στη χορηγούμενη κατά τις παραγράφους α΄ και β΄ βεβαίωση πιστοποιείται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών, προσδιορίζεται ο τίτλος που χρησιμοποιεί ο πάροχος σύμφωνα με την παράγραφο 4 και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του π.δ. 38/2010 και τα στοιχεία που προβλέπονται στο υπόδειγμα του παραρτήματος Γ.

Άρθρο 5
Αντισταθμιστικά μέτρα
1. Τα αντισταθμιστικά μέτρα διακρίνονται σε δοκιμασία επάρκειας και σε πρακτική άσκηση προσαρμογής.
2. Κατά την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 5 του π.δ. 38/2010, η αρμόδια αρχή επιβάλλει μόνο δοκιμασία επάρκειας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 παράγραφος 5 του ιδίου π.δ. 38/2010, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία.
3. Η δοκιμασία επάρκειας διενεργείται από κατάλληλα διαπιστευμένους, σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024, φορείς, του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, ύστερα από αδειοδότηση αυτών, βάσει του άρθρου 11, παράγραφος 3, στοιχείο γ΄ του Ν. 3879/2010, από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων, η οποία χορηγείται μετά από αξιολόγηση της συνδρομής των απαιτήσεων του προαναφερομένου Προτύπου από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ή φορέα Διαπίστευσης άλλου Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η δοκιμασία επάρκειας του ενδιαφερομένου συνίσταται σε γραπτή ή προφορική εξέταση.
Για τις επαγγελματικές δραστηριότητες:
α. Ηλεκτροσυγκολλήσεις και
β. Χειρισμός Μηχανημάτων Έργου,
απαιτείται μόνο πρακτική εξέταση του ενδιαφερομένου.
4. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων χορηγείται στον ενδιαφερόμενο πιστοποιητικό επιτυχούς εξέτασης, το οποίο θα πρέπει να προσκομισθεί με επιμέλεια του παρόχου στην Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανιών εντός προθεσμίας ενός μηνός από την έκδοσή του.
5. Η δαπάνη για την αποζημίωση του εγκεκριμένου φορέα βαρύνει τον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 7 του π.δ. 38/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α΄).

Άρθρο 6
Υποχρεώσεις και απαλλαγές παρόχου
1. Ο πάροχος υποχρεούται να επιδεικνύει στον αποδέκτη των υπηρεσιών τη βεβαίωση του παραρτήματος Γ, εφόσον αυτή ζητηθεί.
2. Η Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανιών ορίζει στη βεβαίωση για την παροχή υπηρεσιών ότι ο πάροχος, πέραν των άλλων απαιτήσεων ενημέρωσης που προβλέπονται στο κοινοτικό δίκαιο, υποχρεούται να παράσχει στον αποδέκτη των υπηρεσιών, κατά περίπτωση, τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) εάν ο πάροχος είναι εγγεγραμμένος σε εμπορικό μητρώο ή σε άλλο ανάλογο δημόσιο μητρώο, το μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος και τον αριθμό μητρώου του, ή ισοδύναμα μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας που περιέχονται στο εν λόγω μητρώο,
β) εάν η δραστηριότητα υπόκειται σε καθεστώς αδειοδότησης στο κράτος μέλος εγκατάστασης, τα στοιχεία της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής,
γ) κάθε επαγγελματική ένωση ή ανάλογο φορέα στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο πάροχος,
δ) τον επαγγελματικό τίτλο ή, εφόσον δεν υπάρχει τέτοιος τίτλος, τον τίτλο εκπαίδευσης του παρόχου και το κράτος μέλος στο οποίο χορηγήθηκε,
ε) εάν ο πάροχος ασκεί δραστηριότητα που υπόκειται στην καταβολή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), τον αριθμό φορολογικού μητρώου που καθορίζεται στην περίπτωση ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του π.δ. 38/2010 και
στ) λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν ασφαλιστική κάλυψη ή άλλα μέσα προσωπικής ή συλλογικής προστασίας όσον αφορά την επαγγελματική ευθύνη.
3. Ο πάροχος υπηρεσιών υπόκειται στους επαγγελματικούς κανόνες που αφορούν τα επαγγελματικά προσόντα, όπως ο ορισμός του επαγγέλματος, η χρήση τίτλων και η βαριά επαγγελματική αμέλεια που συνδέονται άμεσα και συγκεκριμένα με την προστασία και την ασφάλεια του αποδέκτη των υπηρεσιών, καθώς και στις πειθαρχικές διατάξεις οι οποίες ισχύουν για τους επαγγελματίες που ασκούν το ίδιο επάγγελμα στην Ελλάδα.
4. Ο πάροχος υπηρεσιών απαλλάσσεται από τις απαιτήσεις αδειοδότησης, εγγραφής ή προσχώρησης σε επαγγελματική οργάνωση που επιβάλλονται στους επαγγελματίες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα.
5. Ο πάροχος απαλλάσσεται επίσης από την υποχρέωση εγγραφής σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, ωστόσο οφείλει να ενημερώνει εκ των προτέρων, ή σε περίπτωση ανάγκης εκ των υστέρων, το σχετικό φορέα ότι παρέχει υπηρεσίες.

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
Έως την αναγνώριση σχετικών φορέων πιστοποίησης, η δοκιμασία επάρκειας θα πραγματοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας του Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής.
Για την πραγματοποίηση της δοκιμασίας επάρκειας καταβάλλονται τα παράβολα που προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις.
Η παρούσα από τη δημοσίευσή της αντικαθιστά πλήρως την υπ’αριθ. 146343/ΙΑ/20-12-2011 146343/ΙΑ/20-12-2011 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 38/2010» (ΦΕΚ 3169 Β΄), χωρίς να επηρεάζονται τυχόν σχετικές διαδικασίες που έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ως άνω αντικαθιστώμενης απόφασης.

Άρθρο 8
Τελικές διατάξεις
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Επαγγελματικές Δραστηριότητες του άρθρου 1
1. Εκτέλεση μελέτης, επίβλεψη της λειτουργίας, συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
2. Εκτέλεση μελέτης, συντήρηση ψυκτικών εγκαταστάσεων
3. Ηλεκτροσυγκολλήσεις
4. Χειρισμός Μηχανημάτων έργου
5. Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων
6. Εκτέλεση και συντήρηση εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών ή αερίων καυσίμων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α. Προσωπικά στοιχεία:

1. Επώνυμο

2. Όνομα

3. Πατρώνυμο

4. Ιθαγένεια

5. Αρ. Ταυτ./Διαβατηρίου

6. ΑΦΜ

Β. Στοιχεία Επικοινωνίας στην Ελλάδα:

1. Τηλέφωνο (σταθερό/κινητό)

2. Φαξ

3. Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

4. Ταχυδρομική διεύθυνση

Γ. Επαγγελματικά στοιχεία:

1. Κράτος Μέλος νόμιμης εγκατάστασης

2. Επάγγελμα το οποίο ασκώ στο κράτος νόμιμης εγκατάστασης και για το οποίο διαθέτω τα νόμιμα προσόντα

3. Επαγγελματική Δραστηριότητα που επιθυμώ να ασκήσω προσωρινά/περιστασιακά στην Ελλάδα
Δ. Στοιχεία Προσωρινής Παροχής Υπηρεσιών (συμπληρώνεται προαιρετικά)

1. Τόπος παροχής υπηρεσιών:

2. Διάρκεια παροχής υπηρεσιών: από …………… έως

3. Έργο παροχής υπηρεσιών:
Ε. Στοιχεία ασφαλιστικής κάλυψης για επαγγελματική ευθύνη:

1. Επωνυμία ασφαλιστικής εταιρείας

2. Αριθμός ασφαλιστήριου συμβολαίου

3. (προαιρετικά): το ποσό της ασφαλιστικής μου κάλυψης ανέρχεται σε:

ΣΤ. Λοιπά απαιτούμενα στοιχεία:

Είναι η πρώτη φορά που παρέχετε υπηρεσίες σε προσωρινή – περιστασιακή βάση (άρθρο 5, π.δ. 38/2010) στην Ελλάδα;
1. ΟΧΙ
α. Είμαι κάτοχος της με Αριθμό Πρωτοκόλλου ………… βεβαίωσης και έχω παράσχει υπηρεσίες κατά την προηγούμενη τριετία ως ακολούθως :

? 1ο έτος : …………..μήνες
? 2ο έτος : …………..μήνες
? 3ο έτος : …………..μήνες

και δεν έχει μεταβληθεί η κατάστασή μου όπως βεβαιώνεται στα ήδη υποβληθέντα δικαιολογητικά μου και η παρούσα δήλωση επέχει θέση ετήσιας ανανέωσης
β. Έχω παράσχει υπηρεσίες κατά το ημερολογιακό έτος …………, αλλά λόγω αλλαγής της κατάστασής μου επανυποβάλλω δεόντως ενημερωμένο/α το/τα εξής δικαιολογητικό/ά:

2. ΝΑΙ
Επισυνάπτω τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Α. Αντίγραφο διαβατηρίου/ταυτότητας
Β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας για το επάγγελμά μου αρχής ότι είμαι νόμιμα εγκατεστημένος στ…. (αναγράφεται το κ-μ εγκατάστασης) για την άσκηση του επαγγέλματος …….. (να αναφέρεται με σαφήνεια το οικείο επάγγελμα) και ότι δεν μου έχει απαγορευθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση αυτού του επαγγέλματος καθώς και το χρονικό διάστημα άσκησης του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
Γ. Αποδεικτικά των επαγγελματικών μου προσόντων:
α. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος του αιτούντος από το κράτος μέλος προέλευσης ή Βεβαίωση της Αρμόδιας Αρχής ότι το επάγγελμα στο κράτος προέλευσης δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο, και τίτλος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης συνοδευόμενος από Βεβαίωση της Αρμόδιας Αρχής ότι ο Τίτλος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης επέχει θέση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος.
β. Βεβαίωση της εκδούσας την Άδεια ή τη Βεβαίωση Αρμόδιας Αρχής, στην οποία να πιστοποιείται το είδος και η έκταση της επαγγελματικής δραστηριότητας ή δραστηριοτήτων ή επαγγέλματος που ο κάτοχός της μπορεί να ασκήσει στο κράτος προέλευσης (δηλαδή, τί μπορεί να κάνει, πώς και πού μπορεί να απασχοληθεί στο κράτος προέλευσης ο κάτοχος της συγκεκριμένης Άδειας ή Βεβαίωσης ).
γ. Βεβαίωση από Αρμόδια Αρχή του κράτους προέλευσης, με την οποία πιστοποιείται το εκπαιδευτικό επίπεδο του τίτλου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης.

3. Είστε εγγεγραμμένος σε εμπορικό ή δημόσιο μητρώο ή επαγγελματική ένωση;
α. Ναι: Να γραφτεί ο αριθμός εγγραφής και ο τίτλος του μητρώου ή/και της ένωσης …………………………………………………………………………………………………………………………
β. Όχι

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται:
α) σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και
β) σε επίσημη μετάφραση (πλην των στοιχείων διαβατηρίου/ταυτότητας).

Η επικύρωση αντιγράφων και η επίσημη μετάφραση μπορούν να γίνουν είτε στο κράτος προέλευσης είτε στην Ελλάδα.

ΤΟΠΟΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ο ΔΗΛΩΝ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Αθήνα
Ταχ. Δ/νση :Μεσογείων 119 Προς:
Ταχ. Κώδ. :101 92 Αθήνα
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο :

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιούται ότι ο/η …………………………………………… 1 , νόμιμα εγκατεστημένος/η ……………………………………………………………………………. .2
κάτοχος του ……………………………………………………………………………… 3 , με ΑΦΜ ………………………………… , πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για την παροχή των υπηρεσιών ……………………..……………………………………………………. 4 .

Λοιπά στοιχεία του παρόχου:

1. Μητρώο / Επαγγελματική Ένωση που είναι εγγεγραμμένος: ………………………………………………………………………………………………………..,
Αριθμός Εγγραφής : ………………………………………………………

2. Εποπτεύουσα Αρχή στο κράτος εγκατάστασης : ………………………………………………..

_______________________________
1 ονοματεπώνυμο
2 Κράτος και διεύθυνση εγκατάστασης
3 Επαγγελματικός τίτλος ή τίτλος εκπαίδευσης (αν το επάγγελμα ή η εκπαίδευση δεν είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενα στο κράτος εγκατάστασης) στη γλώσσα του κράτους προέλευσης
4 Ονομασία επαγγελματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

Αριθμ. 2320/1Α – ΦΕΚ Β 28 – 10.01.2013
Τροποποίηση της αριθμ. 36662/ΙΑ/2-4-2012 (ΦΕΚ 1122 Β”) Κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 38/2010.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛEKTΡONIKHΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ –
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102 Α”), όπως ισχύει.
β. Των άρθρων 6 και 8 του Ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 102 Α”).
γ. Της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 138 Α”). δ. Του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους – Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75 Α”).
ε. Της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α”).
στ. Της παραγράφου 6 του άρθρου 7, και της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» (ΦΕΚ 78 Α”).
ζ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α”).
η. Του άρθρου 9 του Ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 63 Α”).
θ. Των π.δ. 65/2011 περί Διάσπασης του Υπουργείου ΕΣΑΗΔ στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 147 Α”), 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141 Α”) και 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α”).
ι. Της αριθμ. Υ43/05.07.2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σταύρου Καλογιάννη (ΦΕΚ Β” 2094).
ια. Της αριθμ. 36662/ΙΑ/2-4-2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 38/2010» (ΦΕΚ 1122 Β”).
ιβ. Της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-09-2002 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986» (ΦΕΚ 1276 Β”).
ιγ. Της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α. 1/18613/27-8-2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Απλούστευση διαδικασιών για την πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή της, σε εκτέλεση του αρ. 6 του Ν. 3844/2010» (ΦΕΚ 1334 Β”), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιδ. Της αριθμ. ΥΑΠ/Φ. 19.7/14/380/20-9-2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Οργάνωση, Λειτουργία και Αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)-Ηλεκτρονική Διεκπεραίωση Διαδικασιών από τα ΕΚΕ (ΦΕΚ 1561 Β”), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.16/2/οικ.2406/31-1-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 261 Β”).
2. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη.
3. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του άρθρου 4 της αριθμ. 36662/ΙΑ/2-4-2012 Κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 38/2010» (ΦΕΚ 1122 Β΄), προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Η δήλωση μπορεί να υποβάλλεται και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ