Μέσω των ΚΕΠ 15 πιστοποιητικά Ειρηνοδικείων και Πρωτοδικείων

Μέσω των ΚΕΠ 15 πιστοποιητικά Ειρηνοδικείων και Πρωτοδικείων

Χορήγηση πιστοποιητικών Ειρηνοδικείων και Πρωτοδικείων και μέσω των ΚΕΠ

 

Αριθμ. οικ. 12730 ΕΞ 2020 – ΦΕΚ Τεύχος B 2073/30.05.2020
Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και των αντίστοιχων εντύπων που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Οι ακόλουθες διοικητικές αρμοδιότητες, αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίες διεκπεραιώνονται από τα Ειρηνοδικεία και τα Πρωτοδικεία της χώρας, μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) κατά την προβλεπόμενη από το άρθρο 31, όπως αυτό ισχύει, του ν. 3013/2002 διαδικασία:
Α. Διαδικασίες Ειρηνοδικείων

1. Χορήγηση πιστοποιητικού περί αποποίησης ή μη κληρονομιάς (αφορά θανάτους από 01.03.2013).
2. Χορήγηση πιστοποιητικού περί δημοσιεύσεως ή μη διαθήκης (αφορά θανάτους από 01/03/2013).
3. Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη αμφισβήτησης ή προσβολής κληρονομικού δικαιώματος (αφορά θανάτους από 01.03.2013).
4. Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη ανάκλησης/τροποποίησης/αφαίρεσης κληρονομητηρίου (αφορά θανάτους από 01.03.2013).
5. Χορήγηση Πιστοποιητικού περί μη υποβολής αίτησης και περί μη έκδοσης οριστικής απόφασης δικαστικής ρύθμισης οφειλών ή επικύρωσης δικαστικού συμβιβασμού κατά τις διατάξεις του ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα.
6. Χορήγηση Πιστοποιητικού περί μη έκδοσης δικαστικής απόφασης για λύση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας ΙΚΕ ν. 4072/2013.
7. Χορήγηση Πιστοποιητικού περί μη ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά αποφάσεως Ειρηνοδικείου.
8. Χορήγηση Πιστοποιητικού περί μη άσκησης ανακοπής σε διαταγή πληρωμής.
9. Χορήγηση Πιστοποιητικού περί μη άσκησης ανακοπής σε διαταγή απόδοσης μισθίου.
10. Χορήγηση Πιστοποιητικού περί μη άσκησης ανακοπής κατά εκτελέσεως ή αρνητικής δήλωσης τρίτου.

Β. Διαδικασίες Πρωτοδικείων.

1. Χορήγηση πιστοποιητικού περί αποποίησης ή μη κληρονομιάς (αφορά θανάτους έως 28.02.2013).
2. Χορήγηση πιστοποιητικού περί δημοσιεύσεως ή μη διαθήκης (αφορά θανάτους έως 28.02.2013).
3. Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη αμφισβήτησης ή προσβολής κληρονομικού δικαιώματος (αφορά θανάτους μέχρι 28.02.2013).
4. Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη ανάκλησης/τροποποίησης/αφαίρεσης κληρονομητηρίου (αφορά θανάτους έως 28.02.2013).
5. Χορήγηση πιστοποιητικού περί θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση (προσωρινή ή οριστική).

Για τη διευκόλυνση λειτουργίας των ΚΕΠ και των πολιτών, σε κάθε διοικητική διαδικασία αντιστοιχεί ιδιαίτερο έντυπο αίτησης. Τα έντυπα που αντιστοιχούν στις ανωτέρω διαδικασίες, επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της και είναι αυτά που θα χρησιμοποιούνται από τα ΚΕΠ και τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.

Άρθρο 2

1. Οι ως άνω διοικητικές διαδικασίες μπορούν να διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά, κατόπιν διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης των ΚΕΠ με το πληροφοριακό σύστημα «ΣΟΛΩΝ» του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

2. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) θα προβεί στις απαραίτητες παρεμβάσεις στα συστήματά του και θα υλοποιήσει τις απαιτούμενες υπηρεσίες διαδικτύου (web services) από την πλευρά του για να διασυνδεθεί και διαλειτουργήσει με το πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης των ΚΕΠ ώστε να διασφαλιστεί το ενιαίο περιβάλλον λειτουργίας των υπαλλήλων των ΚΕΠ, τα θέματα ασφάλειας και η τήρηση των απαραίτητων στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης των ΚΕΠ, η παραγωγή αναφορών και στατιστικών, αλλά και γενικότερα η παρακολούθηση των υποθέσεων που διεκπεραιώνονται μέσω των ΚΕΠ.

Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε αλλαγή από την πλευρά του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα πρέπει να γίνεται σε συμφωνία με την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ώστε να γίνονται έγκαιρα οι απαραίτητες παρεμβάσεις στο πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης των ΚΕΠ.

3. Για την εξυπηρέτηση των χρηστών του πληροφοριακού συστήματος «ΣΟΛΩΝ», κατά την υποβολή της αίτησης, διατίθεται, το αργότερο 15 ημέρες πριν την έναρξη υποβολής αιτήσεων στα ΚΕΠ εγχειρίδιο χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής καθώς και τυχόν οδηγίες για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας.

Άρθρο 3

Οι περιπτώσεις 10, 11, 12 και 13 της υπ’ αρ. ΔΙΑΔΠ/Α1/15016 (ΦΕΚ 1049/Β΄/2002) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης, καταργούνται

 

Τα έντυπα που αντιστοιχούν στις ανωτέρω διαδικασίες
(σε κάθε διοικητική διαδικασία αντιστοιχεί ιδιαίτερο έντυπο αίτησης)