Μετάκληση για εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

allodapoi_ergasiaΑριθμ. οικ. 66881/13 – ΦΕΚ Β 3300 – 24.12.2013

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ.12311/08/3.6.2008 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1063 Β) «Καθορισμός των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3386/2005, καθώς και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση για εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών», όπως ισχύει.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 3 του ν.3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α΄) «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» καθώς και αυτές του άρθρου 14 παρ. 5 του ίδιου νόμου, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 42 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
3. Την αριθ. Υ48/9-7-202 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αν. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105 Β΄).
4. Την αριθ. Υ305/1.7.2013 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Λεωνίδα Γρηγοράκου» (ΦΕΚ 1628 Β΄).
5. Την αριθ. 22365/97/5.7.2013 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου» ( ΦΕΚ 1667 Β΄).
6. Την αριθ. 12311/08/3.6.2008 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1063 Β΄) «Καθορισμός των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3386/05, καθώς και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση για εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών», όπως αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις αριθ. 27846/08/11.12.2008 (ΦΕΚ 2608 Β΄), 17590/2.7.2009 (ΦΕΚ 1423 Β΄) και 12154/12.5.2011 (ΦΕΚ 826 Β΄) όμοιες.
7. Το αριθ. 8789/1.2.2013 έγγραφο της Δ/νσης Απασχόλησης της Διοίκησης του Ο.Α.Ε.Δ., με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση της παραγράφου 3 του κεφαλαίου Α΄ της αριθ. 12311/08/3.6.2008 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1063 Β΄), όπως ισχύει.
8. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 1 του κεφαλαίου Α΄ της αριθ. 12311/08/3.6.2008 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, ως εξής:
«Οι εργοδότες, οι οποίοι επιθυμούν να μετακαλέσουν υπήκοο τρίτης χώρας για απασχόληση, οφείλουν να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, στην υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου κατοικίας τους ή της έδρας της επιχείρησης, στην οποία θα αναφέρονται ο αριθμός, η ειδικότητα, η ιθαγένεια των υπηκόων τρίτων χωρών και το χρονικό διάστημα της απασχόλησης. Ειδικότερα οι αιτήσεις για τη μετάκληση αλιεργατών κατατίθενται στην υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης όπου είναι εγκαταστημένη η επιχείρησή του εργοδότη ή στο νομό της έδρας νηολογίου του σκάφους του».

2. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 3 του κεφαλαίου Α΄ της αριθ. 12311/08/3.6.2008 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, ως εξής:
«Η αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αποστέλλει στην Επιτροπή του άρθρου 14 του ν. 3386/2005 μόνον τις αιτήσεις για τις οποίες συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος εργοδότη οι προϋποθέσεις της παρούσας, με κοινοποίηση στην Διοίκηση του ΟΑΕΔ, προκειμένου να διατυπώσει γνώμη προς την αρμόδια Επιτροπή με βάση τα τηρούμενα από αυτόν στοιχεία. Στις λοιπές περιπτώσεις ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερόμενους. Η Επιτροπή προβαίνει σε σχετική αξιολόγηση και καταρτίζει την σχετική έκθεση, λαμβάνοντας υπόψη, υποχρεωτικώς, τα κριτήρια του Κεφ. Β΄ της παρούσας».

3. Συμπληρώνουμε το παράρτημα 1 της αριθ. 12311/08/3.6.2008 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, ως προς την αντιστοιχία καλλιεργήσιμης έκτασης ανά εργαζόμενο για την μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών για εξαρτημένη εργασία & εποχιακή απασχόληση και ορίζουμε για την καλλιέργεια φράουλας αντιστοιχία σε ένα (1) στρέμμα ανά εργαζόμενο.

4. Ειδικά για το έτος 2013 ορίζουμε ότι οι αιτήσεις των εργοδοτών, οι οποίοι επιθυμούν να μετακαλέσουν υπήκοο τρίτης χώρας για απασχόληση, μπορούν να υποβληθούν μέχρι την 25η Οκτωβρίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ