Εργασία πολιτών τρίτων χωρών που παραμένουν στην χώρα υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης

Εργασία πολιτών τρίτων χωρών που παραμένουν στην χώρα υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης

Αριθμ. 53619/735 – ΦΕΚ B 2631 – 07.12.2015
Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας πολιτών τρίτων χωρών που παραμένουν στην χώρα υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟI
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός της παρούσας ρύθμισης είναι ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας πολιτών τρίτων χωρών που παραμένουν στη χώρα υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.3907/2011 ή προστασίας από την απέλαση σύμφωνα με το άρθρο 78Α του Ν. 3386/2005.

Άρθρο 2
Σε πολίτες τρίτων χωρών που παραμένουν στη χώρα και στους οποίους έχει χορηγηθεί βεβαίωση αναβολής απομάκρυνσης του άρθρου 24 του Ν.3907/2011 ή βεβαίωση περί μη απομάκρυνσης για ανθρωπιστικούς λόγους του άρθρου 78 Α του Ν.3386/2005 από την αρμόδια αστυνομική αρχή και η οποία είναι σε ισχύ, χορηγείται ή ανανεώνεται άδεια εργασίας υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας.

Άρθρο 3
1. Στους δικαιούχους του άρθρου 2 χορηγείται ή ανανεώνεται άδεια εργασίας διάρκειας έξι (6) μηνών, εφόσον ο πολίτης τρίτης χώρας καταθέσει στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας του τόπου διαμονής του:
α. αίτηση
β. Θεωρημένο αντίγραφο της βεβαίωσης αναβολής απομάκρυνσης του άρθρου 24 ή βεβαίωση περί μη απομάκρυνσης για ανθρωπιστικούς λόγους του άρθρου 78 Α του Ν. 3386/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 Ν. 4332/2015.
γ. Πιστοποιητικό κρατικού υγειονομικού φορέα, που να βεβαιώνει ότι δεν πάσχει από μολυσματική ασθένεια.

Η έκδοση ή ανανέωση της ως άνω άδειας εργασίας δεν υπόκειται σε τέλη.

2. Οι δικαιούχοι του άρθρου 2 δύνανται:
α) να εργάζονται αποκλειστικά και μόνο στους τομείς της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, στον τομέα της οικιακής εργασίας καθώς και στον κλάδο του ιματισμού.
Σε περίπτωση που δικαιούχος του άρθρου 2, είχε δικαίωμα σε εξαρτημένη εργασία δυνάμει προηγούμενου τίτλου νόμιμης διαμονής, ο οποίος δεν είναι πλέον σε ισχύ, η προβλεπόμενη με την παρούσα ρύθμιση άδεια εργασίας δύναται να εκδίδεται και για τον τομέα απασχόλησης για τον οποίο είχε επιτραπεί η εργασία του δικαιούχου.
β) να εργάζονται στο σύνολο του εδάφους της χώρας με εξαίρεση:
αα) τις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
ββ) το σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
γγ) τις Περιφερειακές Ενότητες Κω, Ρόδου, Καρπάθου και Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Η εξαίρεση για εργασία στις ανωτέρω περιοχές θα αναγράφεται ρητά στη χορηγούμενη άδεια εργασίας.
γ) Οι δικαιούχοι της παραγράφου 2 κατά την διάρκεια του χρόνου παραμονής τους στη χώρα δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε προγράμματα κοινωνικής ένταξης.

Άρθρο 4
Οι κάτοχοι της ανωτέρω άδειας εργασίας εργάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας.

Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ