Τέλη εθνικών θεωρήσεων εισόδου (visa)

Αριθμ. 24235 – ΦΕΚ Β 2181 – 08.08.2014

Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων εθνικών θεωρήσεων εισόδου που περιλαμβάνονται στο Π.Δ. 16/2004.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διαφοροποίηση ανταποδοτικών προξενικών τελών
Τα ανταποδοτικά προξενικά τέλη που εισπράττονται από τις έμμισθες προξενικές αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του ΠΔ. 16/2014 κατά την χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου, διαφοροποιούνται, ως ακολούθως:

Οι υπαγόμενοι στην υπ’ αρ. 4000/3/10ξζ/14.05.2010 (Β΄ 665/2010) Κ.Υ.Α. «Παραμονή και εργασία ομογενών Αλβανίας», και στην υπ’ αρ. 4000/3/84/13.01.2014 ΚΥΑ «Παραμονή και εργασία ομογενών υπηκόων Τουρκίας» ΦΕΚ 53/τ.B΄/16.01.2014 και τα υπαγόμενα στο άρθρο 81 του Ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 80) μέλη οικογένειας ομογενών, οφείλουν να καταβάλλουν τέλη, το ύψος των οποίων ορίζεται σε 20 ευρώ.

2. Οι υπαγόμενοι στο άρθρο 18 του Ν. 4251/2014 (ΦΕΚ Α 80) «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται στην Ελλάδα για συγκεκριμένο διάστημα διαμονής, που συναρτάται με την ολοκλήρωση του σκοπού και δεν υπερβαίνει το ένα έτος, οφείλουν να καταβάλλουν τέλη το ύψος των οποίων ορίζεται σε 75 ευρώ. Στην ρύθμιση περιλαμβάνονται και τα τέλη που καταβάλλουν οι υπαγόμενοι στην Συμφωνία Εποχικής Απασχόλησης εργατικού δυναμικού Ελλάδας -Αλβανίας (Ν. 2482/97-ΦΕΚ 73/τ.Α΄/16.05.1997) και οι υπαγόμενοι στην συμφωνία για την προαγωγή της διμερούς συνεργασίας σε θέματα εργασίας μεταξύ Ελλάδας – Αιγύπτου (Νόμος 1453/84-ΦΕΚ 88/τ.Α΄/16.06.1984).

3. Οι υπαγόμενοι στις ρυθμίσεις της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας – Καναδά σχετικά με την κινητικότητα των νέων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4091/2012 (ΦΕΚ 219 Α΄) απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τέλους θεώρησης εισόδου 2.

4. Οι πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται στην Ελλάδα βάσει των οδηγιών 2004/114/ΕΚ, 2003/86/ΕΚ, 2005/71/ΕΚ και εκείνοι που υπάγονται στο άρθρο 45 του Ν. 4251/2014, οφείλουν να καταβάλλουν τέλη το ύψος των οποίων ορίζεται σε 90 ευρώ.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης τίθεται σε ισχύ εντός ενός μήνα (09.08.2014) από την ημερομηνία δημοσίευσης. (ΦΕΚ Β 2181 – 08.08.2014)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Μαΐου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

———

Διατάξεις: (Έχοντας υπόψη:)
1. Το άρθρο 108, του Συντάγματος που επιβάλλει τη μέριμνα για τους απόδημους Έλληνες και ομογενείς.
2. Τα άρθρα 5 παρ. 28, 52, 53 και 60 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του “Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών”» (Α 117).
3. Το άρθρο 1, παρ. 5 και 7 και το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 2949/2001 «Προξενική διατίμηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 243 Α΄/19.10.2001).
4. Το άρθρο 29 Α΄ του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α΄ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 246/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της κύρωσης προκύπτει απώλεια εσόδων, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προκαθοριστεί.
5. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α 221).
6. Το Π.Δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α 128).
7. Την αριθμ. Υ48/9-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β 2105).
8. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 141).
9 Τις σχετικές εισηγήσεις των πολιτικών διευθύνσεων του Υπουργείου Εξωτερικών.
10. Το άρθρο 136 παρ. 18 του Ν. 4251/2014 «Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 80).
11. Το Π.Δ. 16/2014 «Προξενικά Τέλη και Δικαιώματα» (ΦΕΚ Α 24).
12. Δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,