Μηχανήματα Έργων. Άδεια κυκλοφορίας. Χειρισμός

Αριθμ. οικ. 21867 – ΦΕΚ B 3276 – 12.10.2016
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες εγκρίσεων τύπου και αδειών κυκλοφορίας που αφορούν τα Μηχανήματα Έργων (Μ.Ε.) και τα οχήματα ειδικής κατηγορίας.

Χειρισμός μηχανημάτων έργου

Αριθμ. Οικ. 2665/17/Φ113 – ΦΕΚ B 68 – 22.01.2016
Τροποποίηση − συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Οικ.10169/639/Φ.Γ.9.6.4 (ΣΤ) ́ (Β ́ 1983 14−8−2013) κοινής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων έργου»


Αριθμ. 11031/678/ΦΓ9.6.4(ΣΤ) – ΦΕΚ Β 2287 – 13.09.2013
Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση των αδειών και τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου, καθώς και καθορισμός της αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν.4024/2011.

OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθορισμός παραβόλων για την άδεια και τις εξετάσεις αναφορικά με την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων έργου

1. Για την έκδοση της άδειας του χειριστή μηχανημάτων έργου 2ης ή 3ης βαθμίδας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ. 2 και 3 του π.δ. 113/2012 καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο είκοσι τριών (23) ή τριάντα ενός (31) ευρώ αντίστοιχα.

2. Για τη θεώρηση των ανωτέρω αδειών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 4 του π.δ. 113/2012 καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο εκατό (100) ευρώ, ενώ το προαναφερθέν παράβολο καταβάλλεται διπλάσιο σε περίπτωση που η καθυστέρηση θεώρησης δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή τετραπλάσιο σε περίπτωση που η καθυστέρηση θεώρησης υπερβαίνει το ένα έτος, αλλά είναι μικρότερη των πέντε ετών, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 5 του π.δ. 113/2012.

3. Για την αντιστοίχιση των υφιστάμενων αδειών που έχουν εκδοθεί δυνάμει του β.δ. 7/6/31.7.1946 (Α΄228) ή του π.δ. 22/1976 (Α΄ 6) ή του π.δ. 31/1990 (Α΄11), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 παρ. 1 του π.δ. 113/2012 και στα άρθρα 4 και 5 της Οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 υπουργικής απόφασης (Β΄ 519), καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο δέκα (10) ευρώ.

4. Για την επέκταση της άδειας χειριστή μηχανημάτων έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 10, 11 και 12 του π.δ. 113/2012, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο είκοσι τριών (23) ευρώ.

5. Για την επανάκτηση της άδειας που κατατέθηκε από τα αναφερόμενα στο άρθρο 12 παρ. 1 του π.δ. 113/2012 πρόσωπα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 παρ. 3 του π.δ. 113/2012, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο δέκα (10) ευρώ.

6. Για τη συμμετοχή στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων για την απόκτηση της άδειας του χειριστή μηχανημάτων έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ. 2 του π.δ. 113/2012, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο είκοσι (20) ευρώ.

7. Για τη συμμετοχή στο πρακτικό μέρος των εξετάσεων για την απόκτηση της άδειας του χειριστή μηχανημάτων έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ. 2 και 3, και για την επέκταση αυτής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 10, 11 και 12 του π.δ. 113/2012 και στο Παράρτημα Β της οικ. 10169/639/Φ.Γ.9.6.4(ΣΤ)/12.8.2013 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1983), καθώς και στις διατάξεις της Οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 υπουργικής απόφασης, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο ανά άσκηση και εξεταζόμενο μηχάνημα σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στους πίνακες των παραρτημάτων Α και Β. Σε περίπτωση πρακτικής άσκησης σε περισσότερα του ενός μηχανήματα έργου καταβάλλεται το άθροισμα των προβλεπόμενων παραβόλων.

8. Τα ως άνω παράβολα των παραγράφων 1, 6 και 7 του παρόντος άρθρου καταβάλλει ο ενδιαφερόμενος και στις περιπτώσεις που απαιτείται η λήψη νέας άδειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 6 και 8 του π.δ. 113/2012.

9. Τα ως άνω παράβολα των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου καταβάλλει ο ενδιαφερόμενος σε περίπτωση επανεξέτασης λόγω αποτυχίας του στις εξετάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 5 του π.δ. 113/2012.

10. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα παράβολα που οφείλει να καταβάλλει ο υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει στην Ελλάδα την επαγγελματική δραστηριότητα που ρυθμίζεται με το π.δ. 113/2012 και έχει αποκτήσει τα επαγγελματικά του προσόντα σε άλλο κράτος μέλος είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ. 8 του π.δ. 113/2012.

Άρθρο 2
Τα κατά περίπτωση καταβαλλόμενα παράβολα σύμφωνα με τα ανωτέρω κατατίθενται στον Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό που συνιστάται στην Περιφέρεια που εκδίδει την άδεια ή στην Περιφέρεια διενέργειας των εξετάσεων και αποτελεί πόρο αυτών.

Άρθρο 3
1. Καθορίζεται αποζημίωση για τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών και τους εμπειρογνώμονες του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 3982/2011, στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ ανά ημέρα εξέτασης και μέχρι του ποσού των διακοσίων σαράντα (240) ευρώ μηνιαίως.

2. Οι εξετάσεις και το έργο βαθμολόγησης των σχετικών γραπτών πραγματοποιούνται μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.

3. Τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών υποχρεούνται, όταν παρίσταται σχετική ανάγκη, να πραγματοποιούν και περισσότερες των έξι (6) εξετάσεις ανά μήνα. Για τις πέραν του αριθμού των έξι (6) εξετάσεων μηνιαίως, δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

Άρθρο 4
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα κάτωθι Παραρτήματα (όπου Μ.Ε. νοούνται τα Μηχανήματα Έργου σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η) υα κατάταξης):

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Μηχανήματα Έργου Ομάδας Α, σύμφωνα με το άρθρο 2 της αριθμ. Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/5.3.2013 υα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1 Ποσό
Παραβόλου (ευρώ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2 Ποσό
Παραβόλου (ευρώ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 3 Ποσό
Παραβόλου (ευρώ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 4 Ποσό
Παραβόλου (ευρώ)
Μ.Ε. 1.4 Εξήντα δύο (62) Μ.Ε. 2.3 Πενήντα έξι (56) Μ.Ε. 3.2 Εξήντα
τέσσερα (64) Μ.Ε. 4.1 Σαράντα
πέντε (45)
Μ.Ε. 3.5 Εξήντα (60) Μ.Ε. 4.3 Πενήντα
πέντε (55) 
Μ.Ε. 1.1 ή Μ.Ε. 1.3 Πενήντα
πέντε (55)  Μ.Ε. 2.7 ή
Μ.Ε. 2.8  Σαράντα πέντε (45) Μ.Ε. 3.3 ή
Μ.Ε. 3.10 Πενήντα
εννέα (59)  Μ.Ε. 4.5 Πενήντα (50) 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 5 Ποσό
Παραβόλου (ευρώ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 6 Ποσό
Παραβόλου (ευρώ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 7 Ποσό
Παραβόλου (ευρώ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 8 Ποσό
Παραβόλου (ευρώ)
Μ.Ε. 5.1 ή
Μ.Ε. 5.2  Εκατόν τριάντα επτά (137) Μ.Ε. 6.1 ή
Μ.Ε. 6.2 Πενήντα
οκτώ (58) Μ.Ε. 7.1 Διακόσια σαράντα (240) Μ.Ε. 8.1 ή
Μ.Ε. 8.5 ή
Μ.Ε. 8.6  Ογδόντα πέντε (85) 
Μ.Ε. 5.3 Ογδόντα ένα (81)
Μ.Ε. 5.5 Εκατόν
είκοσι (120)  Μ.Ε. 7.2 ή
Μ.Ε. 7.3 Εξήντα (60) Μ.Ε. 8.2 Σαράντα (40)
Μ.Ε. 8.3 Πενήντα (50)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Μηχανήματα Έργου Ομάδας Β, σύμφωνα με το άρθρο 2 της αριθμ. Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/5.3.2013 υα
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1 Ποσό
Παραβόλου (ευρώ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2 Ποσό
Παραβόλου (ευρώ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 3 Ποσό
Παραβόλου (ευρώ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 4 Ποσό
Παραβόλου (ευρώ)
Μ.Ε. 1.4 Εξήντα δύο (62) Μ.Ε. 2.3 Σαράντα τρία (43) Μ.Ε. 3.1 Σαράντα πέντε (45) Μ.Ε. 4.1 Είκοσι
πέντε (25)
Μ.Ε. 3.5 Πενήντα πέντε (55) Μ.Ε. 4.3 Τριάντα
πέντε (35)
Μ.Ε. 1.1 ή
Μ.Ε. 1.3 Σαράντα τρία (43) Μ.Ε. 2.7 ή
Μ.Ε. 2.8 Τριάντα (30) Μ.Ε. 3.3 ή
Μ.Ε. 3.10 Πενήντα τρία (53) Μ.Ε. 4.5 Τριάντα
πέντε (35)
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 5 Ποσό
Παραβόλου (ευρώ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 6 Ποσό
Παραβόλου (ευρώ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 7 Ποσό
Παραβόλου (ευρώ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 8 Ποσό
Παραβόλου (ευρώ)
Μ.Ε. 5.1 ή
Μ.Ε. 5.2 Ογδόντα πέντε (85) Μ.Ε. 6.1 ή
Μ.Ε. 6.2 Σαράντα τέσσερα (44) Μ.Ε. 7.1 Εκατόν
δεκαπέντε (115) Μ.Ε. 8.1 ή
Μ.Ε. 8.5 ή
Μ.Ε. 8.6 Πενήντα
πέντε (55)
Μ.Ε. 5.4 Εξήντα (60)
Μ.Ε. 5.5 Ογδόντα (80) Μ.Ε. 7.2 ή
Μ.Ε. 7.3 Σαράντα δύο (42) Μ.Ε. 8.2 Τριάντα (30)
Μ.Ε. 8.3 Σαράντα (40)

Άρθρο 5
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ