Μητρώα Επιχειρήσεων και ΝΠΔΔ των Δήμων και των Περιφερειών

Αριθμ. 16456 – ΦΕΚ B 937 – 21.05.2015
Περιεχόμενο και διαδικασία δημιουργίας και τήρησης Μητρώου Επιχειρήσεων των Δήμων και των Περιφερειών

Αριθμ. 16457 – ΦΕΚ B 937 – 21.05.2015
Περιεχόμενο και διαδικασία δημιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήμων και των περιφερειών