Μπλοκ επιταγών σε επιχειρήσεις σε διαδικασία αναβίωσης ή εξυγίανσης

Αριθμ. απόφ. 184/1/25.4.2016 – ΦΕΚ B 1294 – 09.05.2016

Τροποποίηση της απόφασης ΕΤΠΘ 234/23/11.12.2006 «Τήρηση από τα πιστωτικά ιδρύματα λογαριασμών καταθέσεων όψεως και διακίνηση επιταγών μέσω του τραπεζικού συστήματος».

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
αποφασίζει:

Να τροποποιήσει τη διάταξη που αναφέρεται στην ως άνω παράγραφο (δ), αντικαθιστώντας το εδάφιο αυτής, ως εξής:
«Επιτρέπεται στα πιστωτικά ιδρύματα να χορηγούν, κατά την κρίση τους και υπ’ ευθύνη τους, βιβλιάριο επιταγών σε επιχειρήσεις οι οποίες τελούν ιδίως σε διαδικασία αναβίωσης ή εξυγίανσης ή αναδιάρθρωσης ή στο πλαίσιο αυτής, κατά παρέκκλιση των αναφερόμενων στην ως άνω παράγραφο 2 του παρόντος Κεφαλαίου απαγορεύσεων»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.