Δικαιολογητικά για τα έξοδα κηδείας του ΟΓΑ

ΟΓΑ
Δελτίο Τύπου
Τρίτη, 22.03.2016

ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ, ΠΟΥ ΛΟΓΩ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΛΕΤΩΝ

Με κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ15/8/4588 -ΦΕΚ Β΄656/10-03-2016) καθορίστηκαν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να αποδοθεί η δαπάνη των εξόδων κηδείας, σε περιπτώσεις ταφής-κηδείας ασφαλισμένων ή συνταξιούχων του ΟΓΑ, που λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων και πολιτιστικών χαρακτηριστικών, δεν γίνεται χρήση γραφείου τελετών, για την τελετή της κηδείας (Μοναχοί του Αγίου Όρους, Μουσουλμάνοι, μέλη της Ισραηλιτικής Κοινότητας).

Ειδικότερα, αντί του τιμολογίου του γραφείου τελετών ή των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, υποβάλλονται, κατά περίπτωση, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση της αρμόδιας Μουφτείας ή της Ισραηλιτικής Κοινότητας ή της Ιεράς Μονής του Αγίου Όρους, από την οποία να προκύπτει η τέλεση της κηδείας και το ποσό της δαπάνης και

2. Όπου απαιτείται, διπλότυπο είσπραξης τελών χαρτοσήμου της οικείας ΔΟΥ, επί του συνόλου της βεβαιωθείσας δαπάνης.

Η απόφαση αυτή έχει εφαρμογή και για τις εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης εξόδων κηδείας, η εκκαθάριση των οποίων εκκρεμούσε λόγω μη υποβολής πρωτοτύπου τιμολογίου ή δελτίου παροχής υπηρεσιών.

Με την έκδοση της υπουργικής αυτής απόφασης, διευθετήθηκε ένα θέμα που δημιουργήθηκε το έτος 2014, μετά την καθιέρωση, του πρωτότυπου τιμολογίου γραφείου τελετών, ως απαραίτητου δικαιολογητικού για την απόδοση εξόδων κηδείας από τον ΟΓΑ και θα γίνει απόδοση της σχετικής δαπάνης σε εκατοντάδες δικαιούχους, των οποίων οι αιτήσεις βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

Από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΓΑ θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια, να εξετασθούν όλες οι εκκρεμείς σχετικές αιτήσεις, ώστε να αποδοθεί η δαπάνη στους δικαιούχους, μέχρι τις αρχές του μηνός Ιουνίου 2016, με την προϋπόθεση βέβαια ότι οι αιτήσεις αυτές συνοδεύονται από τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ

———–
Αριθμ. Φ15/8/4588 – ΦΕΚ B 656 – 10.03.2016
Συμπλήρωση της αριθμ. Α1/387/2.12.1986 (Β 848) κοινής υπουργικής απόφασης «Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση των παροχών του ΟΓΑ» και τροποποίηση της ΔΙΑΔΠ/Ε/10264 (ΦΕΚ 726/Β/2003) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων – ΟΓΑ που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ – Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
αποφασίζουμε:

Α. Τη συμπλήρωση της με αριθμ. Α1/387/02.12.1986 κοινής Υπουργικής Απόφασης «Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση των παροχών του ΟΓΑ» (Β ́848), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ8000/11624/762 (ΦΕΚ 1849/Β/7−7−2014) κοινή υπουργική απόφαση, ως εξής:

• Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 «ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ» στο δικαιολογητικό με αριθμό 94, το οποίο αναριθμείται σε 95 (πρωτότυπο τιμολόγιο του γραφείου τελετών ή δελτίο παροχής υπηρεσιών), προστίθενται τα ακόλουθα:

Στις περιπτώσεις που λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων και πολιτιστικών χαρακτηριστικών κατά την τελετή ταφής κηδείας ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του ΟΓΑ, δεν γίνεται χρήση γραφείου τελετών, αντί του τιμολογίου του γραφείου τελετών ή των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, θα υποβάλλονται κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση της αρμόδιας Μουφτείας ή της Ισραηλιτικής Κοινότητας ή της Ιεράς Μονής του Αγίου Όρους, από την οποία να προκύπτει η τέλεση της κηδείας και το ποσό της δαπάνης και

2. Όπου απαιτείται, διπλότυπο είσπραξης της οικείας ΔΟΥ τελών χαρτοσήμου, επί του συνόλου της βεβαιωθείσας δαπάνης.

Η απόφαση αυτή έχει εφαρμογή και για εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης εξόδων κηδείας για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπου τιμολογίου ή δελτίου παροχής υπηρεσιών.

Β. Την τροποποίηση της περ. Ε.4 «Χορήγηση εξόδων κηδείας και ανείσπρακτων συντάξεων ΟΓΑ» της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΙΑΔΠ/Ε/10264 (ΦΕΚ 726/Β/2003) λόγω αλλαγής στα απαιτούμενα δικαιολογητικά  για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας.

Το έντυπο της εν λόγω διαδικασίας και τα δικαιολογητικά που αποτυπώνονται σε αυτό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ΚΥΑ και είναι αυτό το οποίο χρησιμοποιείται εφεξής από τα ΚΕΠ και τις καθύλην αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΓΑ.

—–
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 2
ΘΕΜΑ: “Δικαιούχοι, διαδικασίες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση της παροχής των εξόδων κηδείας”.

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την αριθμ. Φ 80000/11624/762 κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 1849/Β/7-7-2014) τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του Κεφαλαίου 24 της αρ. Α1/387/2-12-1986 (ΦΕΚ 848/Β) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση των εξόδων κηδείας.

Η απόφαση αυτή αφορά τις αιτήσεις για τη χορήγηση της παροχής των εξόδων κηδείας, που θα υποβληθούν και πρωτοκολληθούν από τους Ανταποκριτές ΟΓΑ, από την ημερομηνία δημοσίευσής της, δηλαδή από 7-7-2014 και εφεξής .

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση της παροχής των εξόδων κηδείας

Συγκεκριμένα με το νέο κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλονται είναι τα ακόλουθα:

α. Αίτηση του δικαιούχου, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση ότι δεν δικαιούται έξοδα κηδείας από άλλο ασφαλιστικό φορέα για το θανόντα ή τη θανούσα

β. Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του θανόντα ή της θανούσας.

γ. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

δ. Πρωτότυπο τιμολόγιο του γραφείου τελετών ή δελτίο παροχής υπηρεσιών.

ε. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τραπέζης του δικαιούχου, από το οποίο να προκύπτει ευκρινώς ο ΙΒΑΝ του λογαριασμού.

στ. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου.

Πρέπει να αναγράφεται επίσης στην αίτηση, ο ΑΦΜ του δικαιούχου.

Δικαιούχοι της παροχής:

Τα έξοδα κηδείας των θανόντων συνταξιούχων και ασφαλισμένων του ΟΓΑ καταβάλλονται στο σύζυγο ή στη σύζυγο που ζει, πλην της περιπτώσεως που βρισκόταν σε μακροχρόνια διάσταση. Ο επιζών σύζυγος, (πλην της προαναφερόμενης εξαίρεσης), είναι δικαιούχος της παροχής και η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο, (σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι σήμερα διατάξεις) ακόμα και αν το τιμολόγιο δεν έχει εκδοθεί στο όνομά του.

Στην περίπτωση που το τιμολόγιο έχει εκδοθεί στο όνομα άλλου προσώπου, πχ τέκνου, η αίτηση θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που κατέβαλε τη δαπάνη, στην οποία θα δηλώνει ότι, το αναγραφόμενο στο τιμολόγιο ποσό καταβλήθηκε
για λογαριασμό του επιζώντος συζύγου, στον οποίο αποδέχεται να αποδοθούν τα έξοδα κηδείας. Ο δε τραπεζικός λογαριασμός που θα δηλωθεί για την πίστωση του ποσού, θα πρέπει να φέρει και το όνομα του επιζώντα συζύγου.

Στο επιμεληθέντα τα της κηδείας καταβάλλονται, μόνο εφόσον ο ή η σύζυγος δεν ζει

Περιπτώσεις που δεν επιλαμβάνεται της ταφής Γραφείο Τελετών και δεν εκδίδεται τιμολόγιο.
Για την καταβολή της δαπάνης στις περιπτώσεις αυτές, (π.χ. σε ακριτικό νησί) που δεν θα υπάρχει διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών από Γραφείο, ο αιτών θα προσκομίσει:

α) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ανέλαβε την κηδεία Γραφείο Τελετών,

β) όλες τις σχετικές πρωτότυπες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή πώλησης αγαθών, σχετικά με την κηδεία (π.χ. Φέρετρο, ανόρυξη τάφου, αμοιβή εργολάβου κηδειών, έξοδα περιποίησης νεκρών, δικαιώματα ναού, ιερέων, νεκροταφείου, στολισμός φερέτρου και εκκλησίας, μεταφορά με νεκροφόρα, αποτέφρωση).

Δεν καταβάλλεται δαπάνη που αφορά σε έξοδα του κυλικείου.

Οι αποδείξεις θα φέρουν σφραγίδα και υπογραφή του παρέχοντος τις υπηρεσίες ή τα αγαθά, καθώς και τα στοιχεία του εντολέα και αιτούντος τα έξοδα κηδείας.

Επισημάνσεις:

Όσον αφορά στο ύψος της παροχής, θα καταβάλλεται το αναγραφόμενο στο τιμολόγιο ποσό και μέχρι του ποσού των 800 ευρώ. Αν από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά προκύψει ότι η πραγματική δαπάνη υπολείπεται του ποσού των 800 ευρώ, θα καταβάλλεται, το πραγματικό ποσό της δαπάνης.

Απαραίτητα, το τιμολόγιο/διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών θα φέρει την ένδειξη “ΕΞΟΦΛΗΘΗ”.

Αιτήσεις που υποβάλλονται και δεν είναι σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, θα επιστρέφονται στον Ανταποκριτή για συμπλήρωση.

Δεν απαιτείται πλέον η βεβαίωση τέλεσης κηδείας από τον εφημέριο.

Σε περίπτωση αποτέφρωσης της σορού θα πρέπει να προσκομισθεί βεβαίωση της σχετικής δαπάνης.

Επίσης, καταβάλλονται έξοδα κηδείας στις περιπτώσεις που η ταφή πραγματοποιείται σε άλλο κράτος, εφόσον προσκομισθούν, εκτός των άλλων δικαιολογητικών, η ληξιαρχική πράξη θανάτου και το τιμολόγιο της δαπάνης, νομίμως μεταφρασμένα.

Έξοδα κηδείας δεν χορηγούνται σε περίπτωση θανάτου προστατευόμενων μελών οικογένειας.

Παρακαλούμε να υποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά που, κατά περίπτωση, απαιτούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, προκειμένου να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στην απόδοση της παροχής.

——
Αριθμ. Φ 80000/11624/762 – ΦΕΚ Β 1849 – 07.07.2014

Τροποποίηση της αριθ. Al/387/2-12-1986 (ΦΕΚ 848 Β) κοινής υπουργικής απόφασης «Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση των παροχών του ΟΓΑ».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση των διατάξεων του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 24 της αριθ. Α1/387/2-12-1986 (ΦΕΚ 848 Β) κοινής υπουργικής απόφασης ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ

92. Αίτηση του δικαιούχου, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση ότι δεν δικαιούται έξοδα κηδείας από άλλο ασφαλιστικό φορέα για το θανόντα ή τη θανούσα.

93. Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του θανόντος ή της θανούσας.

94. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

95. Πρωτότυπο τιμολόγιο του γραφείου τελετών ή δελτίο παροχής υπηρεσιών».

Η απόφαση αυτή έχει εφαρμογή για τις αιτήσεις χορήγησης εξόδων κηδείας που θα υποβληθούν από την ημερομηνία δημοσίευσης (07.07.2014) της και εφεξής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιουνίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ