Νόμος 4354/2015. Μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Νόμος 4354/2015 – ΦΕΚ A 176 – 16.12.2015
Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων