ΠΔ 80/2022 Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 80/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 222/04.12.2022
Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου

ΜΕΡΟΣ Α’
ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ
Άρθρο 1
Σύμβαση εργασίας
Άρθρο 2
Έλλειψη συμφωνίας για το μισθό
Άρθρο 3
Προσωπική φύση της σχέσης
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις του εργαζομένου
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις του εργοδότη
Άρθρο 6
Υποχρέωση πληροφόρησης
Άρθρο 7
Πότε καταβάλλεται ο μισθός
Άρθρο 8
Υπερημερία του εργοδότη
Άρθρο 9
Λόγοι που εμπόδισαν τον εργαζόμενο
Άρθρο 10
Χρονική έκταση της αξίωσης
Άρθρο 11
Εργασία πέρα από τη συμφωνημένη
Άρθρο 12
Ασφάλεια και υγιεινή των χώρων εργασίας
Άρθρο 13
Άδειες για ανεύρεση άλλης εργασίας
Άρθρο 14
Παραίτηση του εργαζομένου από τα δικαιώματά του
ΜΕΡΟΣ Β’
ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ Ι
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
Άρθρο 15
Σκοπός
Άρθρο 16
Έννοια των διακρίσεων
Άρθρο 17
Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 18
Δικαιολογημένη διαφορετική μεταχείριση λόγω ειδικών επαγγελματικών απαιτήσεων
Άρθρο 19
Εύλογες προσαρμογές για τα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση
Άρθρο 20
Δικαιολογημένη διαφορετική μεταχείριση λόγω ηλικίας

Άρθρο 21
Θετική δράση και ειδικά μέτρα
Άρθρο 22
Παροχή προστασίας
Άρθρο 23
Βάρος απόδειξης
Άρθρο 24
Προστασία έναντι αντιμέτρων
Άρθρο 25
Κυρώσεις
Άρθρο 26
Συνεκτίμηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης
Άρθρο 27
Κοινωνικός διάλογος
Άρθρο 28
Φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης
Άρθρο 29
Αρχές και Υπηρεσίες για την εποπτεία και προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης
Άρθρο 30
Συνεργασία φορέων
Άρθρο 31
Ενημέρωση και διάδοση πληροφοριών – Επιβράβευση επιχειρήσεων με Σήμα Διαφορετικότητας
Άρθρο 32
Διατήρηση ευνοϊκότερων διατάξεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ
Άρθρο 33
Σκοπός
Άρθρο 34
Ορισμοί
Άρθρο 35
Αρχή ίσης μεταχείρισης – Απαγόρευση διακρίσεων
Άρθρο 36
Απαγόρευση διακρίσεων ως προς τις αμοιβές
Άρθρο 37
Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 38
Έκταση της απαγόρευσης
Άρθρο 39
Περιπτώσεις διακρίσεων
Άρθρο 40
Πρόσβαση στην απασχόληση – Όροι πρόσληψης
Άρθρο 41
Συνθήκες και όροι απασχόλησης – Επαγγελματική εξέλιξη
Άρθρο 42
Επαγγελματικός προσανατολισμός και επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση
Άρθρο 43
Λύση της σχέσης εργασίας και της υπαλληλικής σχέσης – Προστασία έναντι αντιποίνων
Άρθρο 44
Συμμετοχή σε σωματεία και ενώσεις
Άρθρο 45
Επιστροφή στην εργασία μετά από άδεια μητρότητας
Άρθρο 46
Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 47
Διάκριση λόγω γονικής άδειας ανατροφής και υιοθεσίας
Άρθρο 48
Θετικά μέτρα
Άρθρο 49
Προστασία μητρότητας, πατρότητας και οικογενειακής ζωής
Άρθρο 50
Δικαιούχοι επιδόματος γάμου και παιδιών
Άρθρο 51
Έννομη προστασία
Άρθρο 52
Αστικές, διοικητικές και ποινικές κυρώσεις
Άρθρο 53
Βάρος απόδειξης
Άρθρο 54
Φορείς παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών
Άρθρο 55
Υποχρέωση πληροφόρησης και παροχής στοιχείων
Άρθρο 56
Κοινωνικός διάλογος
ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Άρθρο 57
Σκοπός
Άρθρο 58
Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 59
Απαγόρευση βίας και παρενόχλησης στην εργασία
Άρθρο 60
Υποχρεώσεις για πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης

Άρθρο 61
Πολιτικές εντός της επιχείρησης για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης
Άρθρο 62
Πολιτικές εντός επιχείρησης για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών
Άρθρο 63
Περιεχόμενο κανονισμών εργασίας και επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων
Άρθρο 64
Δικαιώματα θιγομένων – Αποτελέσματα επί παραβίασης της απαγόρευσης βίας και παρενόχλησης
Άρθρο 65
Απαγόρευση αντιποίνων
Άρθρο 66
Προσφυγή από νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων
Άρθρο 67
Βάρος απόδειξης
Άρθρο 68
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Ι
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 69
Σκοπός – Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 70
Υποχρέωση ενημέρωσης
Άρθρο 71
Τρόποι ενημέρωσης
Άρθρο 72
Εργασία στην αλλοδαπή
Άρθρο 73
Μεταβολή των στοιχείων της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας
Άρθρο 74
Συνέπειες παράλειψης εργοδότη χορήγησης αναγκαίων εγγράφων
Άρθρο 75
Υποχρέωση εργοδότη για την τήρηση στοιχείων
ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 76
Προστατευόμενα πρόσωπα
Άρθρο 77
Προστασία σε φορείς του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
Άρθρο 78
Αντικειμενικά κριτήρια τοποθέτησης, πρόσληψης και διορισμού προστατευόμενων προσώπων
Άρθρο 79
Τοποθέτηση προστατευομένων – Περιορισμοί
Άρθρο 80
Υποβολή στοιχείων – Διαδικασία
Άρθρο 81
Πρόσθετα δικαιολογητικά
Άρθρο 82
Επιχορήγηση εργοδοτών, εργονομική διευθέτηση, επαύξηση χρόνου άδειας, ηθικές αμοιβές
Άρθρο 83
Πρωτοβάθμια Επιτροπή – Προσφυγή
Άρθρο 84
Σύσταση και αρμοδιότητες Δευτεροβάθμιων Επιτροπών
Άρθρο 85
Λύση σχέσης εργασίας
Άρθρο 86
Διοικητικές κυρώσεις
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 87
Σκοπός
Άρθρο 88
Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 89
Ορισμοί
Άρθρο 90
Αρχή της μη διάκρισης
Άρθρο 91
Κανόνες προστασίας εργαζομένων και αποφυγής καταστρατηγήσεων σε βάρος τους
Άρθρο 92
Ενημέρωση και ευκαιρίες απασχόλησης
Άρθρο 93
Ενημέρωση και διαβούλευση
Άρθρο 94
Διατάξεις εφαρμογής

Άρθρο 95
Σιωπηρή ανανέωση
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 96
Σκοπός
Άρθρο 97
Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 98
Ορισμοί
Άρθρο 99
Αρχή της μη διάκρισης
Άρθρο 100
Διαδοχικές συμβάσεις
Άρθρο 101
Ανώτατη διάρκεια συμβάσεων
Άρθρο 102
Συνέπειες παραβάσεων
Άρθρο 103
Ενημέρωση και ευκαιρίες απασχόλησης
Άρθρο 104
Ενημέρωση και διαβούλευση
Άρθρο 105
Ειδικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Άρθρο 106
Μερική απασχόληση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Άρθρο 107
Σκοπός
Άρθρο 108
Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 109
Ορισμοί
Άρθρο 110
Περιορισμοί ή απαγορεύσεις
Άρθρο 111
Αρχή της ίσης μεταχείρισης των προσωρινά απασχολούμενων
Άρθρο 112
Πρόσβαση των προσωρινά απασχολουμένων σε θέση εργασίας, συλλογικές εγκαταστάσεις και επαγγελματική κατάρτιση
Άρθρο 113
Εκπροσώπηση των προσωρινά απασχολούμενων
Άρθρο 114
Ενημέρωση των εκπροσώπων των εργαζομένων
Άρθρο 115
Κυρώσεις
Άρθρο 116
Αντικείμενο Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης
Άρθρο 117
Σύσταση και λειτουργία Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης
Άρθρο 118
Κατοχύρωση εργασιακών δικαιωμάτων των προσωρινά απασχολούμενων
Άρθρο 119
Ασφάλεια και υγεία στην εργασία για τους προσωρινά απασχολούμενους
Άρθρο 120
Οικονομικές και ασφαλιστικές εγγυήσεις για τους προσωρινά απασχολούμενους
Άρθρο 121
Έλεγχος των επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης
Άρθρο 122
Κυρώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ
Άρθρο 123
Όροι παροχής τηλεργασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
Άρθρο 124
Ψηφιακές πλατφόρμες
Άρθρο 125
Συμβατική σχέση ψηφιακών πλατφορμών με παρόχους υπηρεσιών
Άρθρο 126
Συνδικαλιστικά δικαιώματα παρόχων υπηρεσιών – φυσικών προσώπων
Άρθρο 127
Υγιεινή και ασφάλεια παρόχων υπηρεσιών
Άρθρο 128
Υποχρέωση ενημέρωσης παρόχων υπηρεσιών για τα δικαιώματά τους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΜΑΘΗΤΕΙΑ
Άρθρο 129
Σύμβαση μαθητείας
Άρθρο 130
Πρακτική άσκηση μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών
Άρθρο 131
Πρακτική άσκηση και μαθητεία

Άρθρο 132
Υποχρέωση καταβολής μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών της αποζημίωσης και των ασφαλιστικών εισφορών των πρακτικώς ασκούμενων και των μαθητευόμενων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 133
Τεκμήριο υπέρ της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας
ΜΕΡΟΣ Δ’
ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Ι
ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ
Άρθρο 134
Διατάξεις για τον κατώτατο μισθό
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ
Άρθρο 135
Επιδόματα Χριστουγέννων και Πάσχα
Άρθρο 136
Δικαιούχοι επιδομάτων εορτών
Άρθρο 137
Επιδόματα εορτών σε ειδικές περιπτώσεις
Άρθρο 138
Υπολογισμός επιδομάτων εορτών
Άρθρο 139
Ειδικές περιπτώσεις υπολογισμού επιδομάτων εορτών
Άρθρο 140
’Ύψος επιδομάτων εορτών
Άρθρο 141
Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις
Άρθρο 142
Χρόνος καταβολής επιδομάτων εορτών και περιορισμοί
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΜΟΙΒΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 143
Επίδομα νυκτερινής εργασίας
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Άρθρο 144
Ιδιαίτερη αποζημίωση για εκτός έδρας εργασία
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
Άρθρο 145
Παροχές σε είδος προς εργαζομένους για παραγωγικούς και λειτουργικούς σκοπούς των επιχειρήσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ
Άρθρο 146
Συναλλαγές μέσω τραπεζικού συστήματος
Άρθρο 147
Χορήγηση εκκαθαριστικού σημειώματος
Άρθρο 148
Εκκαθαριστικά αποδοχών και περιεχόμενό τους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Άρθρο 149
Ποινική ευθύνη για μη καταβολή αποδοχών
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ
Άρθρο 150
Απαγόρευση συμψηφισμού και κατάσχεσης μισθού
Άρθρο 151
Συμφωνία κρατήσεων από τον μισθό
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Άρθρο 152
Σκοπός – πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 153
Είσπραξη εργοδοτικής εισφοράς
Άρθρο 154
Λειτουργία και Διαχείριση του Λογαριασμού
Άρθρο 155
Έλεγχος διαχείρισης
Άρθρο 156
Πληρωμή αποδοχών – Περιορισμός – Άσκηση δικαιώματος – Δ.ΥΠ.Α.
Άρθρο 157
Φορέας για πληρωμή ανεξόφλητων αποδοχών
Άρθρο 158
Γνωστοποίηση διαδικασιών
Άρθρο 159
Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης

Άρθρο 160
Επίλυση διαφορών
Άρθρο 161
Σύσταση Λογαριασμού
ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 162
Σκοπός – Αντικείμενο – Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 163
Ορισμοί
Άρθρο 164
Ημερήσια ανάπαυση
Άρθρο 165
Διαλείμματα
Άρθρο 166
Ελάχιστη περίοδος εβδομαδιαίας συνεχούς ανάπαυσης
Άρθρο 167
Μέγιστη εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας
Άρθρο 168
Ετήσια άδεια
Άρθρο 169
Διάρκεια της νυκτερινής εργασίας
Άρθρο 170
Ιατρική εξέταση και μετάθεση των εργαζομένων τη νύχτα σε θέση ημερήσιας εργασίας
Άρθρο 171
Εγγυήσεις για νυκτερινή εργασία
Άρθρο 172
Ενημέρωση σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται εργαζόμενοι τη νύχτα
Άρθρο 173
Προστασία της ασφάλειας και της υγείας
Άρθρο 174
Ρυθμός εργασίας
Άρθρο 175
Παρεκκλίσεις
Άρθρο 176
Μετακινούμενοι εργαζόμενοι και δραστηριότητες ανοικτής θάλασσας
Άρθρο 177
Εργαζόμενοι σε αλιευτικά πλοία
Άρθρο 178
Έλεγχος εφαρμογής
Άρθρο 179
Κυρώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 180
Ανώτατο όριο ωρών εργασίας
Άρθρο 181
Συστήματα εβδομαδιαίας εργασίας
Άρθρο 182
Καθιέρωση χρονικών ορίων εργασίας
Άρθρο 183
Υπέρβαση ανώτατου ορίου ημερήσιας εργασίας
Άρθρο 184
Αμοιβή υπερεργασίας και υπερωρίας
Άρθρο 185
Παραγραφή αξιώσεων για υπερωριακή απασχόληση
Άρθρο 186
Εργασία που παρέχεται την έκτη ημέρα της εβδομάδος κατά παράβαση του πενθημέρου
Άρθρο 187
Πραγματικός χρόνος εργασίας
Άρθρο 188
Απαγόρευση υποχρέωσης παραμονής στον τόπο εργασίας κατά τον χρόνο ανάπαυσης
Άρθρο 189
Απαγόρευση απασχόλησης κατά τον χρόνο ανάπαυσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Άρθρο 190
Πρόσθετες ομάδες εργασίας
Άρθρο 191
Εξασφάλιση συνεχούς λειτουργίας με εναλλαγή προσωπικού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 192
Διευθέτηση χρόνου εργασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΡΓΙΕΣ
Άρθρο 193
Αργία
Άρθρο 194
Χρονικό πλαίσιο αργίας
Άρθρο 195
Έκταση Εφαρμογής

Άρθρο 196
Εξαιρέσεις
Άρθρο 197
Απαγόρευση απασχόλησης
Άρθρο 198
Εξαιρέσεις για ορισμένες αργίες
Άρθρο 199
Εξαιρέσεις για ορισμένες Κυριακές
Άρθρο 200
Εξαιρέσεις από την ανάπαυση της Κυριακής
Άρθρο 201
Εξαιρέσεις από τις διατάξεις περί της ανάπαυσης την Κυριακή και τις ημέρες αργίας
Άρθρο 202
Αναπληρωματική ανάπαυση
Άρθρο 203
Ειδικές ρυθμίσεις για τα θέατρα
Άρθρο 204
Επιχειρήσεις ημερήσιων εφημερίδων
Άρθρο 205
Εφημεριδοπώλες
Άρθρο 206
Οδηγοί ταξί
Άρθρο 207
Σταυλίτες
Άρθρο 208
Αναστολή διατάξεων εβδομαδιαίας ανάπαυσης
Άρθρο 209
Προσαύξηση αμοιβής για εργασία κατά τις Κυριακές και τις αργίες
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Άρθρο 210
Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 211
Δικαίωμα άδειας με αποδοχές
Άρθρο 212
Αποδοχές άδειας
Άρθρο 213
Επίδομα άδειας
Άρθρο 214
Χρονική περίοδος χορήγησης της άδειας
Άρθρο 215
Χρονική κατάτμηση της άδειας
Άρθρο 216
Προστασία του δικαιώματος της άδειας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΛΟΙΠΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 217
Σκοπός
Άρθρο 218
Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 219
Ορισμοί
Άρθρο 220
Άδεια πατρότητας
Άρθρο 221
Γονική άδεια
Άρθρο 222
Άδεια φροντιστή
Άρθρο 223
Απουσία από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας
Άρθρο 224
Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας
Άρθρο 225
Αρμόδιος φορέας ισότητας για τα περί διακρίσεων ζητήματα
Άρθρο 226
Άδεια μητρότητας
Άρθρο 227
Άδεια για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
Άρθρο 228
Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας
Άρθρο 229
Άδεια φροντίδας τέκνου
Άρθρο 230
Άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου
Άρθρο 231
Άδεια γάμου
Άρθρο 232
Άδεια προγεννητικών εξετάσεων
Άρθρο 233
Μειωμένο ωράριο γονέων παιδιών με αναπηρία
Άρθρο 234
Άδεια λόγω ασθένειας παιδιού ή άλλου εξαρτώμενου μέλους
Άρθρο 235
Άδεια λόγω σοβαρών νοσημάτων των παιδιών
Άρθρο 236
Άδεια λόγω νοσηλείας των παιδιών
Άρθρο 237
Άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες

Άρθρο 238
Εργασιακά δικαιώματα
Άρθρο 239
Απαγόρευση διακρίσεων
Άρθρο 240
Προστασία από την απόλυση και βάρος απόδειξης
Άρθρο 241
Έννομη προστασία
Άρθρο 242
Κυρώσεις
Άρθρο 243
Ενημέρωση εργαζομένων
Άρθρο 244
Άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις
Άρθρο 245
Άδεια άνευ αποδοχών
ΤΜΗΜΑ IV
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 246
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 247
Ορισμοί άρθρων 247-255
Άρθρο 248
Όροι εργασίας των αποσπασμένων εργαζομένων
Άρθρο 249
Μακροχρόνια απόσπαση
Άρθρο 250
Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών σχετικά με την παροχή πληροφοριών και την επίβλεψη και τον έλεγχο εφαρμογής του παρόντος Τμήματος
Άρθρο 251
Διασφάλιση των δικαιωμάτων των αποσπασμένων εργαζομένων
Άρθρο 252
Διοικητικές κυρώσεις
Άρθρο 253
Ποινικές κυρώσεις
Άρθρο 254
Δικαστική αρμοδιότητα
Άρθρο 255
Ευνοϊκότεροι όροι
Άρθρο 256
Αντικείμενο
Άρθρο 257
Ορισμοί άρθρων 257-272
Άρθρο 258
Επίβλεψη και έλεγχος εφαρμογής
Άρθρο 259
Αρμόδιο όργανο παροχής πληροφοριών
Άρθρο 260
Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών
Άρθρο 261
Διαπίστωση πραγματικών αποσπάσεων και πρόληψη καταχρήσεων και καταστρατήγησης διατάξεων σε περιπτώσεις διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών
Άρθρο 262
Μέτρα ελέγχου εφαρμογής
Άρθρο 263
Διασφάλιση των δικαιωμάτων των αποσπασμένων εργαζομένων –
Διευκόλυνση των καταγγελιών – Καθυστερούμενες πληρωμές
Άρθρο 264
Ευθύνη σε υπεργολαβία
Άρθρο 265
Διασυνοριακή εκτέλεση αποφάσεων επιβολής διοικητικών χρηματικών κυρώσεων ή προστίμων – Πεδίο εφαρμογής και αρμόδιες αρχές
Άρθρο 266
Γενικές αρχές – Αμοιβαία συνδρομή και αναγνώριση διοικητικών χρηματικών κυρώσεων ή/και προστίμων
Άρθρο 267
Αίτημα κοινοποίησης ή είσπραξης υποβαλλόμενο από ελληνική αρχή
Άρθρο 268
Λόγοι άρνησης
Άρθρο 269
Αναστολή της διαδικασίας
Άρθρο 270
Εισπραττόμενα ποσά και έξοδα
Άρθρο 271
Διοικητικές κυρώσεις
Άρθρο 272
Σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (Internal Market Information System – IMI)
ΤΜΗΜΑ V
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Άρθρο 273
Έκταση εφαρμογής
Άρθρο 274
Εξαρτώμενα μέλη
Άρθρο 275
Αποδεικτικά στοιχεία

Άρθρο 276
Απαγόρευση διάκρισης
Άρθρο 277
Δικαίωμα για πλήρη απασχόληση
Άρθρο 278
Προγραμματισμός αδειών
Άρθρο 279
Βρεφονηπιακοί σταθμοί
Άρθρο 280
Λύση σχέσης εργασίας
Άρθρο 281
Προστασία μητρότητας
Άρθρο 282
Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις
Άρθρο 283
Σκοπός – Αντικείμενο – Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 284
Ορισμοί άρθρων 283-291
Άρθρο 285
Εκτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων
Άρθρο 286
Ενημέρωση
Άρθρο 287
Συνέπειες των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης
Άρθρο 288
Απαγόρευση έκθεσης
Άρθρο 289
Νυκτερινή εργασία
Άρθρο 290
Απαγόρευση απόλυσης
Άρθρο 291
Δικαιώματα συναφή προς τη σύμβαση εργασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Άρθρο 292
Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 293
Όροι και προϋποθέσεις απασχόλησης
Άρθρο 294
Καλλιτεχνικές και παρεμφερείς απασχολήσεις
Άρθρο 295
Επαγγελματικός προσανατολισμός
Άρθρο 296
Χρονικά όρια εργασίας
Άρθρο 297
Αμοιβή εργασίας
Άρθρο 298
Άδειες
Άρθρο 299
Βιβλιάριο εργασίας
Άρθρο 300
Τηρούμενα έντυπα από τους εργοδότες
Άρθρο 301
Μητρώο ανηλίκων
Άρθρο 302
Διαδικασία ιατρικής πιστοποίησης
Άρθρο 303
Αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες
Άρθρο 304
Ιατρικές εξετάσεις
Άρθρο 305
Ιατρική πιστοποίηση
Άρθρο 306
Αξιώσεις ανηλίκων
Άρθρο 307
Εργασιακό περιβάλλον – Κίνδυνοι – Πρόληψη
Άρθρο 308
Απαγόρευση εργασίας
Άρθρο 309
Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Άρθρο 310
Μη λύση της σύμβασης
Άρθρο 311
Έννοια στρατευομένου ιδιωτικού υπαλλήλου
Άρθρο 312
Στρατευόμενοι υπάλληλοι
ΜΕΡΟΣ Ε’
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 313
Λήξη της σύμβασης
Άρθρο 314
Καταγγελία μακρόχρονης σύμβασης ορισμένου χρόνου
Άρθρο 315
Καταγγελία για σπουδαίο λόγο
Άρθρο 316
Υποχρέωση σε αποζημίωση

Άρθρο 317
Εύλογη αποζημίωση
Άρθρο 318
Θάνατος του ενός
Άρθρο 319
Πιστοποιητικό εργασίας
Άρθρο 320
Αναγγελία λύσης της σύμβασης εργασίας
ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ
Άρθρο 321
Καταγγελία με προειδοποίηση από τον εργοδότη
Άρθρο 322
Απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής εργασίας μετά την προειδοποίηση καταγγελίας
Άρθρο 323
Αποζημίωση καταγγελίας χωρίς προειδοποίηση από τον εργοδότη
Άρθρο 324
Αποζημίωση καταγγελίας με προειδοποίηση από τον εργοδότη
Άρθρο 325
Αποζημίωση σε ειδικές περιπτώσεις
Άρθρο 326
Τμηματική καταβολή αποζημίωσης
Άρθρο 327
Υπολογισμός αποζημίωσης
Άρθρο 328
Ανώτατο όριο αποζημίωσης σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις
Άρθρο 329
Υποχρέωση καταβολής της αποζημίωσης σε τραπεζικό λογαριασμό
Άρθρο 330
Συνέπειες μη τήρησης προϋποθέσεων καταγγελίας
Άρθρο 331
Καταγγελία κατόπιν υποβολής μήνυσης ή απαγγελίας κατηγορίας.
Άρθρο 332
Μονομερής βλαπτική μεταβολή
Άρθρο 333
Εγγυήσεις εφαρμογής αναγκαστικών διατάξεων για την καταγγελία
Άρθρο 334
Κατάργηση ρητρών μονιμότητας
Άρθρο 335
Μετατροπή σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου σε αορίστου κατά την καταγγελία
Άρθρο 336
Θέση σε διαθεσιμότητα
Άρθρο 337
Καταγγελία της σύμβασης από τον εργαζόμενο
Άρθρο 338
Αποχή από την εργασία λόγω ασθένειας βραχείας διάρκειας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΑΥΤΗΣ
Άρθρο 339
Προστασία από τις απολύσεις
Άρθρο 340
Αποσβεστικές προθεσμίες
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ
ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
Άρθρο 341
Έννοια
Άρθρο 342
Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 343
Υποχρέωση εργοδότη για πληροφόρηση και διαβούλευση
Άρθρο 344
Εκπρόσωποι των εργαζομένων
Άρθρο 345
Διαδικασία ομαδικών απολύσεων
Άρθρο 346
Γενικές διατάξεις
ΤΜΗΜΑ IV
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Άρθρο 347
Σκοπός
Άρθρο 348
Πεδίο Εφαρμογής
Άρθρο 349
Ορισμοί
Άρθρο 350
Διατήρηση δικαιωμάτων των εργαζομένων
Άρθρο 351
Μεταβολή όρων και καταγγελία εργασιακής σχέσης
Άρθρο 352
Αφερεγγυότητα
Άρθρο 353
Προστασία εκπροσώπων εργαζομένων
Άρθρο 354
Πληροφόρηση και διαβούλευση
Άρθρο 355
Κυρώσεις

 

Το κείμενο του ΠΔ 80/2022 Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου (ΦΕΚ Τεύχος Α 222/04.12.2022)

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης