Μη εξυπηρετούμενα (κόκκινα) δάνεια. Νέα αναστολή εφαρμογής διατάξεων

Νέα παράταση έως και τις 15 Ιουνίου 2016 στην εξαίρεση πώλησης των «κόκκινων» δανείων σε funds, («κόκκινων» στεγαστικών δανείων των νοικοκυριών, των «κόκκινων» καταναλωτικών δανείων καθώς και των «κόκκινων» δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων) με τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της Συνολικής Συμφωνίας – Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου, με τις αναπόσπαστες σ’ αυτήν Δηλώσεις»

————-

NOMOΣ 4380/2016ΦΕΚ A 66 – 15.04.2016

Άρθρο δεύτερο
Ρυθμίσεις θεμάτων περί μη εξυπηρετούμενων δανείων − Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4354/2015 (Α ́ 176) και του ν. 4307/2014 (Α 246)

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 3 του πρώτου Κεφαλαίου του ν. 4354/2015 (Α ́ 176), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του τέταρτου άρθρου του ν. 4366/2016 (Α ́ 18) και με το άρθρο δεύτερο του ν. 4371/2016 (Α ́ 40), τροποποιείται ως ακολούθως:
«Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου αναστέλλεται ως προς τις καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις, τις συμβάσεις με υποθήκη ή με προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας και τα δάνεια και τις πιστώσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 (Επίσημη Εφημερίδα L124/20.5.2003), καθώς και τα δάνεια με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, μέχρι την 15η Μαΐου 2016.»

2. Στο εδάφιο γ ́ της παρ. 2 του άρθρου 60 του Μέρους Δ ́ του ν. 4307/2014 (Α ́246), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4374/2016 (Α ́50), η φράση «το αργότερο μέχρι 3 Μαΐου 2016» αντικαθίσταται από τη φράση «το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου 2016».

——————
NOMOΣ 4371/2016 – ΦΕΚ A 40 – 11.03.2016

Άρθρο δεύτερο
Ρυθμίσεις θεμάτων περί μη εξυπηρετούμενων δανείων − τροποποιήσεων διατάξεων του Ν. 4354/2015 (Α ́ 176).

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Α ́ του Ν. 4354/2015 (Α ́ 176), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου τρίτου του Ν. 4366/2016 (Α ́ 18) τροποποιείται ως ακολούθως:
«Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου αναστέλλεται ως προς τις καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις, τις συμβάσεις με υποθήκη ή με προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας και τα δάνεια και τις πιστώσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 (Επίσημη Εφημερίδα L124/20.5.2003), καθώς και τα δάνεια με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, μέχρι την 15η Απριλίου 2016».