Νόμος 4504/2017. Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας

Νόμος 4504/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α 184/29.11.2017
Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΚΟΠΟΣ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
1. Σκοπός του παρόντος Μέρους είναι:α) Ο καθορισμός των ελαχίστων προσόντων του προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που διενεργεί επιθεωρήσεις και ελέγχους σε εταιρείες, λιμενικές εγκαταστάσεις και λιμένες, Αναγνωρισμένους Οργανισμούς και Αναγνωρισμένους Οργανισμούς Ασφαλείας.
β) Ο επαναπροσδιορισμός των ελαχίστων προσόντων των επιθεωρητών Κράτους Λιμένα και των επιθεωρητών του π.δ. 314/2001 (Α ́ 212).
γ) Ο καθορισμός του γενικού πλαισίου εκπαίδευσης και διατήρησης επάρκειας των επιθεωρητών και ελεγκτών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και των προσόντων των εκπαιδευτών τους.

2. Στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους αυτού δεν περιλαμβάνονται οι επιθεωρητές του Ηλεκτρονικού Συστήματος Κράτησης Θέσεων και Έκδοσης Εισιτηρίων Επιβατών και Αποδείξεως Μεταφοράς Οχημάτων (Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α.) ή/ και Καταγραφής, σύμφωνα με τo π.δ. 120/1997 (Α ́ 110) και το π.δ. 23/1999 (Α ́ 17).

Δείτε αναλυτικά τις διατάξεις του νόμου 4504/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α 184/29.11.2017