Νόμος 4575/2018. Αναδρομικά ειδικών μισθολογίων

Νόμος 4575/2018. Αναδρομικά ειδικών μισθολογίων

Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, στο Ιατρικό Προσωπικό, στα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, στους Δικαστικούς Λειτουργούς και τα μέλη του κύριου προσωπικού του ΝΣΚ και στους συνταξιούχους αυτών των κατηγοριών προσωπικού
Νόμος 4575/2018ΦΕΚ Τεύχος Α’ 192/14.11.2018 
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών-μελών, με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης» (L 128/1 της 30.4.2014) και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 1 
Σκοπός 
Σκοπός των διατάξεων του παρόντος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών-μελών με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης.

Άρθρο 2 
Πεδίο Εφαρμογής 
(Άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ)
1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται στα συστήματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης που συνδέονται με σχέση εργασίας, τα οποία παρέχουν συμπληρωματικές συνταξιοδοτικές παροχές για τους εργαζόμενους, και στους εργαζόμενους-μέλη των συστημάτων οι οποίοι, λόγω λήξης της σχέσης εργασίας μετακινούνται σε άλλα κράτη-μέλη, καθώς και στους εργαζόμενους-μέλη που αλλάζουν απασχόληση εντός της ελληνικής επικράτειας.
2. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται στα ακόλουθα συστήματα:
α) συστήματα που καλύπτονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004,
β) συστήματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης, τα οποία έχουν παύσει να δέχονται νέα ενεργά μέλη κατά την 20ή Μαΐου 2014 και τα οποία παραμένουν κλειστά σε νέα μέλη,
γ) στα συστήματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης, τα οποία υπόκεινται σε μέτρα που συνεπάγονται την παρέμβαση αρμόδιων κατά περίπτωση εποπτικών ή δικαστικών αρχών και τα οποία στόχο έχουν να διαφυλάξουν ή να αποκαταστήσουν την οικονομική τους κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών εκκαθάρισης. Η εξαίρεση αυτή δεν παρατείνεται πέραν του τέλους της παρέμβασης,
δ) συστήματα εγγυήσεων σε περιπτώσεις αφερεγγυότητας,
ε) σε κατ’ αποκοπή πληρωμή του εργοδότη προς τον εργαζόμενο κατά το πέρας της εργασιακής σχέσης του, η οποία είναι άσχετη προς τη σύνταξη.
3. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται στις παροχές αναπηρίας και/ή επιζώντων που συνδέονται με τα συστήματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης, εξαιρουμένων των διατάξεων των άρθρων 5 και 6 που αφορούν τις παροχές επιζώντων.
4. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται για τις περιόδους απασχόλησης των εργαζομένων που πραγματοποιούνται μετά την 21η Μαΐου 2018.

Άρθρο 3 
Ορισμοί 
(Άρθρο 3 της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ)
Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) «συμπληρωματική σύνταξη»: η συμπληρωματική συνταξιοδοτική παροχή λόγω αποχώρησης που προβλέπεται από τους κανόνες που διέπουν τα συστήματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης, τα οποία έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και πρακτική,
β) «σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης»: κάθε επαγγελματικό σύστημα που χορηγεί συμπληρωματική σύνταξη λόγω αποχώρησης σε εργαζόμενους και συνδέεται με σχέση εργασίας και το οποίο προορίζεται για τη χορήγηση συμπληρωματικής σύνταξης σε εργαζόμενους,
γ) «ενεργά μέλη συστήματος»: οι εργαζόμενοι οι οποίοι, βάσει της τρέχουσας σχέσης εργασίας, έχουν ή πρόκειται να έχουν, αφού εκπληρώσουν τους όρους απόκτησης, δικαίωμα για συμπληρωματική συνταξιοδοτική παροχή με βάση τα οριζόμενα από το σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης,
δ) «περίοδος αναμονής»: το χρονικό διάστημα της απασχόλησης, που απαιτείται είτε βάσει της κείμενης νομοθεσίας είτε από τους κανόνες του συστήματος συμπληρωματικής συνταξιοδότησης είτε από τον εργοδότη, προκειμένου ο εργαζόμενος να έχει τις προϋποθέσεις για να υπαχθεί στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα του συστήματος,
ε) «περίοδος θεμελίωσης»: το χρονικό διάστημα της ενεργής συμμετοχής σε ένα σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης, που απαιτείται είτε από την κείμενη νομοθεσία είτε βάσει των κανόνων του συστήματος για τη θεμελίωση σωρευμένων δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης,
στ) «θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα»: όλα τα σωρευμένα δικαιώματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης που έχουν αποκτηθεί μετά την εκπλήρωση των εκάστοτε όρων απόκτησης, σύμφωνα με τους κανόνες του συστήματος συμπληρωματικής συνταξιοδότησης και της κείμενης νομοθεσίας,
ζ) «αποχωρών εργαζόμενος»: το ενεργό μέλος ενός συστήματος συμπληρωματικής συνταξιοδότησης του οποίου η τρέχουσα σχέση εργασίας τερματίζεται για λόγους ανεξάρτητους από τη συμπλήρωση προϋποθέσεων λήψης συμπληρωματικής παροχής από το σύστημα και το οποίο μετακινείται μεταξύ κρατών-μελών ή και εντός της ελληνικής επικράτειας,
η) «εν αναμονή δικαιούχος»: το πρώην ενεργό μέλος ενός συστήματος συμπληρωματικής συνταξιοδότησης που έχει θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα στο σύστημα και δεν του έχει καταβληθεί ακόμη συμπληρωματική σύνταξη από το εν λόγω σύστημα,
θ) «αδρανοποιημένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα»: τα θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που διατηρούνται στο σύστημα, στο οποίο σωρεύθηκαν από έναν εν αναμονή δικαιούχο,
ι) «αξία αδρανοποιημένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων»: η κεφαλαιουχική αξία που έχει δημιουργηθεί από τα αδρανοποιημένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης και την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 4 
Όροι απόκτησης δικαιωμάτων σε συνταξιοδοτική παροχή 
(Άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ)
1. Όταν ορίζεται περίοδος θεμελίωσης για την απόκτηση δικαιώματος ή περίοδος αναμονής ή και τα δύο, η συνδυασμένη συνολική περίοδος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη για τους αποχωρούντες εργαζομένους.
2. Όταν απαιτείται ελάχιστο όριο ηλικίας για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, το εν λόγω όριο δεν υπερβαίνει το 21ο έτος για τους αποχωρούντες εργαζομένους.
3. Όταν ο αποχωρών εργαζόμενος δεν έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικά δικαιώματα κατά τη λήξη της εργασιακής σχέσης:
α) εφόσον το σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης ή ο εργοδότης φέρει τον επενδυτικό κίνδυνο, επιστρέφονται, κατά τη λήξη της εργασιακής σχέσης, οι εισφορές που καταβλήθηκαν από τον αποχωρούντα εργαζόμενο ή για λογαριασμό του,
β) εφόσον ο αποχωρών εργαζόμενος φέρει τον επενδυτικό κίνδυνο, επιστρέφονται, κατά τη λήξη της εργασιακής σχέσης είτε οι εισφορές που καταβλήθηκαν από τον αποχωρούντα εργαζόμενο ή για λογαριασμό του είτε η σωρευμένη αξία των επενδύσεων που προέκυψε από αυτές τις εισφορές.

Άρθρο 5 
Διατήρηση των αδρανοποιημένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων 
(Άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ)
1. Οι αποχωρούντες εργαζόμενοι διατηρούν τα θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα τους στο σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης στο οποίο αποκτήθηκαν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4.
Η αξία αυτών των δικαιωμάτων υπολογίζεται στο χρονικό σημείο λήξης της σχέσης εργασίας στην οποία αφορούν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τα προβλεπόμενα από το σύστημα, και ορίζεται ως αρχική αξία.
2. Η μεταχείριση των αδρανοποιημένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των αποχωρούντων εργαζομένων και των επιζώντων δικαιούχων τους, καθώς και της αξίας αυτών των δικαιωμάτων, είναι σύμφωνη με την αξία των δικαιωμάτων των ενεργών ασφαλισμένων ή την εξέλιξη των καταβαλλόμενων συνταξιοδοτικών παροχών ή γίνεται με άλλα μέσα, όπως:
α) με τη διασφάλιση της ονομαστικής αξίας των αδρανοποιημένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, όταν αυτά αποκτώνται ως δικαίωμα σε ονομαστικό ποσό,
β) με την προσαρμογή της αξίας των αδρανοποιημένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων εφαρμόζοντας είτε επιτόκιο ενσωματωμένο στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα ή αποδόσεις επενδύσεων προερχόμενες από το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, όταν η αξία των σωρευμένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων αλλάζει στο χρόνο, ή
γ) με την προσαρμογή της αξίας των αδρανοποιημένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων εφαρμόζοντας ποσοστό του πληθωρισμού ή μεταβολή του επιπέδου των μισθών ή άλλο δείκτη, όταν η αξία των εν γένει σωρευμένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων συνδέεται με παρόμοιους δείκτες. Στην περίπτωση αυτή για την αναπροσαρμογή δύνανται να προβλέπονται αναλογικοί περιορισμοί.
3. Ο τρόπος μεταχείρισης των αδρανοποιημένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των αποχωρούντων εργαζομένων και των επιζώντων δικαιούχων τους, καθώς και της αξίας αυτών των δικαιωμάτων περιγράφεται με σαφήνεια στους κανόνες που διέπουν το σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης.
4. Το σύστημα δύναται, με τη συγκατάθεση του εργαζόμενου και κατόπιν ενημέρωσης του, μεταξύ άλλων και για οφειλόμενες επιβαρύνσεις, να καταβάλλει στον αποχωρούντα εργαζόμενο εφάπαξ ποσό ισοδύναμο με την αξία των θεμελιωμένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, στο βαθμό που η αξία των θεμελιωμένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων δεν υπερβαίνει σε ύψος ένα συγκεκριμένο ποσό. Το ύψος του ποσού αυτού ορίζεται σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, το οποίο και αναπροσαρμόζεται ετησίως με το μέσο ετήσιο γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, αρχής γενομένης το 2020. Ο σωρευμένος συντελεστής που προκύπτει από τους κατ’ έτος προαναφερόμενους δείκτες δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1).

Άρθρο 6 
Ενημέρωση ενεργών μελών και εν αναμονή δικαιούχων 
(Άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ)
1. Τα συστήματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης ενημερώνουν τα ενεργά μέλη, μετά από αίτησή τους, για τις συνέπειες που επιφέρει στα δικαιώματά τους η ενδεχόμενη λήξη της απασχόλησής τους.
Ειδικότερα, ενημερώνουν για:
α) τους όρους απόκτησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής παροχής στο σύστημα και τις συνέπειες της εφαρμογής τους,
β) την αξία των θεμελιωμένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων τους ή εκτίμηση των θεμελιωμένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που έχει διενεργηθεί το ανώτερο δώδεκα (12) μήνες πριν από την ημερομηνία της αίτησης, και
γ) τους όρους της μελλοντικής μεταχείρισης των αδρανοποιημένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.
Αν το σύστημα παρέχει στον αποχωρούντα εργαζόμενο τη δυνατότητα καταβολής εφάπαξ ποσού ισοδύναμου με την αξία των θεμελιωμένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων του, στις ανωτέρω πληροφορίες περιλαμβάνεται και γραπτή δήλωση ότι το μέλος θα πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα να λάβει συμβουλές για να επενδύσει το εφάπαξ ποσό για συνταξιοδοτικές παροχές.
2. Το σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης ενημερώνει τους εν αναμονή δικαιούχους και τους επιζώντες δικαιούχους τους, μετά από αίτησή τους, για τα εξής:
α) την αξία των αδρανοποιημένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων τους ή εκτίμηση των αδρανοποιημένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων τους που έχει διενεργηθεί κατ’ ανώτατο όριο δώδεκα (12) μήνες πριν από την ημερομηνία της αίτησης, και
β) τους όρους που διέπουν τη μεταχείριση των αδρανοποιημένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.
3. Η ενημέρωση παρέχεται γραπτά, με σαφή τρόπο, κατά μέγιστο μία φορά το χρόνο και εντός εύλογης χρονικής περιόδου από την υποβολή της αίτησης.
4. Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 3 ισχύουν με την επιφύλαξη και επιπροσθέτως των υποχρεώσεων των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, που απορρέουν από τις διατάξεις που ισχύουν για την επαγγελματική ασφάλιση.

Άρθρο 7 
Αν ο εργαζόμενος – ασφαλισμένος αλλάξει επαγγελματική δραστηριότητα και μεταφέρει τα δικαιώματά του σε άλλο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, που λειτουργεί στο χώρο της νέας απασχόλησής του, εφαρμόζονται οι διατάξεις της νομοθεσίας που διέπει την επαγγελματική ασφάλιση, η με αριθμ. Φ.Επαγγ.Ασφ./43/13.11.2003 (Β’ 1703) Νόμος 4575/2018. Αναδρομικά ειδικών μισθολογίωνυπουργική απόφαση και οι καταστατικές διατάξεις του κάθε Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης, όπως εκάστοτε ισχύουν. Αν ο ασφαλισμένος δεν ζητήσει τη μεταφορά των δικαιωμάτων του σε άλλο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 5.

Άρθρο 8 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.

Άρθρο 9 
Τροποποίηση του π.δ. 33/2018 (Α’ 66) 
Μετά την παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 33/2018 (Α’ 66) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Από την 1η Οκτωβρίου 2018 μέχρι την 31η Ιουλίου 2019 ο επιτηρητής της παραγράφου 2 μπορεί να αντικαθίσταται από κάτοχο βεβαίωσης επιτυχούς φοίτησης της Σχολής Δυτών Καλύμνου και αν δεν υπάρχει τέτοιος, από κάτοχο άδειας δύτη ή από μαθητευόμενο δύτη.».
Άρθρο 10 
Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας 

1. Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και για όσο χρόνο αυτά ήταν εν ενεργεία κατά το χρονικό διάστημα από 1.8.2012 έως και 31.12.2016, καταβάλλεται εφάπαξ χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των μηνιαίων αποδοχών που θα δικαιούνταν να λάβουν με βάση τις ισχύουσες κατά την 31.7.2012 μισθολογικές διατάξεις και των μηνιαίων αποδοχών που πράγματι τους κατεβλήθησαν με βάση το άρθρο 86 του ν. 4307/2014 (Α’ 246). Το χρηματικό ποσό του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζεται με αναφορά στο χρονικό διάστημα από 1.8.2012 έως και 31.12.2016.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζεται ο χρόνος, η διαδικασία, οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα σχετικά με την καταβολή του ποσού της προηγούμενης παραγράφου.

3. Οι διατάξεις του παρόντος δεν επηρεάζουν τις αποδοχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 155 του ν. 4472/2017 (Α’ 74).

Άρθρο 11 
Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στο Ιατρικό Προσωπικό 

1. Στους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., Ιατρούς Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., Επικουρικούς Ιατρούς και Ειδικευόμενους Ιατρούς και για όσο χρόνο αυτοί ήταν εν ενεργεία κατά το χρονικό διάστημα από 13.11.2014 έως και 31.12.2016 καταβάλλεται, πλην της αποζημίωσης εφημεριών, εφάπαξ χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των μηνιαίων αποδοχών που θα δικαιούνταν να λάβουν με βάση τις ισχύουσες κατά την 31.7.2012 μισθολογικές διατάξεις, και των μηνιαίων αποδοχών που πράγματι τους κατεβλήθησαν με βάση τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (Α’ 222).Το χρηματικό ποσό του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζεται με αναφορά στο χρονικό διάστημα από 13.11.2014 έως και 31.12.2016.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζεται ο χρόνος, η διαδικασία, οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα σχετικά με την καταβολή του ποσού της προηγούμενης παραγράφου.

3. Οι διατάξεις του παρόντος δεν επηρεάζουν τις αποδοχές των Ιατρών του Ε.Σ.Υ., Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., Επικουρικών Ιατρών και Ειδικευόμενων Ιατρών, οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 155 του ν. 4472/2017.

Άρθρο 12 
Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. και σε λοιπό προσωπικό 

1. Στα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.) και το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), στα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), στα μέλη του Διδακτικού και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), στους ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες (Ε.Λ.Ε.) των ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), καθώς και των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, και για όσο χρόνο αυτά ήταν εν ενεργεία κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2015 έως και 31.12.2016 καταβάλλεται εφάπαξ χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των μηνιαίων αποδοχών που θα δικαιούνταν να λάβουν με βάση τις ισχύουσες κατά την 31.7.2012 μισθολογικές διατάξεις και των μηνιαίων αποδοχών που πράγματι τους κατεβλήθησαν με βάση τις διατάξεις του ν. 4093/2012. Το χρηματικό ποσό του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζεται με αναφορά στο χρονικό διάστημα από 1.1.2015 έως και 31.12.2016.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού καθορίζεται ο χρόνος, η διαδικασία, οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα σχετικά με την καταβολή του ποσού της προηγούμενης παραγράφου.

3. Οι διατάξεις του παρόντος δεν επηρεάζουν τις αποδοχές των μελών του προσωπικού της παραγράφου 1, οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 155 του ν. 4472/2017.

Άρθρο 13 
Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα μέλη του μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής 

1. Στα μέλη του μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και για όσο χρόνο αυτά ήταν εν ενεργεία κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2015 έως και 31.12.2016 καταβάλλεται εφάπαξ χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των μηνιαίων αποδοχών που θα δικαιούνταν να λάβουν με βάση τις ισχύουσες κατά την 31.7.2012 μισθολογικές διατάξεις και των μηνιαίων αποδοχών που πράγματι τους κατεβλήθησαν με βάση τις διατάξεις του ν. 4093/2012. Το χρηματικό ποσό του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζεται με αναφορά στο χρονικό διάστημα από 1.1.2015 έως και 31.12.2016.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται ο χρόνος, η διαδικασία, οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα σχετικά με την καταβολή του ποσού της προηγούμενης παραγράφου.

3. Οι διατάξεις του παρόντος δεν επηρεάζουν τις αποδοχές των μελών του προσωπικού της παραγράφου 1, οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 155 του ν. 4472/2017.

Άρθρο 14 
Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στους Δικαστικούς Λειτουργούς και τα μέλη του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ. 

1. Στους Δικαστικούς Λειτουργούς και τα μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και για όσο χρόνο αυτοί ήταν εν ενεργεία κατά το χρονικό διάστημα από 1.8.2012 έως και 30.6.2014 καταβάλλεται εφάπαξ χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο ήμισυ της διαφοράς αποδοχών που απορρέει από τις διατάξεις των περιπτώσεων α ’ έως και ε ’ της παρ. 1 του άρθρου 181 του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Το χρηματικό ποσό του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζεται με αναφορά στο χρονικό διάστημα από 1.8.2012 έως και 30.6.2014.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζεται ο χρόνος, η διαδικασία, οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα, σχετικά με την καταβολή του ποσού της προηγούμενης παραγράφου.

Άρθρο 15 
Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού σε συνταξιούχους 
1. Στους συνταξιούχους των κατηγοριών προσωπικού των άρθρων 10 έως 14 καταβάλλεται εφάπαξ χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της μηνιαίας σύνταξης που θα δικαιούνταν να λάβουν, εάν δεν είχαν μεσολαβήσει οι μισθολογικές διατάξεις του ν. 4093/2012 και αυτής που πράγματι τους κατεβλήθη κατ’ εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο π.δ. 169/2007 (Α’ 210). Το χρηματικό αυτό ποσό υπολογίζεται με αναφορά στα αντίστοιχα για κάθε κατηγορία συνταξιούχων χρονικά διαστήματα, που προβλέπονται στα άρθρα 10 έως 14 και μέχρι το χρονικό σημείο υπαγωγής τους στις διατάξεις του ν. 4387/2016.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο χρόνος, η διαδικασία, οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα, σχετικά με την καταβολή του χρηματικού ποσού της προηγούμενης παραγράφου.

3. Η καταβολή του ποσού της προηγούμενης παραγράφου δεν επηρεάζει, το ύψος της καταβαλλόμενης σύνταξης που έχει ληφθεί υπόψη για τον επανυπολογισμό και την αναπροσαρμογή που προβλέπεται στο άρθρο 14 του ν. 4387/2016 (Α’ 85).

Άρθρο 16 
Ρύθμιση ζητημάτων αναδοχής οφειλών επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού 
1. Στο τέλος της περίπτωσης β’ της παρ. 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης επέρχεται αυτοδικαίως στερητική αναδοχή από το δήμο των κατά την ημερομηνία αυτή βεβαιωμένων οφειλών, της υπό εκκαθάριση επιχείρησης προς το Δημόσιο και προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, κατά το ποσό που αναλαμβάνεται. Ο δήμος καθίσταται πλέον ο μοναδικός υπόχρεος για την καταβολή των οφειλών που αναδέχεται και η υπό εκκαθάριση επιχείρηση απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής τους. Τα συνυπόχρεα με την υπό εκκαθάριση πρόσωπα απαλλάσσονται από κάθε αστική, ποινική ή άλλη ευθύνη για την καταβολή των οφειλών αυτών. Εμπράγματες ασφάλειες και αναγκαστικά μέτρα είσπραξης που έχουν ληφθεί σε βάρος της επιχείρησης ή/και των συνυπόχρεων με αυτήν προσώπων για τις οφειλές αυτές, εξαλείφονται ή αίρονται. Προληπτικά ή διασφαλιστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, ή και με προϊσχύουσες του νόμου αυτού διατάξεις, αίρονται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις που ο δήμος αναλαμβάνει το σύνολο των οικείων, των μέτρων, οφειλών. Ήδη καταβληθέντα ή εισπραχθέντα με οποιονδήποτε τρόπο ποσά, από το Ελληνικό Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, για τις οφειλές της υπό εκκαθάριση επιχείρησης από την ίδια ή από τα συνυπεύθυνα με αυτήν πρόσωπα, δεν αναζητούνται και δεν επιστρέφονται. Η έκδοση απόφασης του δημοτικού συμβουλίου περί αναδοχής οφειλών διακόπτει το χρόνο παραγραφής αυτών.».
2. Στο τέλος της περίπτωσης γ ’ της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4483/2017 (Α’ 107), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης επέρχεται αυτοδικαίως στερητική αναδοχή από τον οικείο Ο.Τ.Α. των κατά την ημερομηνία αυτή βεβαιωμένων οφειλών, της υπό εκκαθάριση επιχείρησης προς το Δημόσιο και προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, κατά το ποσό που αναλαμβάνεται. Ο οικείος Ο.Τ.Α. καθίσταται πλέον ο μοναδικός υπόχρεος για την καταβολή των οφειλών που αναδέχεται και η υπό εκκαθάριση επιχείρηση απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής τους. Τα συνυπόχρεα με την υπό εκκαθάριση πρόσωπα απαλλάσσονται από κάθε αστική, ποινική ή άλλη ευθύνη για την καταβολή των οφειλών αυτών. Εμπράγματες ασφάλειες και αναγκαστικά μέτρα είσπραξης που έχουν ληφθεί σε βάρος της επιχείρησης ή/και των συνυπόχρεων με αυτήν προσώπων για τις οφειλές αυτές, εξαλείφονται ή αίρονται. Προληπτικά ή διασφαλιστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, ή και με προϊσχύουσες του νόμου αυτού διατάξεις, αίρονται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις που ο οικείος Ο.Τ.Α. αναλαμβάνει το σύνολο των οικείων των μέτρων οφειλών. Ήδη καταβληθέντα ή εισπραχθέντα με οποιονδήποτε τρόπο ποσά, από το Ελληνικό Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, για τις οφειλές της υπό εκκαθάριση επιχείρησης από την ίδια ή από τα συνυπεύθυνα με αυτήν πρόσωπα, δεν αναζητούνται και δεν επιστρέφονται. Η έκδοση απόφασης του οικείου συμβουλίου περί αναδοχής οφειλών διακόπτει το χρόνο παραγραφής αυτών.».
3. Η έναρξη ισχύος των προηγούμενων παραγράφων είναι η 31.7.2017.

Άρθρο 17 
Έναρξη ισχύος 
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τα άρθρα 1 έως 8 που ισχύουν από την 21η Μαΐου του 2018 και το άρθρο 16 που ισχύει από την 31η Ιουλίου του 2017.