Νόμος 4578/2018. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών

Νόμος 4578/2018. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών

Νόμος 4578/2018 – ΦΕΚ Τεύχος Α 200/03.12.2018
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Α ́
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤAΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
ΜΕIΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ
Άρθρο 1
Αντικατάσταση του άρθρου 39 του ν. 4387/2016
Άρθρο 2
Προσθήκη άρθρου 39Α στο ν. 4387/2016
Άρθρο 3
Αντικατάσταση του άρθρου 40 του ν. 4387/2016
Άρθρο 4
Τροποποίηση του άρθρου 97 του ν. 4387/2016
Άρθρο 5
Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 4387/2016
Άρθρο 6
Τροποποίηση του άρθρου 98 του ν. 4387/2016
Άρθρο 7
Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4387/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 8
Έναρξη και λήξη συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο ΕΤΕΑΕΠ
Άρθρο 9
Τεχνικό ζήτημα για την απονομή επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ παροχών στο ΕΤΕΑΕΠ
Άρθρο 10
Αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές από το τ. ΤΑΔΚΥ και το τ. ΤΠΔΚΥ
Άρθρο 11
Αναγνώριση πλασματικών χρόνων πριν την 1.1.2017 και αύξηση των συντάξιμων αποδοχών
Άρθρο 12
Εκκαθάριση και πληρωμή ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των ΦΚΑ που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Άρθρο 13
Νομική παράσταση ΕΦΚΑ υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Άρθρο 14
Αποδεικτικό ηλικίας ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ
Άρθρο 15
Μηχανογραφικό σύστημα ΕΦΚΑ και ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οικονομικών
Άρθρο 16
Τρόπος υπολογισμού σύνταξης των μονοσυνταξιούχων ασφαλισμένων του πρώην ΤΣΑΥ για αιτήσεις προ του ν. 4387/2016
Άρθρο 17
Αντιμετώπιση αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών
Άρθρο 18
Παρακράτηση και συμψηφισμός με οφειλές προς ΦΚΑ που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση
Άρθρο 19
Παράταση ισχύος της παρ. 7 της υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ ́ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α ́ 107)
Άρθρο 20
Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 4529/2018 (Α ́ 56)
Άρθρο 21
Νομοτεχνική βελτίωση για τίτλους κτήσης
Άρθρο 22
Σύνταξη λόγω θανάτου από φυσικές καταστροφές

ΜΕΡΟΣ Β ́
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΕΡΓΩΝ, ΣΕΠΕ ΚΑΙ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΕΡΓΩΝ, ΣΕΠΕ ΚΑΙ ΟΑΕΔ
Άρθρο 23
Παράσταση πολιτικής αγωγής για δεδουλευμένες αποδοχές και αποζημίωση απόλυσης
Άρθρο 24
Αύξηση Τμημάτων Επιθεώρησης του ΣΕΠΕ
Άρθρο 25
Νομική εκπροσώπηση του Ειδικού Γραμματέα, των Επιθεωρητών και λοιπών υπαλλήλων
Άρθρο 26
Ποινικά αδικήματα σε βάρος του Ειδικού Γραμματέα, των Επιθεωρητών και λοιπών υπαλλήλων
Άρθρο 27
Δωρεάν μετακίνηση ανέργων
Άρθρο 28
Συμμετοχή Σ.Β.Β.Ε. στο Δ.Σ. του ΟΑΕΔ και στην Επιτροπή του ΕΛΕΚΠ
Άρθρο 29
Ειδικά προγράμματα απασχόλησης ανέργων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 30
Αποζημίωση δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές συνδικαλιστικών οργανώσεων
1. Στην παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 1264/1982 (Α ́ 79) η λέξη «αμοιβής» αντικαθίσταται από τη λέξη «αποζημίωσης».
2. Στην παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 1264/1982 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Για την αποζημίωση των δικαστικών αντιπροσώπων εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 108 του π.δ. 26/2012 (Α ́ 57).».
Άρθρο 31
Συντήρηση του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ
Άρθρο 32
Εκκαθάριση δαπανών ΕΦΚΑ
Άρθρο 33
Ελεγκτές ΠΕΚΑ
Άρθρο 34
Σύσταση οργανικών θέσεων εποπτευόμενων φορέων
Άρθρο 35
Κάλυψη θέσεων εποπτευόμενων φορέων
Άρθρο 36
Διοικητικά Συμβούλια Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας
Άρθρο 37
Προσωπικό περιφερειακών γραφείων ΕΙΕΑΔ
Άρθρο 38
Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας
Άρθρο 39
Η παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 3614/2007 (Α ́ 267) τροποποιείται
Άρθρο 40
Ρύθμιση για οφειλέτες ελεύθερους επαγγελματίες ενταγμένους σε προγράμματα έναρξης ή επανέναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας του ΟΑΕΔ
Άρθρο 41
Ρυθμίσεις για την επέκταση του Προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» στα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια
Άρθρο 42
Προσθήκη στο άρθρο 48 του ν. 4387/2016 (Α ́ 85)
Άρθρο 43
Εκκαθάριση της κράτησης της περίπτωσης β1 της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2326/1940 (Α ́ 145)
Άρθρο 44
Προσθήκη στο άρθρο 8 του ν. 2256/1994 (Α ́ 196)
Άρθρο 45
Αληθής έννοια της περίπτωσης β ́ της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (Α ́ 152)
Άρθρο 46
Τροποποίηση της περίπτωσης γ ́ της παρ. 2Α του άρθρου 16 του ν. 3850/2010 (Α ́ 84)
Άρθρο 47
Τροποποίηση της υποπαραγράφου ΙΔ.1. της παρ. ΙΔ.1. του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α ́ 107)

Άρθρο 48
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.