Νόμος 4606/2019. Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης

Νόμος 4606/2019. Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης

Νόμος 4606/2019ΦΕΚ Τεύχος A 57/11.04.2019
Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Άρθρο 1
Σύσταση και συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης (Κ.Ε.Κ.)

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες της Κ.Ε.Κ.

Άρθρο 3
Υποβοήθηση του έργου της Κ.Ε.Κ. και ανάθεση προπαρασκευαστικών εργασιών

Άρθρο 4
Κύρωση και έκδοση των κωδίκων

Άρθρο 5
Εργασίες κωδικοποίησης από ειδικές επιτροπές και ενημέρωση της Κ.Ε.Κ.

Άρθρο 6
Ετήσια έκθεση

Άρθρο 7
Αποζημίωση των μελών

Άρθρο 8
Ανάθεση για την κατάρτιση κωδίκων στην Κ.Ε.Κ.

Άρθρο 9
Εξουσιοδότηση

Άρθρο 10
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται ο ν. 3133/2003 (Α ́ 85) και το άρθρο 20 του ν. 3226/2004 (Α ́ 24). Υφιστάμενες νομοθετικές παραπομπές στον ν. 3133/2003 θεωρείται ότι γίνονται στις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος. Η λειτουργία της Κ.Ε.Κ. που συγκροτήθηκε με τις Υ42/2.7.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 388) και Υ105/26.11.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 704) αποφάσεις του Πρωθυπουργού, σύμφωνα με τον ν. 3133/2003, συνεχίζεται και υπό την ισχύ του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́

Άρθρο 11
Τροποποιήσεις του ν. 2667/1998 (Α ́ 281)

Άρθρο 12
Μετά την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α ́ 182), όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4462/2017 (Α ́ 39) προστίθεται παράγραφος 1Α ως εξής:

«1Α. Σε περιοχές που αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες το χρονικό διάστημα από τις 19.10.2018 έως και τις 21.12.2018 κατά άρθρο 14 του ν. 3889/2010 (Α ́ 182) και η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου λήγει από τις 29.3.2019 έως και τις 8.5.2019, η προθεσμία αυτή παρατείνεται από τη λήξη της έως 28 Ιουνίου 2019.

Η ίδια καταληκτική ημερομηνία ισχύει και για τους κατοίκους του εξωτερικού.

Η ισχύς της διάταξης αρχίζει από τις 29.3.2019».

Άρθρο 13
Δαπάνες ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 4603/2019 (A ́ 48) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Για λόγους διασφάλισης δημοσίου συμφέροντος, δαπάνες που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν μέχρι 30.6.2019, με ατομικά αιτήματα στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δύνανται να αποζημιώνονται και απευθείας στους δικαιούχους ασφαλισμένους, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο άρθρο 27 του νόμου 4549/2018 (Α ́ 105).

Οι δαπάνες του προηγούμενου εδαφίου εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται σύμφωνα με την ΕΑΛΕ/ΓΠ/80157/18 (Β ́ 4898) ή την ΕΜΠ/5/2012 κοινή απόφαση Υπουργών Υγείας και Οικονομικών.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας».

Άρθρο 14
Τροποποίηση του ν. 4551/2018(Α ́116)

Άρθρο 15
1. Πριν το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3Β του ν. 3213/2003 προστίθεται εδάφιο

Άρθρο 16
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του

Νόμος 4606/2019ΦΕΚ Τεύχος A 57/11.04.2019
Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης και άλλες διατάξεις