Νόμος 4664/2020. Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, ΦΠΑ δωρεών

Νόμος 4664/2020. Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, ΦΠΑ δωρεών

Νόμος 4664/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 32/14.02.2020
Κύρωση της από 24.12.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του Κοινωνικού Μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων» (Α ́ 212) και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α ́

Άρθρο 1
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 24.12.2019 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του Κοινωνικού Μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων», που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 212 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α)
ΜΕΡΟΣ Β ́

Άρθρο 2
Ρυθμίσεις θεμάτων Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μόνιμων Αξιωματικών Ελληνικού Στρατού

Άρθρο 3
Ρυθμίσεις που αφορούν στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.

Άρθρο 4
Τροποποίηση του άρθρου 39 του ν. 4370/2016

Άρθρο 5
Ρυθμίσεις πιστωτικών ιδρυμάτων

Άρθρο 6
Παράταση διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Φαράγγι Σαμαριάς) από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Άρθρο 7
Τροποποίηση για εκσκαφές ή επιχώσεις εδάφους άνω των ορίων

Άρθρο 8
Διατάξεις για ειδικά ζητήματα των ναυπηγείων Σκαραμαγκά

Άρθρο 9
Ακατάσχετο και αφορολόγητο της επιχορήγησης του άρθρου 36 του ν. 2459/1997 (Α ́ 17), όπως ισχύει

Άρθρο 10
Τροποποίηση του Παραρτήματος III του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (Α ́ 248), σχετικά με τον μειωμένο συντελεστή για αγαθά και για υπηρεσίες που παρέχονται σε ασθενείς με δυσίατα νοσήματα

Άρθρο 11
Αύξηση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Υπουργείο Οικονομικών

Άρθρο 12
Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 4597/2019 (Α 35)

Άρθρο 13
Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4597/2019 (Α ́ 35)

Άρθρο 14
Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4597/2019 (Α ́ 35)

Άρθρο 15
Τροποποίηση του εικοστού τέταρτου άρθρου του ν. 2932/2001 (Α ́ 145)

Άρθρο 16
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4389/2016 (Α ́ 94)

Άρθρο 17
Τροποποίηση του ν. 4622/2019

Άρθρο 18
Τροποποίηση του ν. 4637/2019

Άρθρο 19
Τροποποίηση του ν. 4547/2018

Άρθρο 20
Τροποποίηση του ν. 4399/2016

Άρθρο 21
Ρυθμίσεις θεμάτων «ΛΑΡΚΟ»

Άρθρο 22
Τροποποίηση του Κώδικα Φ.Π.Α. σχετικά με την απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών που αφορούν δωρεές

Άρθρο 23
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Νόμος 4664/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 32/14.02.2020
Κύρωση της από 24.12.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του Κοινωνικού Μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων» (Α ́ 212) και άλλες διατάξεις