Νόμος 4745/2020. Εκδίκαση υποθέσεων υπερχρεωμένων νοικοκυριών

Νόμος 4745/2020. Εκδίκαση υποθέσεων υπερχρεωμένων νοικοκυριών

Εκκρεμείς υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων

 

Νόμος 4745/2020ΦΕΚ Τεύχος A 214/06.11.2020
Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του νόμου 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3869/2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (Ε.Σ.Δ.Α.) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ 4Α ΕΩΣ 4Κ ΣΤΟΝ N. 3869/2010

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Άρθρο 1: Προσθήκη άρθρων 4Α ως 4Κ για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων – Τροποποίηση του ν. 3869/2010

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Άρθρο 2: Προϋποθέσεις κτήσης δικηγορικής ιδιότητας – Αυτοδίκαιη απώλεια και αποβολή της ιδιότητας του δικηγόρου – Διορισμός δικηγόρων – Τροποποιήσεις των άρθρων 6, 7 και 23 του ν. 4194/2013
Άρθρο 3: Αύξηση χρόνου άσκησης δικηγόρων στα δικαστήρια – Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4194/ 2013
Άρθρο 4: Ειδικές προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο ασκουμένων – Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 4194/2013
Άρθρο 5: Συγκρότηση Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας – Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4194/2013
Άρθρο 6: Καταβολή ποσού υπέρ της συμμετοχής στον διαγωνισμό υποψήφιων δικηγόρων – Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 4194/2013
Άρθρο 7: Ευθύνη και εποπτεία διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων – Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4194/2013
Άρθρο 8: Επιτροπές Εξετάσεων – Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 4194/2013
Άρθρο 9: Διορισμός διακριθέντων αθλητών – Τροποποίηση του άρθρου 27 του ν. 4194/2013
Άρθρο 10: Έργο του δικηγόρου και διαμεσολάβηση – Υποστήριξη Κτηματολογίου από Δικηγόρους Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4194/2013
Άρθρο 11: Διανομή κερδών στους εταίρους των δικηγορικών εταιρειών – Τροποποίηση του άρθρου 54 του ν. 4194/2013
Άρθρο 12: Ρυθμίσεις για την έκδοση γραμματίου προείσπραξης – Τροποποίηση του άρθρου 61 του ν. 4194/2013
Άρθρο 13: Παράσταση δικηγόρου σε συμβόλαιο – Τροποποίηση του άρθρου 74 του ν. 4194/2013
Άρθρο 14: Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης – Τροποποίηση του άρθρου 92 του ν. 4194/2013
Άρθρο 15: Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης – Τροποποίηση του άρθρου 98 του ν. 4194/2013
Άρθρο 16: Απαρτία Γενικής Συνέλευσης – Τροποποίηση του άρθρου 99 του ν. 4194/2013
Άρθρο 17: Διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης – Τροποποίηση του άρθρου 100 του ν. 4194/2013
Άρθρο 18: Αποφάσεις – Τροποποίηση του άρθρου 102 του ν. 4194/2013
Άρθρο 19: Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής εκλογών – Τροποποίηση του άρθρου 107 του ν. 4194/2013
Άρθρο 20: Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων – Τροποποίηση του άρθρου 141 του ν. 4194/2013
Άρθρο 21: Χρηματικό πρόστιμο ως πειθαρχική ποινή – Τροποποίηση του άρθρου 142 του ν. 4194/2013
Άρθρο 22: Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια – Τροποποίηση του άρθρου 147 του ν. 4194/2013
Άρθρο 23: Διαδικασία άσκησης πειθαρχικής δίωξης – Τροποποίηση του άρθρου 152 του ν. 4194/2013
Άρθρο 24: Διαδικασία ενώπιον των πειθαρχικών συμβουλίων – Τροποποίηση του άρθρου 154 του ν. 4194/2013
Άρθρο 25: Αίτηση ακυρώσεως κατά αποφάσεων του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας – Τροποποίηση του άρθρου 157 του ν. 4194/2013
Άρθρο 26: Πίνακας Αμοιβών Δικηγόρων για Πολιτικές Υποθέσεις – Τροποποίηση Παραρτημάτων I και II του ν. 4194/2013

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
Άρθρο 27: Έργο δικαστικών επιμελητών – Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 2318/1995

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 28: Ευθύνη αμίσθων υποθηκοφυλάκων – Τροποποίηση του άρθρου 1344 του Αστικού Κώδικα και του άρθρου 73 του Εισαγωγικού Νόμου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
Άρθρο 29: Επιπρόσθετα έγγραφα που καταθέτει ο δικαστικός επιμελητής στον υπάλληλο του πλειστηριασμού μετά από την εκτέλεση – Τροποποίηση του άρθρου 995 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
Άρθρο 30: Παράδοση στον δικαστικό επιμελητή της εκτίμησης του πιστοποιημένου εκτιμητή και σε ηλεκτρονική μορφή – Τροποποίηση του άρθρου 2 του π.δ. 59/ 2016
Άρθρο 31: Αναψηλάφηση – Τροποποίηση του άρθρου 544 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Άρθρο 32: Δικονομικές διατάξεις στις υποθέσεις λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής – Τροποποιήσεις του ν. 2960/2001 και του ν. 4174/2013
Άρθρο 33: Αναστολή της παραγραφής των ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών – Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4321/2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
Άρθρο 34: Παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος κατά τη διαμεσολάβηση – Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 4640/2019
Άρθρο 35: Αρμόδια αρχή για τον διορισμό διαμεσολαβητών στη νομική βοήθεια – Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 3226/2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Άρθρο 36: Διασκέψεις εξ αποστάσεως
Άρθρο 37: Αύξηση θέσεων υπαλλήλων κλάδου πληροφορικής στο Συμβούλιο της Επικρατείας και δυνατότητα κάλυψης κενών θέσεων με μετάταξη ή μεταφορά υπηρετούντων ήδη υπαλλήλων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια
Άρθρο 38: Συμμετοχή δικαστικών λειτουργών και λοιπών προσώπων σε ομάδες εργασίας για έργα πληροφορικής της Δικαιοσύνης – Τροποποίηση των άρθρων 41 του ν. 1756/1988 και 30 του ν. 2812/2000
Άρθρο 39: Επεξεργασία διαταγμάτων με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) – Τροποποίηση του π.δ. 18/1989
Άρθρο 40: Αποσπάσεις δικαστικών λειτουργών – Τροποποίηση του άρθρου 51 του ν. 1756/1988

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ
Άρθρο 41: Συμψηφισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων στο δημόσιο αναλογικών δικαιωμάτων – Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 3156/2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Άρθρο 42: Χορήγηση ποινικού μητρώου στην Τράπεζα της Ελλάδος – Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4261/2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
Άρθρο 43: Αντιμετώπιση αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών τoυ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
Άρθρο 44: Καταβολή μισθωμάτων κυλικείων δικαστηρίων στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. – Τροποποίηση του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 45: Μετάταξη υπαλλήλων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄: ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Άρθρο 46: Κάλυψη θέσεων τακτικού προσωπικού των δικαστηρίων της χώρας – Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 15 του ν. 2190/1994

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄: ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Άρθρο 47: Αύξηση οργανικών θέσεων στο Ελεγκτικό Συνέδριο – Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4129/2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Άρθρο 48: Πειθαρχικά και δικαιοδοτικά Όργανα του ποδοσφαίρου – Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 4326/2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΣΔΙΛ
Άρθρο 49: Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων – ΕΣΔΙΛ – Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 3689/2008
Άρθρο 50: Διευθυντές Κατάρτισης των τριών κατευθύνσεων – ΕΣΔΙΛ – Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 3689/2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Άρθρο 51: Χρονικό όριο κατάσχεσης εις χείρας τρίτων – Αδικήματα τύπου – Τροποποίηση του άρθρου μόνου του ν. 1178/1981

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄: ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
Άρθρο 52: Ανακοπές κατά της εκτελεστικής διαδικασίας – Τροποποίηση του άρθρου 152 του ν. 3588/2007

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 53: Εισαγγελείς Οικονομικού Εγκλήματος

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ΄: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 54: Ηλικία διοριζομένου συμβολαιογράφου – Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 2830/2000
Άρθρο 55: Προστασία των ζώων – Ποινικές κυρώσεις
Άρθρο 56: Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4194/2013 Άρθρο 57: Τροποποίηση του άρθρου 140 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208)
Άρθρο 58: Τροποποίηση του άρθρου 142 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208)
Άρθρο 59: Τροποποίηση του άρθρου 144 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208)
Άρθρο 60: Τροποποίηση του άρθρου 145 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208)
Άρθρο 61: Τροποποίηση του άρθρου 152 του ν. 4194/2013
Άρθρο 62: Τροποποίηση του άρθρου 153 του ν. 4194/2013
Άρθρο 63: Διορισμός σε κενές οργανικές θέσεις δικαστηρίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ΄: ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 64: Παράταση προθεσμίας για τη γνωμοδότηση σχετικά με το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας – Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α΄176)
Άρθρο 65: Παράταση ισχύος διάταξης για ρύθμιση ζητημάτων δαπανών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και των Υ.Πε.
Άρθρο 66: Παράταση μέτρων οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης
Άρθρο 67: Επιδότηση αποζημίωσης αποδοχών αδείας εργαζομένων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δωδεκάμηνης λειτουργίας
Άρθρο 68: Ειδική οικονομική ενίσχυση πληττόμενων επιχειρήσεων-εργοδοτών στον κλάδο του τουρισμού
Άρθρο 69: Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών τουριστικών καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας
Άρθρο 70: Ενίσχυση Επιχειρήσεων του πολιτισμού με κάλυψη θέσεων θεατή/εισιτηρίου Θέατρα – Μουσικές σκηνές – Χοροθέατρα – Συναυλιακοί χώροι – Χώροι παραστάσεων – Κινηματογράφοι
Άρθρο 71: Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί με καταγγελία από επιχείρηση-εργοδότη στις πληγείσες από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός» περιοχές της Χώρας
Άρθρο 72: Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρμοδιοτήτων από τους δήμους στο πλαίσιο υφιστάμενης διοικητικής υποστήριξης – Τροποποίηση του άρθρου 376 του ν. 4700/2020
Άρθρο 73: Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών Δόμησης – Τροποποίηση του άρθρου 97Α του ν. 3852/2010
Άρθρο 74: Διατάξεις για αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)
Άρθρο 75: Παράταση του χρόνου λήξης της ψηφοφορίας για την εκλογή των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια και διαδικασία εκλογής μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας
Άρθρο 76: Οργανική σύνθεση πλοίων του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953
Άρθρο 77: Παράταση προθεσμίας ως προς άδεια αλίευσης ειδών ολοθούριων
Άρθρο 78: Τροποποίηση προϋποθέσεων φοίτησης στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού
Άρθρο 79: Παράταση ισχύος συμβάσεων διοικητικού προσωπικού ΙΔΟΧ Τμημάτων Μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικής περιόδου 2019-2020
Άρθρο 80: Μετακίνηση προσωπικού – Τροποποίηση του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42)
Άρθρο 81: Στελέχωση Μ.Ε.Θ. – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4690/2020
Άρθρο 82: Υποβολή υποψηφιότητας και διαδικασία κρίσης και τοποθέτησης – Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 4498/2017 (Α΄ 172)
Άρθρο 83: Στελέχωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας
Άρθρο 84: Παράταση δυνατότητας αναγκαστικής διάθεσης τουριστικών καταλυμάτων
Άρθρο 85: Παράταση δυνατότητας αναγκαστικής διάθεσης χώρων
Άρθρο 86: Διάθεση εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας, κλινών αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας στο Δημόσιο
Άρθρο 87: Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 88: Όροι χρήσης δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test) και υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19
Άρθρο 89: Δημιουργία Κινητών Ομάδων Υγείας Ειδικού Σκοπού υπηρεσιών νοσηλευτικής φροντίδας, λήψης δειγμάτων βιολογικού υλικού και άμεσης εκτέλεσης δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test) για τον εντοπισμό κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 90: Παράταση χρόνου παραμονής στην υπηρεσία ιατρών Ε.Σ.Υ.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 91: Αναδρομική κατάργηση της παρ. 2 του άρθρου 361 του ν. 4700/2020 περί απόσπασης Εφέτη στη Γενική Επιτροπεία των Διοικητικών Δικαστηρίων
Άρθρο 92: Κατάργηση της παρ. 3 του άρθρου 55 και της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 4174/2013 περί αδικημάτων φοροδιαφυγής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 93: Ερμηνευτική διάταξη του άρθρου 67 του ν. 4735/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 94: Μεταβατική διάταξη σχετικά με υποθέσεις πειθαρχικών παραπτωμάτων των δικηγόρων ενώπιον των πειθαρχικών συμβουλίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας
Άρθρο 95: Μεταβατική διάταξη για τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια των Δικηγόρων
Άρθρο 96: Μεταβατική διάταξη για την αναστολή των ποινικών υποθέσεων
Άρθρο 97: Μεταβατική διάταξη επί της προδικασίας του πλειστηριασμού
Άρθρο 98: Μεταβατική διάταξη για την αναψηλάφηση
Άρθρο 99: Μεταβατική διάταξη για τις ανακοπές κατά της εκτελεστικής διαδικασίας
Άρθρο 100: Μεταβατικές διατάξεις για το Τμήμα Οικονομικού Εγκλήματος
Άρθρο 101: Έναρξη ισχύος

Νόμος 4745/2020ΦΕΚ Τεύχος A 214/06.11.2020
Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του νόμου 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις.