Νόμος 4772/2021. Απογραφές, μέτρα για τον κορονοϊό, φορολογία

Νόμος 4772/2021. Απογραφές, μέτρα για τον κορονοϊό, φορολογία

Διατάξεις για τις απογραφές 2021, μέτρα για τον κορονοϊό και την φορολογία

 

Νόμος 4772/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 17/05.02.2021
Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 AΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Άρθρο 1: Σκοπός

ΚΕΦΑΛAΙΟ Α΄: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΠΚ ΕΤΟΥΣ 2021
Άρθρο 2: Αντικείμενο των Απογραφών ΚΠΚ
Άρθρο 3: Ορισμοί των Απογραφών ΚΠΚ
Άρθρο 4: Πεδίο εφαρμογής των Απογραφών ΚΠΚ
Άρθρο 5: Χρόνος και διαδικασία διενέργειας των Απογραφών ΚΠΚ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ (Γ-Κ) ΕΤΟΥΣ 2021
Άρθρο 6: Αντικείμενο Απογραφής Γ-Κ
Άρθρο 7: Ορισμοί της Απογραφής Γ-Κ
Άρθρο 8: Πεδίο εφαρμογής της Απογραφής Γ-Κ
Άρθρο 9: Χρόνος και διαδικασία διενέργειας της Απογραφής Γ-Κ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΠΚ ΚΑΙ Γ-Κ
Άρθρο 10: Διενέργεια – Συλλογή στοιχείων των Απογραφών ΚΠΚ
Άρθρο 11: Διενέργεια – Συλλογή στοιχείων Απογραφής Γ-Κ
Άρθρο 12: Όργανα Γενικών Απογραφών ΚΠΚ και Γ-Κ
Άρθρο 13: Ορισμός Τομεαρχών, Απογραφέων και Συνοδών- Διερμηνέων
Άρθρο 14: Συγκρότηση συλλογικών οργάνων των Γενικών Απογραφών ΚΠΚ και Γ-Κ
Άρθρο 15: Περιφερειακές Ομάδες Εργασίας (Π.Ο.Ε.) των Απογραφών ΚΠΚ
Άρθρο 16: Περιφερειακές και Δημοτικές Ομάδες Εργασίας των Απογραφών Γ-Κ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Άρθρο 17: Διοικητικά θέματα
Άρθρο 18: Καθεστώς και αποζημίωση Τομεαρχών, Απογραφέων και Συνοδών-Διερμηνέων των Γενικών Απογραφών
Άρθρο 19: Καθεστώς και αποζημίωση συλλογικών οργάνων των Γενικών Απογραφών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ E΄: ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Άρθρο 20: Ασφαλής αποθήκευση δεδομένων των Γενικών Απογραφών ΚΠΚ και Γ- Κ
Άρθρο 21: Στατιστικά μητρώα των Απογραφών ΚΠΚ
Άρθρο 22: Στατιστικό Γεωργικό Μητρώο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 23: Υποστήριξη από άλλους κρατικούς φορείς
Άρθρο 24: Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 25: Παραρτήματα

 
 

ΜΕΡΟΣ Β΄ : ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ
Άρθρο 26: Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων
Άρθρο 27: Στήριξη των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων – Τροποποίηση της παρ. 42 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 και της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020
Άρθρο 28: Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και αναστολή έκδοσης διαταγών πληρωμής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο 29: Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών
Άρθρο 30 : Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στην εταιρεία «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» δυνάμει του άρθρου 107 (2) (β) ΣΛΕΕ

ΜΕΡΟΣ Γ΄ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 31: Εννοιολογικό πλαίσιο του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης – Τροποποίηση του π.δ. 54/2018
Άρθρο 32: Ρυθμίσεις για τις δαπάνες μετακίνησης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας – Παράταση προθεσμίας του άρθρου 2 του ν. 4336/2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 33: Χρόνος κτήσης εισοδήματος από αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις και απαλλαγή τους από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος ΚΦΕ) για το φορολογικό έτος 2020 – Συμπλήρωση παρ. 4 του άρθρου 8 και παρ. 50 του άρθρου 72 ΚΦΕ
Άρθρο 34: Υποβολή δήλωσης μεταβολών για μετάταξη από το ειδικό καθεστώς αγροτών στο κανονικό καθεστώς – Συμπλήρωση του άρθρου 41 Κώδικα ΦΠΑ
Άρθρο 35: Παράταση προθεσμιών είσπραξης ειδικού φόρου κατανάλωσης, φόρου προστιθέμενης αξίας και λοιπών επιβαρύνσεων αλκοολούχων
Άρθρο 36: Μείωση συντελεστή ΦΠΑ για τα εισιτήρια των ζωολογικών κήπων – Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ Κώδικα ΦΠΑ
Άρθρο 37: Ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων από φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού για το φορολογικό έτος 2019 – Προσθήκη στο άρθρο 72 ΚΦΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 38: Στελέχωση υπηρεσιών Α.Α.Δ.Ε. λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε.- Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4652/2020
Άρθρο 39: Ειδικές ρυθμίσεις για τις περιοχές που περιγράφονται στις αποφάσεις 1151/1872 του Εφετείου Αθηνών, 116/1868 και 698/1876 του Εφετείου Ναυπλίου και 110/1878 του Αρείου Πάγου
Άρθρο 40: Ερμηνευτική διάταξη για τη διαδικασία ειδικής διαχείρισης του άρθρου 77 του ν. 4307/2014
Άρθρο 41: Παραχώρηση ακινήτων στο σωματείο «ΝΕΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908» – Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης υπό όρους
Άρθρο 42: Διαδικασία ένταξης και χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έργων και προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Άρθρο 43: Λήξη διαδικασίας ειδικής εκκαθάρισης
Άρθρο 44: Έκτακτη παράταση της διάρκειας διαδικασιών ειδικής διαχείρισης λόγω της αναστολής πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης δυνάμει του ν. 4728/2020
Άρθρο 45: Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για τους πληγέντες από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 – Τροποποίηση του άρθρου 43 του ν. 4753/2020
Άρθρο 46: Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού των σωμάτων ασφαλείας – Τροποποίηση του άρθρου 127 του ν. 4472/2017
Άρθρο 47: Παράταση αναστολής εξέτασης των ενστάσεων του άρθρου 7 του ν. 2308/1995

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 48: Μεταβατική διάταξη για επιλογή διοικήσεων δημοσίου τομέα – Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 4735/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 49: Ισχύς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Νόμος 4772/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 17/05.02.2021
Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις