Ανελκυστήρες και κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας

Αριθμ. 39507/167/Φ.9.2 – ΦΕΚ B 1047 – 13.04.2016
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2014/33/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες.