Επιβολή Τέλους παροχής Συνδρομής σε ΑμεΑ

Αριθμ. Δ11/Γ/4342/4602 – ΦΕΚ B 648 – 10.03.2016

Επιβολή Τέλους παροχής Συνδρομής σε Άτομα με Αναπηρία και Μειωμένη Κινητικότητα (Τέλος ΑμεΑ) καθώς και καθιέρωση διαδικασίας χρέωσης, είσπραξης, διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης αυτού.

ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΤΕΛΟΣ ΑμεΑ)

1. Επιβάλλεται Τέλος παροχής Συνδρομής σε Άτομα με Αναπηρία και Μειωμένη Κινητικότητα (Τέλος ΑμεΑ), σε κάθε αναχωρούντα επιβάτη από τους ελληνικούς αερολιμένες, στους οποίους φορέας διαχείρισης είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), ύψους τριάντα λεπτών του ευρώ (€ 0,30).

2. Ο υπολογισμός του Τέλους γίνεται σε ευρώ.

3. Για τον υπολογισμό του τέλους σε ξένο νόμισμα, αναγνωρισμένου από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία αυτού προς το Ευρώ.

4. Το Τέλος ΑμεΑ επιβάλλεται για τη χρηματοδότηση της συνδρομής σε ΑμεΑ σε όλους τους αερολιμένες, στους οποίους φορέας διαχείρισης είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, έναντι παρασχεθεισών υπηρεσιών.