Νόμος 4800/2021 με διατάξεις για τις σχέσεις γονέων και τέκνων

Νόμος 4800/2021 με διατάξεις για τις σχέσεις γονέων και τέκνων

Συναινετικό διαζύγιο, επιμέλεια τέκνων, δικαίωμα επικοινωνίας

 

Νόμος 4800/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 81/21.05.2021
Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’:
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1: Σκοπός
Άρθρο 2: Αντικείμενο

KΕΦΑΛΑΙΟ Β’:
ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Άρθρο 3: Κατοικία ανηλίκου – Τροποποίηση του άρθρου 56 Α.Κ.
Άρθρο 4: Συναινετικό διαζύγιο – Αντικατάσταση του άρθρου 1441 Α.Κ.
Άρθρο 5: Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση του άρθρου 1511 Α.Κ.
Άρθρο 6: Σε περίπτωση διαφωνίας – Αντικατάσταση του άρθρου 1512 Α.Κ.
Άρθρο 7: Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Τροποποίηση του άρθρου 1510 Α.Κ. – Αντικατάσταση του τίτλου και του άρθρου 1513 Α.Κ.
Άρθρο 8: Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση του τίτλου και του άρθρου 1514 Α.Κ.
Άρθρο 9: Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους – Αντικατάσταση του άρθρου 1515 Α.Κ.
Άρθρο 10: Πράξεις από τον έναν γονέα – Τροποποίηση του άρθρου 1516 Α.Κ.
Άρθρο 11: Επιμέλεια του προσώπου – Τροποποίηση του άρθρου 1518 Α.Κ.
Άρθρο 12: Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση του τίτλου και του άρθρου 1519 Α.Κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’:
ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Άρθρο 13: Δικαίωμα επικοινωνίας – Αντικατάσταση του άρθρου 1520 Α.Κ.
Άρθρο 14: Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση του άρθρου 1532 Α.Κ.

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’:
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

Άρθρο 15: Ορισμός διαμεσολαβητών
Άρθρο 16: Έκτακτα προγράμματα επιμόρφωσης στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών
Άρθρο 17: Επιμόρφωση δικαστών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’:
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18: Εφαρμογή των Κεφαλαίων Β’ και Γ’ σε εκκρεμείς υποθέσεις
Άρθρο 19: Μεταβατική διάταξη για τα τέκνα που αναγνωρίστηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’:
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 20: Εξουσιοδοτική διάταξη για τη συμφωνία λύσης του γάμου με ηλεκτρονικά μέσα
Άρθρο 21: Εξουσιοδοτική διάταξη για τη διαμεσολάβηση
Άρθρο 22: Εξουσιοδοτική διάταξη για τη χρηματοδότηση επιμορφωτικών σεμιναρίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’:
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ

Άρθρο 23: Αύξηση κατά δέκα (10) των οργανικών θέσεων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη στελέχωση του Γραφείου Συλλογής και Επεξεργασίας Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων
Άρθρο 24: Προαγωγές ανώτατων δικαστικών λειτουργών – Τροποποίηση των παρ. 9, 10 και 11 του άρθρου 77 του ν. 1756/1988
Άρθρο 25: Θητεία μελών Ανεξάρτητων Αρχών
Άρθρο 26: Παράταση ισχύος του Πίνακα Επιτυχόντων του διαγωνισμού για την πρόσληψη δόκιμων Ειρηνοδικών Δ’ τάξης
Άρθρο 27: Αναστολή διοικητικών διαδικασιών και υποχρέωσης καταβολής τελών, παραβόλων και εισφορών ως προς δικαστικές αποφάσεις
Άρθρο 28: Ρυθμίσεις για τις Ομάδες Διοίκησης του Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Π.Π. – Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 4587/2018
Άρθρο 29: Καθήκοντα εισαγγελέων οικονομικού εγκλήματος -Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 4620/2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’:
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 30: Έναρξη ισχύος

Νόμος 4800/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 81/21.05.2021
Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις