Νόμος 4801/2021. Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης

Νόμος 4801/2021. Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης

Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%

 

Νόμος 4801/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 83/24.05.2021
Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’:
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ

Άρθρο 1: Σκοπός
Άρθρο 2: Αντικείμενο
Άρθρο 3: Έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης – Αντικατάσταση του άρθρου 2Α του ν. 4139/2013
Άρθρο 4: Όροι και προϋποθέσεις έγκρισης εγκατάστασης και λειτουργίας – Προσθήκη άρθρου 2Β στον ν. 4139/2013
Άρθρο 5: Διαδικασία έγκρισης εγκατάστασης – Προσθήκη άρθρου 2Γ στον ν. 4139/2013
Άρθρο 6: Διαδικασία έγκρισης λειτουργίας – Προσθήκη άρθρου 2Δ στον ν. 4139/2013
Άρθρο 7: Παράβολο – Προσθήκη άρθρου 2Ε στον ν. 4139/2013
Άρθρο 8: Μεταβολές στην ασκούμενη δραστηριότητα – Προσθήκη άρθρου 2ΣΤ στον ν. 4139/2013
Άρθρο 9: Κωλύματα – Προσθήκη άρθρου 2Ζ στον ν. 4139/2013
Άρθρο 10: Παραβίαση όρων και προϋποθέσεων της έγκρισης παραγωγής και διάθεσης τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης – Προσθήκη άρθρου 2Η στον ν. 4139/2013
Άρθρο 11: Χωροθέτηση περιοχών καλλιέργειας και λειτουργίας μεταποιητικών μονάδων φαρμακευτικής κάνναβης – Προσθήκη άρθρου 2Θ στον ν. 4139/2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’:
ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ

Άρθρο 12: Διαδικασία εξαγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς – Προσθήκη άρθρου 2Ι στον ν. 4139/2013
Άρθρο 13: Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας παραγωγής αποκλειστικά για εξαγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης – Προσθήκη άρθρου 2ΙΑ στον ν. 4139/2013
Άρθρο 14: Άδεια παραγωγής αποκλειστικά για εξαγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με τη μορφή του ξηρού ανθού – Προσθήκη άρθρου 2ΙΒ στον ν. 4139/2013
Άρθρο 15: Ειδικοί όροι για την έκδοση άδειας παραγωγής αποκλειστικά για εξαγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με τη μορφή του ξηρού ανθού – Προσθήκη άρθρου 2ΙΓ στον ν. 4139/2013
Άρθρο 16: Εισαγωγή και εξαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού, πρώτων υλών και ουσιών – Προσθήκη άρθρου 2ΙΔ στον ν. 4139/2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’:
ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Άρθρο 17: Έγκριση Ε.Ο.Φ. για την παραγωγή και κυκλοφορία τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα – Προσθήκη άρθρου 2ΙΕ στον ν. 4139/2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’:
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18: Εξουσιοδοτικές διατάξεις – Προσθήκη άρθρου 2ΙΣΤ στον ν. 4139/2013
Άρθρο 19: Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 20: Τελικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’:
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ, ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Άρθρο 21: Σκοπός – Ορισμοί
Άρθρο 22: Αντικείμενο – Γενικές Αρχές
Άρθρο 23: Γραπτή σύσταση για συμμόρφωση και λήψη διορθωτικών μέτρων
Άρθρο 24: Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και επιβολή προστίμων
Άρθρο 25: Πρόσθετα περιοριστικά διοικητικά μέτρα
Άρθρο 26: Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 27: Τροποποιούμενες διατάξεις
Άρθρο 28: Καταργούμενες διατάξεις

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’:
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 29: Τροποποίηση του κυρωτικού πλαισίου στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων σε εφαρμογή του
ν. 4512/2018 για την άσκηση εποπτείας – Τροποποίηση των άρθρων 3, 22 και 23 του ν. 4235/2014
Άρθρο 30: Διαλειτουργικότητα Γενικού Εμπορικού Μητρώου – Τροποποίηση του άρθρου 91 του ν. 4635/2019
Άρθρο 31: Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για την ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου»
Άρθρο 32: Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο ενισχύσεων ειδικών κατηγοριών δραστηριοτήτων πληττόμενων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 33: Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων του ν. 4399/2016
Άρθρο 34: Υποχρεώσεις φορέων ως προς τις θέσεις απασχόλησης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης και πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 35: Παράταση προθεσμιών ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους ν. 3299/2004 και 3908/2011 – Τροποποίηση του άρθρου 76 του ν. 4399/2016
Άρθρο 36: Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στις Στρατηγικές Επενδύσεις
Άρθρο 37: Ρύθμιση θεμάτων εμπορικών μισθώσεων – Τροποποίηση της παρ. 12 του άρθρου 15 του ν. 4013/2011
Άρθρο 38: Διοικητικό Συμβούλιο – Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 4497/2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’:
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 39: Παράταση προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 για δασικούς χάρτες που η ανάρτησή τους υλοποιείται εντός του 2021
Άρθρο 40: Παροχή ενίσχυσης από το Ελληνικό Δημόσιο στην εταιρεία «ENERGEAN OIL & GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ»
Άρθρο 41: Θέματα συμβάσεων παραχώρησης έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων του ν. 2289/1995 (Α’ 27)
Άρθρο 42: Ειδικές περιπτώσεις κίνησης λογαριασμού πυρόπληκτων
Άρθρο 43: Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδος
Άρθρο 44: Επίλυση θεμάτων επ’ ωφελεία των χρηστών που κινούνται στο εθνικό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων
Άρθρο 45: Παράταση ισχύος αδειών του άρθρου 6 του ν. 3054/2002
Άρθρο 46: Ρυθμίσεις για ενεργειακές κοινότητες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’:
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 47: Έναρξη ισχύος

Νόμος 4801/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 83/24.05.2021
Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% και άλλες διατάξεις