Επιδότηση λογαριασμών φυσικού αερίου Μαιου 2022

Χορήγηση επιδότησης στους λογαριασμούς φυσικού αερίου των καταναλωτών και για τον μήνα Μάιο 2022

 

Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/55380/1559 – ΦΕΚ τεύχος Β 2789/03.06.2022
Τρίτη τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ ΔΥΔΡ/12462/333/9.2.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Χορήγηση επιδότησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021» (Β’ 603).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ ΔΥΔΡ/12462/333/9.2.2022 (Β’ 603) κοινής υπουργικής απόφασης

Η υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/12462/333/9.2.2022 «Χορήγηση επιδότησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021» (Β’ 603) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των σημείων 16 και 17 του προοιμίου, τροποποιείται ως εξής:

α. Οι παρ. 1-3 του άρθρου 3 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Η επιδότηση παρέχεται για την κατανάλωση των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου του έτους 2022.

2. Για τους οικιακούς καταναλωτές, η μοναδιαία επιδότηση για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο ορίζεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου.

Για τον μήνα Απρίλιο η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου.

Για τον μήνα Μάιο η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου.

3. Για τους μη οικιακούς καταναλωτές, η μοναδιαία επιδότηση για τον μήνα Ιανουάριο ορίζεται στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου, πλην της κατανάλωσης που αφορά σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου, πλην της κατανάλωσης που αφορά σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Για τον μήνα Απρίλιο η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου, πλην της κατανάλωσης που αφορά σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Για τον μήνα Μάιο η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου, πλην της κατανάλωσης που αφορά σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας».

β. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για κάθε μήνα εφαρμογής του μέτρου και για περίοδο 12 μηνών μετά τη λήξη του, οι Προμηθευτές φυσικού αερίου οφείλουν να αποστείλουν την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου μήνα στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, στη ΡΑΕ, στη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και στον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου διανομής φυσικού αερίου της περ. (στ) της παρ. 1 του άρθρου του ν. 4001/2011 ή στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ΑΕ (ΔΕΣΦΑ ΑΕ), κατά περίπτωση, σε ηλεκτρονική μορφή, αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό πελατών, οι οποίοι εμπίπτουν σε επιδοτούμενη κατηγορία, τον Ηλεκτρονικό Κωδικό Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ) της κάθε παροχής, ή ελλείψει ΗΚΑΣΠ τον ΑΦΜ του πελάτη, την ημερομηνία τυχόν έναρξης ή/και λήξης της εκπροσώπησης εντός του διαστήματος χορήγησης της επιδότησης του άρθρου 3, τα ποσά που πιστώθηκαν καθώς και την κατανάλωση φυσικού αερίου (πραγματική αν πρόκειται για εκκαθαριστικό λογαριασμό, υπολογιζόμενη αν πρόκειται για «έναντι» λογαριασμό) ανά μήνα εφαρμογής του μέτρου, ανά παροχή και ανά κατηγορία πελάτη.»

γ. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ο αρμόδιος διαχειριστής δικτύου διανομής φυσικού αερίου ή ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ΑΕ (ΔΕΣΦΑ ΑΕ), αποστέλλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, στη ΡΑΕ και στην ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την προθεσμία αποστολής των στοιχείων από τους Προμηθευτές και για κάθε μήνα που οι Προμηθευτές στέλνουν στοιχεία σύμφωνα με την παρ. 1:»

δ. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε τακτά χρονικά διαστήματα μετά την αποστολή από τον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου διανομής ή τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ΑΕ (ΔΕΣΦΑ ΑΕ) των καταμετρημένων καταναλώσεων δικαιούχων του άρθρου 3 και όχι αργότερα από την παρέλευση 13 μηνών από τη λήξη του μέτρου, η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. υπολογίζει εκ νέου τα ποσά που πρέπει να πιστωθούν με βάση τις καταμετρηθείσες καταναλώσεις των δικαιούχων από τον αρμόδιο διαχειριστή και προβαίνει στην εκκαθάριση τους με σχετικές χρεοπιστώσεις προς τους Προμηθευτές.»

ε. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Η ΡΑΕ για κάθε μήνα εφαρμογής του μέτρου λαμβάνοντας υπόψιν τα στοιχεία που αποστέλλονται από τους Προμηθευτές, τον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου διανομής ή τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ΑΕ (ΔΕΣΦΑ ΑΕ) και τη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. προβαίνει σε έλεγχο των στοιχείων.».

 
 

Άρθρο 2
Τελικές διατάξεις – Έναρξη ισχύος – Δημοσίευση

1. Εφόσον απαιτείται, βάσει των τροποποιήσεων της παρούσας απόφασης, οι Προμηθευτές φυσικού αερίου επανυποβάλλουν τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 5 της απόφασης του σημείου 15 του προοιμίου, αρμοδιότητας του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ΑΕ (ΔΕΣΦΑ ΑΕ), στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, στη ΡΑΕ, στη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ΑΕ (ΔΕΣΦΑ ΑΕ), εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.
Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ΑΕ (ΔΕΣΦΑ ΑΕ) υποβάλει τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 5 της ανωτέρω απόφασης στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, στη ΡΑΕ και στη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.

2. Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως