Παράταση ισχύος αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας

Παρατείνεται η ισχύς των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, πιστοποιητικών επάρκειας και πιστοποιητικών επικύρωσης (endorsements)

 

Αριθμ. 2233.1-34/44665 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3234/23.06.2022
Παράταση ισχύος αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, πιστοποιητικών επάρκειας και πιστοποιητικών επικύρωσης (endorsements).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
αποφασίζουμε:

1) Στο σύνολο των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και των πιστοποιητικών επάρκειας που έχουν εκδοθεί από την αρμόδια ελληνική αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης «για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978» (STCW 1978), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 1314/1983 (Α΄ 2), όπως αυτή τροποποιήθηκε, και πρόκειται να λήξουν από 01.07.2022, χορηγείται παράταση ισχύος έως 31.12.2022.

Αντίστοιχη παράταση χορηγείται και στα πιστοποιητικά επικύρωσης (endorsements), υπό την προϋπόθεση ότι τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας αλλοδαπής αρχής, τα οποία επικυρώνουν, θα είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο.

2) Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 01.07.2022

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.