Νόμος 4912/2022 Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Νόμος 4912/2022 Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Νόμος 4912/2022ΦΕΚ τεύχος Α 59/17.03.2022
Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο
Άρθρο 3 Μετονομασία της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών – Αντικατάσταση των τίτλων του Τίτλου 2 και των Τμημάτων Ι και II του Τίτλου 2 του Βιβλίου
IV του ν. 4412/2016
Άρθρο 4 Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση άρθρου 347 ν. 4412/2016
Άρθρο 5 Συγκρότηση της Αρχής – Αντικατάσταση άρθρου 348 ν. 4412/2016
Άρθρο 6 Λειτουργική ανεξαρτησία – Αντικατάσταση άρθρου 349 ν. 4412/2016
Άρθρο 7 Οικονομική αυτοτέλεια – Αντικατάσταση άρθρου 350 ν. 4412/2016
Άρθρο 8 Πειθαρχικός έλεγχος – Αντικατάσταση άρθρου 351 ν. 4412/2016
Άρθρο 9 Πειθαρχική διαδικασία – Αντικατάσταση άρθρου 352 ν. 4412/2016
Άρθρο 10 Λειτουργία της Αρχής – Αντικατάσταση άρθρου 353 ν. 4412/2016
Άρθρο 11 Οργάνωση της Αρχής – Αντικατάσταση άρθρου 354 ν. 4412/2016
Άρθρο 12 Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής – Αντικατάσταση άρθρου 355 ν. 4412/2016
Άρθρο 13 Αρμοδιότητες Προέδρου και Συμβούλων της Αρχής – Αντικατάσταση άρθρου 356 ν. 4412/2016
Άρθρο 14 Προσωπικό – Οργανισμός της Αρχής – Αντικατάσταση άρθρου 357 ν. 4412/2016
Άρθρο 15 Γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και Νομική Υπηρεσία – Αντικατάσταση άρθρου 358 ν. 4412/2016
Άρθρο 16 Έκθεση πεπραγμένων – Αντικατάσταση άρθρου 359 ν. 4412/2016
Άρθρο 17 Μεταβατικές διατάξεις – Μεταφορά αρμοδιοτήτων από την Αρχή του ν. 4013/2011 στην Αρχή του ν. 4412/2016
Άρθρο 18 Μεταβατικές διατάξεις για τις Αρχές του ν. 4013/2011 και του ν. 4412/2016 και το προσωπικό τους
Άρθρο 19 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 20 Προβλέψεις για την ομαλή διεξαγωγή της δικονομικής διαδικασίας – Τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
Άρθρο 21 Μεταβατικές διατάξεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας – Τροποποίηση άρθρου 116 ν. 4842/2021
Άρθρο 22 Ερμηνευτική διάταξη για τους αρμόδιους συμβολαιογράφους για τη διενέργεια του πλειστηριασμού
Άρθρο 23 Έργο του δικηγόρου – Υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία- Αντικατάσταση περ. στ΄ παρ. 2 άρθρου 36 ν. 4194/2013
Άρθρο 24 Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 28 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
Άρθρο 25 Κατανομή υποθέσεων του ν. 3869/2010 μεταξύ των Ειρηνοδικών και Πταισματοδικών της ίδιας Εφετειακής Περιφέρειας – Προσθήκη άρθρου 3Α στον ν. 3869/2010
Άρθρο 26 Εύρεση δελτίου ταυτότητας – Ψευδής υπεύθυνη δήλωση -Τροποποίηση παρ. 3 και 6 άρθρου 22 ν. 1599/1986
Άρθρο 27 Διαδικασία καταλογισμού και είσπραξης της χρηματικής ποινής λόγω μη προσέλευσης στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 7 ν. 4640/2019
Άρθρο 28 Διεξαγωγή διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων Α΄ και Β΄ εξεταστικής περιόδου 2022
Άρθρο 29 Συμβάσεις υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης

ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 30 Έναρξη ισχύος

Νόμος 4912/2022ΦΕΚ τεύχος Α 59/17.03.2022
Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης