Νόμος 4919/2022 Σύσταση εταιρειών μέσω των ΥΜΣ και τήρηση του ΓΕΜΗ

Νόμος 4919/2022 Σύσταση εταιρειών μέσω των ΥΜΣ και τήρηση του ΓΕΜΗ

 

Νόμος 4919/2022ΦΕΚ τεύχος Α 71/07.04.2022
Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Oδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Άρθρο 3 Ορισμοί (άρθρο 13α, παρ. 1 και 2 άρθρου 13β και άρθρο 13γ της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132)
Άρθρο 4 Εποπτεία Γ.Ε.ΜΗ., Υ.Μ.Σ. και Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
Άρθρο 5 Προστασία δεδομένων (άρθρο 161 της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)
Άρθρο 6 Μητρώο πιστοποιημένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Άρθρο 7 Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 8 Υπηρεσίες για τη σύσταση εταιρειών
Άρθρο 9 Διαδικασία σύστασης εταιρείας (παρ. 4 άρθρoυ 13β της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)
Άρθρο 10 Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου
Άρθρο 11 Εγγραφή εταιρείας στο Μητρώο Εργοδοτών του e-ΕΦΚΑ
Άρθρο 12 Ηλεκτρονική Υπηρεσία μιας Στάσης (e-Υ.Μ.Σ.) (παρ. 4 άρθρου 13β και άρθρο 13ζ της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)
Άρθρο 13 Πρότυπο καταστατικό (άρθρο 13η της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)
Άρθρο 14 Κόστος σύστασης εταιρείας (παρ. 2 άρθρου 13δ και άρθρο 13ε της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.)
Άρθρο 15 Σκοπός του Γενικού Εμπορικού Μητρώου Άρθρο 16 Υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.
Άρθρο 17 Εμπορική δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ.
Άρθρο 18 Συστατική δημοσιότητα
Άρθρο 19 Έννομα αποτελέσματα της εμπορικής δημοσιότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Άρθρο 20 Διάρθρωση Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.
Άρθρο 21 Πληροφοριακό Σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. (εδάφιο πρώτο παρ. 1 και παρ. 2 του άρθρου 16 της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)
Άρθρο 22 Εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ., λήψη αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. και Ευρωπαϊκού Μοναδικού Ταυτοποιητή (EUID) (εδάφιο δεύτερο παρ. 1 άρθρου 16, άρθρο 26 και περ. β΄ άρθρου 28 της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)
Άρθρο 23 Ολοκλήρωση της καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.
Άρθρο 24 Διαλειτουργικότητα Γ.Ε.ΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.
Άρθρο 25 Διαδικασία καταχώρισης και δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. πράξεων και στοιχείων που απαιτούν έλεγχο νομιμότητας (άρθρα 13ι και 15 της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)
Άρθρο 26 Διαδικασία αυτόματης καταχώρισης και δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρο 13ι της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)
Άρθρο 27 Διόρθωση σφαλμάτων των καταχωρίσεων
Άρθρο 28 Διαγραφή προσώπου από το Γ.Ε.ΜΗ.
Άρθρο 29 Θέση σε κατάσταση αναστολής καταχώρισης
Άρθρο 30 Αυτεπάγγελτες καταχωρίσεις, διορθώσεις, μεταβολές και διαγραφές
Άρθρο 31 Υποχρεώσεις δημόσιων υπηρεσιών και δημόσιων λειτουργών προς το Γ.Ε.ΜΗ.
Άρθρο 32 Έννομη προστασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Άρθρο 33 Στοιχεία προς καταχώριση των υπόχρεων εγγραφής
Άρθρο 34 Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν οι προσωπικές εταιρείες
Άρθρο 35 Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν οι κεφαλαιουχικές εταιρείες (άρθρο 14 και περ α΄ του άρθρου 28 της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΧΩΡΩΝ
Άρθρο 36 Γενικές διατάξεις για την εμπορική δημοσιότητα υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών (άρθρο 33 της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)
Άρθρο 37 Έγγραφα αλλοδαπής εταιρείας που έχει υποκατάστημα στην Ελλάδα (άρθρα 35 και 39 της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)
Άρθρο 38 Επιγραμμική καταχώριση υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών (άρθρο 28α της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)
Άρθρο 39 Στοιχεία που καταχωρίζουν τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών που έχουν την έδρα τους σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρα 30 και 31 της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)
Άρθρο 40 Μεταβολές των πράξεων και στοιχείων εταιρείας που έχει την έδρα της στην Ελλάδα και τηρεί υποκατάστημα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 30α της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)
Άρθρο 41 Επιγραμμική υποβολή πράξεων και στοιχείων για τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών που έχουν την έδρα τους σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (άρθρο 28β της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)
Άρθρο 42 Διακοπή λειτουργίας υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών που έχουν την έδρα τους σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 28γ της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)
Άρθρο 43 Στοιχεία που καταχωρίζουν τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών τρίτων χωρών (άρθρα 36, 37 και 38 της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)
Άρθρο 44 Στοιχεία που καταχωρίζονται και δημοσιεύονται για τα υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 2 Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ)
Άρθρο 45 Στοιχεία που καταχωρίζονται και δημοσιεύονται για τα υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε τρίτη χώρα (άρθρο 3 Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.
Άρθρο 46 Πρόσβαση στα στοιχεία του Γ.Ε.ΜΗ. (παρ. 6 άρθρου 16, παρ. 3 και 4 άρθρου 16α, άρθρο 18 και παρ. 2 άρθρου 19 της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)
Άρθρο 47 Παροχή γενικών πληροφοριών στο κοινό (άρθρο 13στ της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)
Άρθρο 48 Ξενόγλωσσες καταχωρίσεις (άρθρο 21 της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 49 Τέλη Γ.Ε.ΜΗ. (παρ. 2 άρθρου 13δ, άρθρο 13ε και παρ. 1 άρθρου 19 της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)
Άρθρο 50 Διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται στους υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.
Άρθρο 51 Ποινικές κυρώσεις

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΤΗΡΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Άρθρο 52 Μητρώο μη Εμπορικής Οικονομικής Δραστηριότητας (Μ.Μ.Ε.Ο.Δ.)
Άρθρο 53 Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων
Άρθρο 54 Κανόνες σχηματισμού επωνυμίας και διακριτικού τίτλου
Άρθρο 55 Διαδικασία δέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου
Άρθρο 56 Γενικό Μητρώο Μελών Επιστημονικών Φορέων (ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 57 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Άρθρο 58 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 59 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 60 Ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός έργων που εντάσσονται στο Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης – Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 130 του ν. 4635/2019
Άρθρο 61 Ενίσχυση για επιχειρήσεις κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
Άρθρο 62 Μετάταξη διοικητικών υπαλλήλων στα δικαστήρια, τις εισαγγελίες και τις γενικές επιτροπείες της χώρας – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 3 ν. 4440/2016
Άρθρο 63 Επείγουσες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων – Τροποποίηση άρθρου 56 ν. 4871/2021

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 64 Έναρξη ισχύος

Νόμος 4919/2022ΦΕΚ τεύχος Α 71/07.04.2022
Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Oδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις