Νόμος 4941/2022 για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Νόμος 4941/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 113/16.06.2022
Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α’
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Εφαρμοστέες διατάξεις – Τροποποίηση άρθρου 1 του ν. 3864/2010
Άρθρο 3 Σκοπός, έδρα, διάρκεια – Τροποποίηση άρθρου 2 του ν. 3864/2010
Άρθρο 4 Κεφάλαιο, περιουσία – Τροποποίηση άρθρου 3 του ν. 3864/2010
Άρθρο 5 Όργανο διοίκησης – Αντικατάσταση άρθρου 4 του ν. 3864/2010
Άρθρο 6 Επιτροπή Επιλογής – Τροποποίηση άρθρου 4Α του ν. 3864/2010
Άρθρο 7 Προσωπικό – Τροποποίηση άρθρου 5 του ν. 3864/2010
Άρθρο 8 Χορήγηση της κεφαλαιακής ενίσχυσης – Έκδοση μετοχών – Τροποποίηση άρθρου 7 του ν. 3864/2010
Άρθρο 9 Δικαιώματα ψήφου – Τροποποίηση άρθρου 7Α του ν. 3864/2010
Άρθρο 10 Διάθεση ίδιας συμμετοχής – Τροποποίηση άρθρου 8 του ν. 3864/2010
Άρθρο 11 Ειδικά δικαιώματα του Ταμείου – Τροποποίηση άρθρου 10 του ν. 3864/2010
Άρθρο 12 Οικονομικές καταστάσεις – έλεγχος – Τροποποίηση άρθρου 13 του ν. 3864/2010
Άρθρο 13 Εσωτερικός έλεγχος – Τροποποίηση άρθρου 14 του ν. 3864/2010
Άρθρο 14 Ευθύνη και αυτονομία του Ταμείου – Τροποποίηση άρθρου 16Α του ν. 3864/2010
Άρθρο 15 Σύγκρουση συμφερόντων και υποχρέωση πίστεως – Τροποποίηση άρθρου 16Β του ν. 3864/2010
Άρθρο 16 Ρυθμίσεις αναφορικά με τα όργανα διοίκησης του Ταμείου – Τροποποίηση άρθρου 16Γ του ν. 3864/2010
Άρθρο 17 Μεταβατική διάταξη Αρχική σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Χ.Σ. και ανάληψη καθηκόντων

ΜΕΡΟΣ Β’
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 18 Σκοπός
Άρθρο 19 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 20 Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Άρθρο 21 Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών – Φύση – Επωνυμία – Σκοπός
Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο και Διευθυντής Συνεγγυητικού
Άρθρο 23 Οικονομικός έλεγχος και οικονομικές καταστάσεις
Άρθρο 24 Ζητήματα οργανωτικής διάρθρωσης και προσωπικού
Άρθρο 25 Επαγγελματικό απόρρητο, σύγκρουση συμφερόντων, υποχρέωση πίστεως και ευθύνη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 26 Υποχρέωση συμμετοχής στο Συνεγγυητικό
Άρθρο 27 Παύση συμμετοχής μέλους στο Συνεγγυητικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΟΡΙΟ, ΕΥΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
Άρθρο 28 Προϋποθέσεις παροχής αποζημίωσης από το Συνεγγυητικό
Άρθρο 29 Έκταση αποζημίωσης
Άρθρο 30 Όροι αποζημίωσης
Άρθρο 31 Ενεργοποίηση και διαδικασία αναγγελίας απαιτήσεων
Άρθρο 32 Διαδικασία καταγραφής και αξιολόγησης προβαλλόμενων απαιτήσεων αποζημίωσης επενδυτών – Επιτροπή Αποζημιώσεων
Άρθρο 33 Καθορισμός ύψους καταβλητέας αποζημίωσης σε επενδυτές
Άρθρο 34 Ανακοίνωση της απόφασης του Συνεγγυητικού περί αποζημίωσης Επενδυτών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟΥ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ
Άρθρο 35 Απαιτήσεις επενδυτών έναντι του Συνεγγυητικού – Παραγραφή αξιώσεων
Άρθρο 36 Απαιτήσεις Συνεγγυητικού έναντι επενδυτών σε περίπτωση αδικαιολογήτως καταβληθείσας αποζημίωσης
Άρθρο 37 Υποκατάσταση στα δικαιώματα των επενδυτών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΤΩΝ
Άρθρο 38 Καθορισμός ύψους ΣΚΕΥ
Άρθρο 39 Ενεργητικό και διαθέσιμα του ΣΚΕΥ
Άρθρο 40 Αρχική εισφορά ΣΚΕΥ
Άρθρο 41 Τακτικές εισφορές προς το ΣΚΕΥ
Άρθρο 42 Έκτακτες εισφορές προς το Συνεγγυητικό
Άρθρο 43 Δανεισμός προς το Συνεγγυητικό
Άρθρο 44 Γενικές διατάξεις περί του ΣΚΕΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Άρθρο 45 Διαθέσιμα και εισφορές του Σκέλους Εξυγίανσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Άρθρο 46 Δαπάνες αποζημίωσης ή εξυγίανσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟΥ
Άρθρο 47 Τοποθέτηση διαθεσίμων Συνεγγυητικού
Άρθρο 48 Χρήση διαθεσίμων Συνεγγυητικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Άρθρο 49 Υποχρέωση ενημέρωσης του Συνεγγυητικού από τα συμμετέχοντα μέλη αναφορικά με τις επενδυτικές υπηρεσίες
Άρθρο 50 Υποχρέωση πληροφόρησης επενδυτών από τα συμμετέχοντα μέλη
Άρθρο 51 Συνεργασία Συνεγγυητικού με άλλα συστήματα αποζημίωσης επενδυτών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Άρθρο 52 Μνημόνια συνεργασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 53 Συνέπειες μη τήρησης υποχρεώσεων συμμετέχοντος μέλους και υποκαταστημάτων έναντι Συνεγγυητικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 54 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 55 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 56 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΚΟΠOΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕIΜΕΝΟ
Άρθρο 57 Σκοπός
Άρθρο 58 Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 59 Λειτουργία
Άρθρο 60 Αρμοδιότητες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΟΡΓΑΝΑ
Άρθρο 61 Διοικητικό Συμβούλιο
Άρθρο 62 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 63 Σύγκληση και λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 64 Γενικός Διευθυντής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ – ΠΟΡΟΙ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Άρθρο 65 Εσωτερική διάρθρωση
Άρθρο 66 Οργανισμός
Άρθρο 67 Πόροι και οικονομική διαχείριση
Άρθρο 68 Συμβάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Άρθρο 69 Προσωπικό
Άρθρο 70 Διορισμός και υπηρεσιακή κατάσταση προσωπικού
Άρθρο 71 Αποσπάσεις και μετατάξεις προσωπικού
Άρθρο 72 Επιλογή προϊσταμένων
Άρθρο 73 Απασχόληση φοιτητών και ασκούμενων δικηγόρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 74 Δάνεια και τίτλοι – Τροποποίηση παρ. 1, 4 και 6 άρθρου 125 του ν. 4270/2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 75 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 76 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 77 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 78 Κίνητρο παραγωγικότητας εργαζομένων της ΕΑΒ ΑΕ
Άρθρο 79 Κατάργηση φόρου πολυτελείας στα προϊόντα της δασμολογικής κλάσης 43.03 – Τροποποίηση άρθρου 17 του ν. 3833/2010
Άρθρο 80 Ειδικές ρυθμίσεις για το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων – Τροποποίηση άρθρου 20 του ν. 4557/2018
Άρθρο 81 Ρυθμίσεις για τα ακατάσχετα πράγματα – Τροποποίηση παρ. 1, 2 και κατάργηση παρ. 3 άρθρου 17 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)
Άρθρο 82 Κατάργηση υποχρέωσης σύνταξης έκθεσης εκτίμησης των εκποιουμένων από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και επισύναψής της στο Πρόγραμμα πλειστηριασμού – Τροποποίηση άρθρου 62 του Κ.Ε.Δ.Ε.
Άρθρο 83 Αναθεώρηση των τρίτων προσώπων στα οποία κοινοποιούνται έγγραφα σε περίπτωση που το προς ο/η κοινοποίηση πρόσωπο είναι αγνώστου διαμονής ή κάτοικος εξωτερικού – Τροποποίηση άρθρου 84 του Κ.Ε.Δ.Ε.
Άρθρο 84 Εφαρμογή διατάξεων Κ.Ε.Δ.Ε. και στους εγγυητές – Κατάργηση παρ. 2 και 3 άρθρου 86 του Κ.Ε.Δ.Ε.
Άρθρο 85 Κατάργηση δικαιωμάτων μισθωτών – υπομισθωτών – Κατάργηση άρθρου 88 του Κ.Ε.Δ.Ε.
Άρθρο 86 Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση – Προσθήκη άρθρου 22 Ε στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
Άρθρο 87 Ειδικές περιπτώσεις παραχώρησης απλής χρήσης – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 13Α του ν. 2971/2001
Άρθρο 88 Παραχώρηση δημοσίου ακινήτου και αλλαγή χρήσης γης για την ανέγερση Αρχαιολογικού Μουσείου Λευκάδας
Άρθρο 89 Νομοτεχνική διόρθωση και επέκταση χρόνου αναγνώρισης οριστικών ζημιών για έκπτωση – Τροποποίηση περ. β’ παρ. 18 άρθρου 66 του ν. 4646/2019
Άρθρο 90 Ρυθμίσεις σχετικά με τη φορολογητέα αξία ακινήτων μετά την έναρξη της διαδικασίας ένταξης μίας περιοχής στο αντικειμενικό σύστημα για τον υπολογισμό και την καταβολή του φόρου μεταβίβασης – Προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 8 του α.ν. 1521/1950
Άρθρο 91 Προσωρινή χρήση ταμειακών διαθεσίμων υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος – Τροποποίηση άρθρου 145 του ν. 4261/2014
Άρθρο 92 Εξαίρεση στον καθορισμό ανωτάτου ορίου αναπροσαρμογής μισθώματος για εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων για το έτος 2022 – Προσθήκη περ. δ) στην παρ. 3 του άρθρου 121 του ν. 4926/2022
Άρθρο 93 Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στην εταιρεία «Ellinair A.E.» δυνάμει του άρθρου 107 (2) (β) ΣΛΕΕ
Άρθρο 94 Εκκρεμείς αιτήσεις εξωδικαστικού μηχανισμού του ν. 4469/2017
Άρθρο 95 Διασύνδεση ηλεκτρονικών συστημάτων – Τροποποίηση άρθρου 214 του ν. 4738/2020
Άρθρο 96 Έναρξη προθεσμιών της παρ. 7 του άρθρου 17 του ν. 4916/2022
Άρθρο 97 Καταβολή αποζημιώσεων απόλυσης στους εργαζόμενους της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας δυνάμει του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 και πρόβλεψη της δυνατότητας σύναψης συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Δυνατότητα ένταξης σε ειδικές δράσεις/ειδικά προγράμματα απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Άρθρο 98 Ρυθμίσεις θεμάτων δακοκτονίας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 44 του ν. 4325/2015
Άρθρο 99 Διαδικασία αποδοχής δωρεών από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας-Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 144 του ν. 4876/2021

ΜΕΡΟΣ Ε’
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 100 Αξιοποίηση δημοσίων εγγράφων και συγκριτικών στοιχείων για την επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής συντάξεων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 51 του ν. 4921/2022
Άρθρο 101 Διεύρυνση περιπτώσεων θεμελίωσης υπολειπόμενου χρόνου ασφάλισης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 53 του ν. 4921/2022
Άρθρο 102 Ρύθμιση βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών ειδικώς πιστοποιημένων φορέων του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας
Άρθρο 103 Ανοικτό πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για την πρώτη πρόσληψη νέων ηλικίας 18-29 ετών «Πρώτο Ένσημο» – Τροποποίηση άρθρου 196 του ν. 4855/2021
Άρθρο 104 Πρόσβαση παιδιών προσχολικής ηλικίας, βρεφών και νηπίων, σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας, πρόσβαση παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης
Άρθρο 105 Αποζημίωση μετακινούμενου ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας, κατά τους μήνες Ιούλιο έως Σεπτέμβριο 2022
Άρθρο 106 Παράταση σύμβασης υπηρεσίας φύλαξης του παραχωρημένου στο «ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ» ακινήτου

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 107 Έναρξη ισχύος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παράρτημα – Τοπογραφικό διάγραμμα Ιανουαρίου 2021 του άρθρου 88 για την ανέγερση Αρχαιολογικού Μουσείου Λευκάδας

Νόμος 4941/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 113/16.06.2022
Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες διατάξεις