Νόμος 4948/2022. Θαλάσσιες ενδομεταφορές και δικαιώματα επιβατών

Νόμος 4948/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 125/27.06.2022
Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας θαλάσσιων ενδομεταφορών και δικαιωμάτων επιβατών.

Άρθρο πρώτο
Κύρωση του Κώδικα νομοθεσίας θαλάσσιων ενδομεταφορών και δικαιωμάτων επιβατών

Κυρώνεται, σύμφωνα με τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 76 του Συντάγματος, ο παρών Κώδικας νομοθεσίας θαλάσσιων ενδομεταφορών και δικαιωμάτων επιβατών.

ΜΕΡΟΣ Α’
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΝΔΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΤΜΗΜΑ Ι
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΝΔΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ή ΠΡΟΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ΝΗΣΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1.
Θαλάσσιες μεταφορές από ή προς λιμένες νησιών
Άρθρο 2.
Κρατική εποπτεία και γενικοί όροι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
Άρθρο 3.
Τακτική δρομολόγηση-Προϋποθέσεις
Άρθρο 4.
Διαδικασία τακτικής δρομολόγησης
Άρθρο 5.
Τακτική δρομολόγηση και διαδικασία τακτικής δρομολόγησης επιβατηγών υδροπτερύγων και ταχυπλόων πλοίων
Άρθρο 6.
Μεταβολή πλοιοκτήτη
Άρθρο 7.
Εκτέλεση και διακοπή δρομολογίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
Άρθρο 8.
Έκτακτη δρομολόγηση-Προϋποθέσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Άρθρο 9.
Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας-Διαδικασίες σύναψης-Αποκλειστική εξυπηρέτηση γραμμών
Άρθρο 10.
Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας έναντι μισθώματος
Άρθρο 11.
Συμβάσεις απευθείας ανάθεσης
Άρθρο 12.
Παράταση συμβάσεων
Άρθρο 13.
Διαδικασία σύναψης συμβάσεων για κάλυψη έκτακτων αναγκών
Άρθρο 14.
Προστασία ναυτικών
Άρθρο 15.
Προστασία εργαζομένων ξηράς
Άρθρο 16.
Σύναψη συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με φορείς δημοσίου
Άρθρο 17.
Αποπληρωμή συμβάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Άρθρο 18.
Διασφάλιση προστασίας εργαζομένων σε ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Άρθρο 19.
Ρύθμιση για τη διασφάλιση της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Σ.Α.Σ.)
Άρθρο 20.
Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών-Λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 21.
Διοικητικές κυρώσεις
Άρθρο 22.
Τελικές διατάξεις

ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΝΔΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ
Άρθρο 23.
Μεταφορά επιβατών
Άρθρο 24.
Θαλάσσιες ενδομεταφορές μεταξύ ηπειρωτικών λιμένων

ΜΕΡΟΣ Β’
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Άρθρο 25.
Μεταφορά εμπορευμάτων
Άρθρο 26.
Μεταφορά ταχυδρομικών αντικειμένων με ακτοπλοϊκά πλοία

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΤΜΗΜΑ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 27.
Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 28.
Ορισμοί
Άρθρο 29.
Σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς

ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
Άρθρο 30.
Επιστροφή ναύλου-αποζημιώσεις-έκπτωση ναύλου ατόμων μειωμένης κινητικότητας
Άρθρο 31.
Δικαιώματα απόρων και ναυαγών
Άρθρο 32.
Δικαιώματα αναπήρων πολέμου, θυμάτων πολέμου
Άρθρο 33.
Δικαιώματα πολυτέκνων και μελών οικογένειάς τους
Άρθρο 34.
Αποσκευές
Άρθρο 35.
Καθυστέρηση απόπλου
Άρθρο 36.
Καθυστέρηση-διακοπή ταξιδιού
Άρθρο 37.
Απώλεια ανταπόκρισης
Άρθρο 38.
Απαγόρευση απόπλου πλοίου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών
Άρθρο 39.
Ακύρωση ταξιδιού
Άρθρο 40.
Άρνηση επιβίβασης
Άρθρο 41.
Καταγγελίες-παράπονα επιβατών
Άρθρο 42.
Τρόπος επιστροφής εισιτηρίου-ναύλου και καταβολής χρηματικών αποζημιώσεων

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ
Άρθρο 43.
Υποχρεώσεις επιβατών
Άρθρο 44.
Υποχρεώσεις μεταφορέα

ΤΜΗΜΑ ΙV
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 45.
Γενικές αρχές
Άρθρο 46.
Φιλική διευθέτηση διαφορών μεταφοράς του επιβάτη
Άρθρο 47.
Διοικητικές κυρώσεις

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Άρθρο 48.
Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 49.
Τελική διάταξη
Άρθρο 50.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Κώδικα αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Νόμος 4948/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 125/27.06.2022
Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας θαλάσσιων ενδομεταφορών και δικαιωμάτων επιβατών