Νόμος 4957/2022 για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ)

Νόμος 4957/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 141/21.07.2022
Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α’
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 3 Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης – Αποστολή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Άρθρο 4 Ακαδημαϊκές ελευθερίες
Άρθρο 5 Διαδικασία ίδρυσης, συγχώνευσης, κατάργησης, μετονομασίας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Άρθρο 6 Ίδρυση παραρτημάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 7 Όργανα διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Άρθρο 8 Συμβούλιο Διοίκησης
Άρθρο 9 Διαδικασία εκλογής εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης
Άρθρο 10 Διαδικασία εκλογής εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης
Άρθρο 11 Διαδικασία ανάδειξης Πρύτανη
Άρθρο 12 Αντιπρυτάνεις
Άρθρο 13 Οργάνωση και λειτουργία του Συμβουλίου Διοίκησης
Άρθρο 14 Αρμοδιότητες Συμβουλίου Διοίκησης
Άρθρο 15 Αρμοδιότητες Πρύτανη
Άρθρο 16 Σύγκλητος
Άρθρο 17 Εκτελεστικός Διευθυντής
Άρθρο 18 Αρμοδιότητες Εκτελεστικού Διευθυντή
Άρθρο 19 Απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥΣ
Άρθρο 20 Ακαδημαϊκή διάρθρωση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Άρθρο 21 Ίδρυση – Κατάργηση – Μεταβολές ακαδημαϊκών μονάδων
Άρθρο 22 Όργανα Σχολής
Άρθρο 23 Κοσμητεία
Άρθρο 24 Διαδικασία ανάδειξης Κοσμήτορα
Άρθρο 25 Ρυθμίσεις για το αξίωμα του Κοσμήτορα
Άρθρο 26 Αρμοδιότητες Κοσμήτορα
Άρθρο 27 Αναπτυξιακό σχέδιο Σχολής
Άρθρο 28 Όργανα Τμήματος
Άρθρο 29 Συνέλευση Τμήματος – Συγκρότηση
Άρθρο 30 Αρμοδιότητες Συνέλευσης Τμήματος
Άρθρο 31 Διοικητικό Συμβούλιο
Άρθρο 32 Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος Τμήματος – Διαδικασία εκλογής
Άρθρο 33 Αρμοδιότητες Προέδρου και Αντιπροέδρου Τμήματος
Άρθρο 34 Όργανα Τομέα
Άρθρο 35 Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης Τομέα
Άρθρο 36 Διαδικασία εκλογής Διευθυντή Τομέα Άρθρο 37 Αρμοδιότητες Διευθυντή Τομέα
Άρθρο 38 Αυτοδυναμία ακαδημαϊκών μονάδων
Άρθρο 39 Όργανα μη αυτοδύναμων ακαδημαϊκών μονάδων
Άρθρο 40 Γενικές διατάξεις για την εκλογή – οργάνωση και λειτουργία των οργάνων διοίκησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
Άρθρο 41 Εκπρόσωποι μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού στα όργανα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Άρθρο 42 Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών σε όργανα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Άρθρο 43 Συμβούλιο Φοιτητών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 44 Συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και επιτροπών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Άρθρο 45 Ιστότοποι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Άρθρο 46 Πανεπιστημιακά εργαστήρια – Διαδικασία ίδρυσης – Σκοπός
Άρθρο 47 Πρότυπος εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας
Άρθρο 48 Διευθυντής εργαστηρίου – Διαδικασία εκλογής – Αρμοδιότητες
Άρθρο 49 Οργάνωση και λειτουργία πανεπιστημιακού εργαστηρίου
Άρθρο 50 Προσωπικό πανεπιστημιακού εργαστηρίου
Άρθρο 51 Όροι και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από πανεπιστημιακά εργαστήρια
Άρθρο 52 Διαδικασία σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
Άρθρο 53 Οικονομική διαχείριση πόρων εργαστηρίων
Άρθρο 54 Πανεπιστημιακές κλινικές – Διαδικασία ίδρυσης – Σκοπός
Άρθρο 55 Διευθυντής Κλινικής – Διαδικασία εκλογής – Αρμοδιότητες
Άρθρο 56 Oργάνωση και λειτουργία πανεπιστημιακής κλινικής
Άρθρο 57 Προσωπικό πανεπιστημιακής κλινικής
Άρθρο 58 Επιστημονικοί συνεργάτες πανεπιστημιακών εργαστηρίων και κλινικών
Άρθρο 59 Λοιπές διατάξεις για τα πανεπιστημιακά εργαστήρια και τις κλινικές
Άρθρο 60 Πανεπιστημιακά μουσεία – Διαδικασία ίδρυσης – Σκοπός
Άρθρο 61 Διευθυντής Πανεπιστημιακού Μουσείου
Άρθρο 62 Προσωπικό Μουσείου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Άρθρο 63 Διάρθρωση σπουδών σε κύκλους
Άρθρο 64 Διδακτικό έργο
Άρθρο 65 Αξιολόγηση φοιτητών – Εξετάσεις
Άρθρο 66 Ιδρυματικός κατάλογος μαθημάτων
Άρθρο 67 Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Άρθρο 68 Πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Άρθρο 69 Πρακτική άσκηση φοιτητών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
Άρθρο 70 Ίδρυση προγράμματος πρώτου κύκλου σπουδών
Άρθρο 71 Διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών
Άρθρο 72 Διπλά προγράμματα σπουδών
Άρθρο 73 Τμήματα Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνολογίας – Προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου εφαρμοσμένων επιστημών και τεχνολογίας
Άρθρο 74 Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου
Άρθρο 75 Χρονική διάρκεια σπουδών
Άρθρο 76 Ανώτατη διάρκεια φοίτησης και μερική φοίτηση
Άρθρο 77 Πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας φοιτητών
Άρθρο 78 Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
Άρθρο 79 Επιτροπή μεταπτυχιακών σπουδών
Άρθρο 80 Διαδικασία ίδρυσης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
Άρθρο 81 Όργανα διοίκησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών – Σύνθεση
Άρθρο 82 Αρμοδιότητες οργάνων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
Άρθρο 83 Διδάσκοντες Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
Άρθρο 84 Πόροι Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών – Οικονομική διαχείριση
Άρθρο 85 Οικονομική συνεργασία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
Άρθρο 86 Δικαίωμα δωρεάν φοίτησης σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τέλη φοίτησης – Υποτροφίες
Άρθρο 87 Περιοδική αξιολόγηση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του ίδιου Τμήματος ή Σχολής
Άρθρο 88 Λοιπές διατάξεις για Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Άρθρο 89 Επαγγελματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Άρθρο 90 Διδακτορικές σπουδές
Άρθρο 91 Κανονισμός διδακτορικών σπουδών
Άρθρο 92 Προϋποθέσεις εγγραφής – Διαδικασία επιλογής υποψήφιων διδακτόρων
Άρθρο 93 Χρονική διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής – Υποχρεώσεις και δικαιώματα υποψήφιων
διδακτόρων
Άρθρο 94 Επίβλεψη – Yποστήριξη διδακτορικής διατριβής
Άρθρο 95 Αξιολόγηση – Απονομή του διδακτορικού διπλώματος
Άρθρο 96 Βιομηχανικά διδακτορικά
Άρθρο 97 Λοιπά θέματα για τις σπουδές τρίτου κύκλου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Άρθρο 98 Προγράμματα σπουδών δευτερεύουσας κατεύθυνσης
Άρθρο 99 Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας
Άρθρο 100 Πιστοποιητικό ψηφιακών δεξιοτήτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Άρθρο 101 Ίδρυση Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών
Άρθρο 102 Όργανα διοίκησης
Άρθρο 103 Διδακτικό προσωπικό
Άρθρο 104 Λοιπό προσωπικό
Άρθρο 105 Πόροι
Άρθρο 106 Μετακινήσεις
Άρθρο 107 Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών διπλής ειδίκευσης
Άρθρο 108 Διπλά Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών
Άρθρο 109 Χειμερινά και θερινά προγράμματα σπουδών
Άρθρο 110 Συνεργασίες με Ιδρύματα της αλλοδαπής
Άρθρο 111 Οργάνωση και λειτουργία Κοινών Διεθνών Διιδρυματικών Προγραμμάτων Σπουδών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Άρθρο 112 Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης
Άρθρο 113 Σκοπός του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης
Άρθρο 114 Όργανα διοίκησης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης
Άρθρο 115 Συμβούλιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης
Άρθρο 116 Πρόεδρος του Συμβουλίου
Άρθρο 117 Διευθυντής Επιμόρφωσης – Λοιπό προσωπικό
Άρθρο 118 Επιστημονικός Υπεύθυνος – Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος
Άρθρο 119 Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης
Άρθρο 120 Εκπαιδευτές – Μητρώα Εκπαιδευτών – Εκπαιδευομένων του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου
Μάθησης
Άρθρο 121 Επιμορφωτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα
Άρθρο 122 Συνεργασία με άλλους φορείς
Άρθρο 123 Πόροι του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Άρθρο 124 Βιβλιοθήκες
Άρθρο 125 Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ’
ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Άρθρο 126 Κανονισμός αποδοχών για την παροχή διδακτικού έργου
Άρθρο 127 Παροχή διδακτικού και ερευνητικού έργου από δημόσιους υπαλλήλους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ’
ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 128 Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
Άρθρο 129 Κέντρο υποστήριξης διδασκαλίας και μάθησης
Άρθρο 130 Συνήγορος του Φοιτητή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ’
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Άρθρο 131 Πανεπιστημιακά Κέντρα Έρευνας και Καινοτομίας – Διαδικασία ίδρυσης – Αποστολή
Άρθρο 132 Όργανα διοίκησης του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας
Άρθρο 133 Όργανα διοίκησης των Ερευνητικών Ινστιτούτων
Άρθρο 134 Κοινά Ερευνητικά Ινστιτούτα
Άρθρο 135 Πόροι
Άρθρο 136 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας
Άρθρο 137 Λοιπές ρυθμίσεις για τα Πανεπιστημιακά Κέντρα Έρευνας και Καινοτομίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Άρθρο 138 Διαδικασία υποβολής αιτήματος ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων μελών Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού
Άρθρο 139 Κατανομή θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού και έκδοση προκηρύξεων
Άρθρο 140 Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού – Βαθμίδες
Άρθρο 141 Επαναπροκήρυξη θέσης – Αυτοδίκαια ιδρυόμενες θέσεις
Άρθρο 142 Ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης εκλογής και εξέλιξης μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
Άρθρο 143 Προϋποθέσεις εκλογής και εξέλιξης μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
Άρθρο 144 Μητρώα Γνωστικών Αντικειμένων
Άρθρο 145 Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών Εκλεκτόρων
Άρθρο 146 Διαδικασία συγκρότησης εκλεκτορικών σωμάτων
Άρθρο 147 Διαδικασία εκλογής και εξέλιξης μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
Άρθρο 148 Ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής ή εξέλιξης – Ανακατανομή και επαναπροκήρυξη θέσεων
Άρθρο 149 Διαδικασία διορισμού μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
Άρθρο 150 Έλεγχος νομιμότητας από το Συμβούλιο Διοίκησης
Άρθρο 151 Έλεγχος νομιμότητας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Άρθρο 152 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου
Άρθρο 153 Μετακινήσεις μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ’
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Άρθρο 154 Πλήρης και μερική απασχόληση μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
Άρθρο 155 Υποχρεώσεις μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
Άρθρο 156 Δικαιώματα μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
Άρθρο 157 Άδειες μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
Άρθρο 158 Παράλληλη απασχόληση μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα
Άρθρο 159 Ασυμβίβαστα
Άρθρο 160 Αναστολή καθηκόντων
Άρθρο 161 Πιστώσεις αποδοχών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΘ’
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 162 Κατηγορίες ειδικού διδακτικού προσωπικού
Άρθρο 163 Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Άρθρο 164 Μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
Άρθρο 165 Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ’
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Άρθρο 166 Ερευνητές
Άρθρο 167 Δυνατότητα σύστασης θέσης μέλους Δ.Ε.Π./Ερευνητή για επιστήμονες που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας
Άρθρο 168 Επώνυμες Έδρες
Άρθρο 169 Συνεργαζόμενοι Καθηγητές
Άρθρο 170 Ομότιμοι Καθηγητές – Αφυπηρετήσαντα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
Άρθρο 171 Επισκέπτες καθηγητές – Επισκέπτες ερευνητές
Άρθρο 172 Ερευνητές επί συμβάσει
Άρθρο 173 Εντεταλμένοι Διδάσκοντες
Άρθρο 174 Μεταδιδακτορικοί ερευνητές
Άρθρο 175 Επικουρικό διδακτικό προσωπικό
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑ’
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 176 Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 177 Πειθαρχικά παραπτώματα
Άρθρο 178 Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων
Άρθρο 179 Πειθαρχικές ποινές
Άρθρο 180 Έναρξη και λήξη πειθαρχικής ευθύνης
Άρθρο 181 Πειθαρχική δίωξη
Άρθρο 182 Σχέση πειθαρχικής διαδικασίας και ποινικής δίκης
Άρθρο 183 Πειθαρχικά όργανα μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
Άρθρο 184 Πειθαρχικό Συμβούλιο μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
Άρθρο 185 Διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
Άρθρο 186 Πειθαρχικά όργανα μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
Άρθρο 187 Επίδοση και εκτέλεση πειθαρχικών αποφάσεων
Άρθρο 188 Ένσταση και προσφυγή
Άρθρο 189 Επανάληψη της πειθαρχικής διαδικασίας
Άρθρο 190 Ομότιμοι καθηγητές
Άρθρο 191 Πρόσθετο προσωπικό
Άρθρο 192 Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων
Άρθρο 193 Οριστική παύση λόγω ποινικής καταδίκης, νόσου, αναπηρίας ή υπηρεσιακής ανεπάρκειας
Άρθρο 194 Αποχή από την άσκηση καθηκόντων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΒ’
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Άρθρο 195 Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί
Άρθρο 196 Βασικές αρχές
Άρθρο 197 Πειθαρχικά παραπτώματα
Άρθρο 198 Πειθαρχικές ποινές
Άρθρο 199 Πειθαρχικά όργανα
Άρθρο 200 Πειθαρχική δίωξη και διαδικασία
Άρθρο 201 Πειθαρχική ανάκριση και ανακριτικές πράξεις
Άρθρο 202 Ένορκη Διοικητική Εξέταση
Άρθρο 203 Αποφάσεις πειθαρχικών οργάνων και τρόπος λήψης τους
Άρθρο 204 Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων και ποινών
Άρθρο 205 Δικαστική προστασία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ’
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 206 Οργανισμός
Άρθρο 207 Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας
Άρθρο 208 Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών
Άρθρο 209 Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με Αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Άρθρο 210 Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Άρθρο 211 Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας
Άρθρο 212 Μονάδα Υποστήριξης Αλλοδαπών Φοιτητών
Άρθρο 213 Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
Άρθρο 214 Λοιπές ρυθμίσεις για την οργάνωση και τη λειτουργία των διοικητικών δομών των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΔ’
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Άρθρο 215 Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας
Άρθρο 216 Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕ’
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Άρθρο 217 Επιτροπή Δεοντολογίας
Άρθρο 218 Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων
Άρθρο 219 Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
Άρθρο 220 Επιτροπή Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με Αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Άρθρο 221 Επιτροπή Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Άρθρο 222 Επιτροπή Μεταφοράς Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΣΤ’
ΘΕΣΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Άρθρο 223 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
Άρθρο 224 Στρατηγικό Σχέδιο Ιδρύματος
Άρθρο 225 Σχέδιο ασφάλειας και προστασίας
Άρθρο 226 Σχέδιο για την Ισότιμη Πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Άρθρο 227 Σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού
Άρθρο 228 Σχέδιο αειφόρου ανάπτυξης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΖ’
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Άρθρο 229 Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας – Σκοπός
Άρθρο 230 Πόροι και χρηματοδοτήσεις των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας
Άρθρο 231 Επιτροπή Ερευνών
Άρθρο 232 Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών
Άρθρο 233 Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών – Αρμοδιότητες
Άρθρο 234 Επιστημονικός Υπεύθυνος
Άρθρο 235 Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
Άρθρο 236 Προσωπικό της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού
Κονδυλίων Έρευνας
Άρθρο 237 Θέματα οικονομικής διαχείρισης
Άρθρο 238 Προϋπολογισμός – Απολογισμός Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
Άρθρο 239 Προϋπολογισμός έργων/προγραμμάτων
Άρθρο 240 Ανάληψη υποχρέωσης
Άρθρο 241 Αξιοποίηση αδιάθετου ταμειακού υπολοίπου έργων/προγραμμάτων
Άρθρο 242 Διαδικασία χρήσης περιουσιακών ταμειακών διαθεσίμων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων
Έρευνας
Άρθρο 243 Ομάδα Έργου – Απασχόληση σε έργα/προγράμματα
Άρθρο 244 Διαδικασία πρόσκλησης
Άρθρο 245 Ενστάσεις – Επιτροπή Ενστάσεων
Άρθρο 246 Θέματα αποδοχών
Άρθρο 247 Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
Άρθρο 248 Μετακινήσεις
Άρθρο 249 Δημόσιες συμβάσεις
Άρθρο 250 Απευθείας αναθέσεις για τις ανάγκες έργων/προγραμμάτων
Άρθρο 251 Δημόσιες συμβάσεις με φορείς της αλλοδαπής
Άρθρο 252 Συμμετοχή σε συνέδρια/Δημοσιεύσεις
Άρθρο 253 Διαδικασία χορήγησης προκαταβολών
Άρθρο 254 Έλεγχος, εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών
Άρθρο 255 Πληροφοριακό Σύστημα Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης
Άρθρο 256 Φορολογικά κίνητρα επιχειρήσεων για τη χρηματοδότηση έρευνας – Απόσβεση εξοπλισμού
Άρθρο 257 Διαδικασία είσπραξης εσόδων από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μελών του προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Άρθρο 258 Τακτικός, έκτακτος και κατασταλτικός οικονομικός έλεγχος – Εσωτερικός έλεγχος
Άρθρο 259 Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΗ’
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 260 Εταιρείες Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Άρθρο 261 Αποστολή των Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Άρθρο 262 Θέματα διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Άρθρο 263 Διοικητικό Συμβούλιο
Άρθρο 264 Σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης
Άρθρο 265 Κανονισμός Λειτουργίας
Άρθρο 266 Θέματα προσωπικού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΘ’
ΙΔΡΥΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ
Άρθρο 267 Αποστολή
Άρθρο 268 Ίδρυση
Άρθρο 269 Όργανα διοίκησης
Άρθρο 270 Πόροι – Χρηματοδότηση
Άρθρο 271 Οικονομική διαχείριση
Άρθρο 272 Δημοσιότητα – Ψηφιακή Διαφάνεια
Άρθρο 273 Προσωπικό
Άρθρο 274 Εσωτερικός Κανονισμός
Άρθρο 275 Εξωτερική αξιολόγηση
Άρθρο 276 Γενικές ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λ’
ΘΕΜΑΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Άρθρο 277 Σύσταση – σκοπός
Άρθρο 278 Σύνθεση – θητεία
Άρθρο 279 Αρμοδιότητες
Άρθρο 280 Υποβολή προτάσεων
Άρθρο 281 Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Ε.Η.Δ.Ε.
Άρθρο 282 Ασυμβίβαστα – Σύγκρουση συμφερόντων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΑ’
ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 283 Χορήγηση υποτροφιών αριστείας, βραβείων και ανταποδοτικών υποτροφιών
Άρθρο 284 Φοιτητική μέριμνα – Υγειονομική περίθαλψη
Άρθρο 285 Διδακτικά συγγράμματα
Άρθρο 286 Σύλλογοι φοιτητών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΒ’
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 287 Ακαδημαϊκή ταυτότητα
Άρθρο 288 Θέματα μισθολογικών αποδοχών διδακτικού προσωπικού – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 129, άρθρων 131 και 156 ν. 4472/2017
Άρθρο 289 Μετατάξεις εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Άρθρο 290 Ψηφιακές υπηρεσίες σχετικές με πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
Άρθρο 291 Ρυθμίσεις σχετικά με την υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης Καθηγητών Πανεπιστημίων της αλλοδαπής ή ερευνητών ερευνητικών κέντρων της αλλοδαπής
Άρθρο 292 Ίδρυση ή συμμετοχή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε Εταιρείες
Άρθρο 293 Ίδρυση εταιρείας για τη διεθνή προβολή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Άρθρο 294 Δωρεές και οικονομικές ενισχύσεις
Άρθρο 295 Θέματα προβολής και προώθησης δράσεων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Άρθρο 296 Συγχώνευση – Απορρόφηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου από Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα
ΜΕΡΟΣ Β’
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 297 Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – Ονομασία
και έδρα
Άρθρο 298 Σκοπός
Άρθρο 299 Ορισμοί
Άρθρο 300 Παροχή πληροφοριών
Άρθρο 301 Όργανα διοίκησης
Άρθρο 302 Πόροι
Άρθρο 303 Εθνικό Μητρώο Αξιολογητών
Άρθρο 304 Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
Άρθρο 305 Ακαδημαϊκή ισοδυναμία – Συνέπειες
Άρθρο 306 Προϋποθέσεις ακαδημαϊκής ισοδυναμίας
Άρθρο 307 Κατάλογος αλλοδαπών ιδρυμάτων με συμφωνία δικαιόχρησης
Άρθρο 308 Αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών
Άρθρο 309 Αιτήσεις και αποφάσεις αναγνώρισης
Άρθρο 310 Διαδικασία ακαδημαϊκής ισοδυναμίας τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης
Άρθρο 311 Αντισταθμιστικά μέτρα
Άρθρο 312 Ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών Ιατρικής και Οδοντιατρικής εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Άρθρο 313 Αίτηση επανεξέτασης
Άρθρο 314 Διακρατικές συμφωνίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 315 Διάρθρωση διοικητικών υπηρεσιών
Άρθρο 316 Αξιολόγηση
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟ
Άρθρο 317 Εκκλησιαστικό καθεστώς των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής
Εξαρχίας Πάτμου
Άρθρο 318 Νομική προσωπικότητα των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής
Εξαρχίας Πάτμου
Άρθρο 319 Αριθμός και ονομασία Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου
Άρθρο 320 Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου
Άρθρο 321 Όρια των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου
Άρθρο 322 Ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση Ιεράς Μητρόπολης
Άρθρο 323 Εκλογή Μητροπολίτη
Άρθρο 324 Μετάθεση Μητροπολίτη
Άρθρο 325 Παύση Μητροπολίτη
Άρθρο 326 Κοίμηση, παραίτηση και απαλλαγή για λόγους υγείας ή γήρατος Μητροπολίτη
Άρθρο 327 Καθήκοντα Μητροπολιτών
Άρθρο 328 Αποδοχές Μητροπολιτών
Άρθρο 329 Ενορίες
Άρθρο 330 Ιερές Μονές και Ησυχαστήρια
Άρθρο 331 Ιερά Βασιλική, Πατριαρχική, Σταυροπηγιακή και Κοινοβιακή Ανδρώα Μονή Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και Ευαγγελιστού
Άρθρο 332 Ιερές Πατριαρχικές και Σταυροπηγιακές Μονές
Άρθρο 333 Σύσταση Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων
Άρθρο 334 Διαχείριση και αξιοποίηση περιουσίας και οικονομικός έλεγχος
Άρθρο 335 Οργανικές θέσεις Κληρικών και εκκλησιαστικών υπαλλήλων
Άρθρο 336 Εφημέριοι και Διάκονοι
Άρθρο 337 Μητροπολιτικά και Εκκλησιαστικά Συμβούλια
Άρθρο 338 Έκδοση Κανονισμών
Άρθρο 339 Επίσημο Δελτίο των Επαρχιών του Οικουμενικού Θρόνου της Δωδεκανήσου «Δωδεκάνησος»
Άρθρο 340 Ιστοσελίδες Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου
Άρθρο 341 Άδειες δόμησης ιερών ναών και εκκλησιαστικών ακινήτων
Άρθρο 342 Εκκλησιαστικά Δικαστήρια
Άρθρο 343 Επικοινωνία
Άρθρο 344 Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Ρόδου
Άρθρο 345 Αναλογική εφαρμογή διατάξεων
Άρθρο 346 Απόδειξη σύστασης παλαιών Ενοριών και Ιερών Μονών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 347 Οργανικές θέσεις Κληρικών στην Εκκλησία της Ελλάδος
Άρθρο 348 Οργανικές θέσεις Κληρικών στην Εκκλησία της Κρήτης
Άρθρο 349 Μετατροπή θέσεων διακόνων και ιεροκηρύκων – μεταφορές θέσεων διακόνων και ιεροκηρύκων – μετατροπή κλάδου θέσεων εκκλησιαστικών υπαλλήλων
Άρθρο 350 Θέματα Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών – Αντικατάσταση του άρθρου 2 ν. 3512/2006 – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 3 παρ. 1.α άρθρου 5, παρ. 1 άρθρου 6 και παρ. 2 άρθρου 7 ν. 3512/2006
Άρθρο 351 Θέματα Ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 37 και άρθρου 38 ν. 3536/2007
Άρθρο 352 Οργανισμοί Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω και Ρόδου – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 117 ν. 4821/2021
Άρθρο 353 Εξετάσεις για την εισαγωγή στα Γενικά Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια – Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 123 του ν. 4823/2021
ΜΕΡΟΣ Δ’
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Άρθρο 354 Συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τροποποίηση άρθρου 28 ν. 4763/2020
Άρθρο 355 Πειραματικές ειδικότητες και ειδικότητες με πιλοτικό πρόγραμμα των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης – Τροποποίηση άρθρου 29 ν. 4763/2020
Άρθρο 356 Αντιστοίχιση ειδικοτήτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης – Τροποποίηση παρ. 19 άρθρου 34 ν. 4763/2020
Άρθρο 357 Φοίτηση στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας – Τροποποίηση παρ. 2 και 6 άρθρου 36 ν. 4763/2020
Άρθρο 358 Εξουσιοδοτικές διατάξεις για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας – Τροποποιήση άρθρου 40 ν. 4763/2020
Άρθρο 359 Οδηγοί Κατάρτισης – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 41 ν. 4763/2020
Άρθρο 360 Πιστοποίηση αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης – Προσθήκη παρ. 15Α στο άρθρο 169 του ν. 4763/2020
Άρθρο 361 Εξετάσεις πιστοποίησης για την ισοτιμία πτυχίων επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) – Τροποποίηση παρ. 16 άρθρου 169 ν. 4763/2020
Άρθρο 362 Καταβολή αμοιβής μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης των Δήμων – Τροποποίηση παρ. 27 άρθρου 169 ν. 4763/2020
Άρθρο 363 Πρακτική άσκηση των καταρτιζόμενων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης – Τροποποίηση παρ. 31 άρθρου 169 ν. 4763/2020
Άρθρο 364 Ηλεκτρονική έκδοση τίτλων του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)
Άρθρο 365 Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης – Τροποποιήσεις άρθρου 4 ν. 4115/2013
Άρθρο 366 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης – Προσθήκη άρθρου 4Α στον ν. 4115/2013
Άρθρο 367 Οικονομική διαχείριση του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης – Προσθήκη παρ. 7, 8 και 9 στο άρθρο 6 του ν. 4115/2013
Άρθρο 368 Κανονισμός λειτουργίας του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης – Τροποποίηση άρθρου 7 ν. 4115/2013
Άρθρο 369 Προσωπικό του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 9 του ν. 4115/2013
Άρθρο 370 Εσωτερική διάρθρωση – Οργανωτική δομή του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης – Αντικατάσταση άρθρου 10 ν. 4115/2013
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 371 Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου
Άρθρο 372 Μονάδες Συνθηκών Διαβίωσης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών ή μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 63 ν. 4589/2019
Άρθρο 373 Παράταση άσκησης καθηκόντων των διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και των υπευθύνων τομέων των Εργαστηριακών Κέντρων και ρύθμιση
συναφών θεμάτων
Άρθρο 374 Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής υποψήφιων στελεχών της εκπαίδευσης – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 33 ν. 4823/2021
Άρθρο 375 Παράταση της θητείας και άσκησης καθηκόντων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης
Άρθρο 376 Αρμοδιότητες περιφερειακών συμβουλίων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 231 ν. 4823/2021
Άρθρο 377 Παροχή υπηρεσιών από στελέχη εκπαίδευσης και λοιπούς εκπαιδευτικούς στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο πλαίσιο των Ε.Σ.Π.Α. 20142020 και 2021-2027 – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 58 ν. 4075/2012
Άρθρο 378 Οδοιπορικά έξοδα εκπαιδευτικών, συντονιστών και διοικητικών υπαλλήλων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης εξωτερικού – Προσθήκη άρθρου 19Β στον ν. 4415/2016
Άρθρο 379 Θέματα αποσπάσεων εκπαιδευτικών στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας – Τροποποίηση άρθρου 66 ν. 4623/2019
Άρθρο 380 Στέγαση Δημοσίων Βιβλιοθηκών – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 7 ν. 3149/2003
Άρθρο 381 Προσωπικό του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών – Αντικατάσταση υποπερ. γγ) περ. β) παρ. 1 άρθρου 6 ν. 4505/2017
Άρθρο 382 Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 4Β, παρ. 6 άρθρου 13Δ ν. 4186/2013 και άρθρου 54 ν. 4777/2021
Άρθρο 383 Εισαγωγή σπουδαστών στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών – Αντικατάσταση άρθρου 19 ν. 4559/2018
Άρθρο 384 Θέματα δαπανών για τη συμμετοχή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πρόγραμμα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για τη διεθνή αποτίμηση των δεξιοτήτων και
ικανοτήτων των Ενηλίκων
Άρθρο 385 Μεταφορά έδρας Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Προσθήκη περ. η) στην παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 3699/2008
Άρθρο 386 Ρυθμίσεις για τη λειτουργία της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 8, παρ. 2 και 4 άρθρου 9, παρ. 2 άρθρου 11, παρ. 1 άρθρου 12, παρ. 1, 2, 3 και 4 άρθρου 13 και παρ. 2
άρθρου 19 ν. 4653/2020
Άρθρο 387 Ρυθμίσεις για τη στελέχωση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης – Τροποποίηση παρ. 5, 6, 8 και 9 άρθρου 18 ν. 4653/2020
Άρθρο 388 Παράταση ατομικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
Άρθρο 389 Διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού – Τροποποίηση παρ. 5Α άρθρου 62 ν. 4589/2019
Άρθρο 390 Χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού – Τροποποίηση άρθρου 19 ν. 4283/2014
Άρθρο 391 Ρυθμίσεις για την έγκαιρη έναρξη της μεταφοράς των μαθητών και τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών
Άρθρο 392 Υπαγωγή του προσωπικού των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας σε υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια – Τροποποίηση άρθρου
80 ν. 4796/2021
Άρθρο 393 Απλούστευση των διαδικασιών συμμετοχής σε δράσεις διεθνούς συνεργασίας στην έρευνα και καινοτομία – Τροποποίηση άρθρων 23 και 28 ν. 4310/2014
Άρθρο 394 Επιλογή διοικήσεων στον δημόσιο τομέα – Τροποποίηση περ. α) παρ. 3 ν. 4735/2020
Άρθρο 395 Συμβούλιο Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ.) – Επιτροπές Συντονισμού Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Ε.Σ.Π.ΕΠΑ.Λ.) – Προσθήκη άρθρου 17Α στον ν. 4763/2020
Άρθρο 396 Όργανα διοίκησης των Π.ΕΠΑ.Λ. – Προσθήκη άρθρου 17Β στον ν. 4763/2020
Άρθρο 397 Εκπαιδευτικός οδηγός των Π.ΕΠΑ.Λ. – Τροποποίηση άρθρου 19 ν. 4763/2020
Άρθρο 398 Συγκρότηση Ε.Σ.Π.ΕΠΑ.Λ. – Εξουσιοδοτική διάταξη – Τροποποίηση άρθρου 21 ν. 4763/2020
Άρθρο 399 Μεταβατικές διατάξεις – Τροποποίηση άρθρου 169 ν. 4763/2020
Άρθρο 400 Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 401 Κάλυψη πάγιων λειτουργικών αναγκών των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία
Άρθρο 402 Ζητήματα αποδοχών των εργαζομένων στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης
Άρθρο 403 Συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας κομμωτών – κουρέων και τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών – Τροποποίηση άρθρου 108 ν. 4763/2020
ΜΕΡΟΣ Ε’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 404 Ρυθμίσεις για το προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που απασχολείται σε συγχρηματοδοτούμενα έργα και σε έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Άρθρο 405 Περάτωση εκκαθάρισης και λύση του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου δέκατου ένατου ν. 4639/2019
Άρθρο 406 Διάρκεια συμβάσεων εργασίας που καταρτίζονται μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και των αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων»
Άρθρο 407 Ζητήματα μετακινήσεων εκτός έδρας εργαζομένων Εθνικού Θεάτρου και ΚΘΒΕ – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 10 υποπαρ. Δ.9 παρ. Δ’ άρθρου 2 ν. 4336/2015
Άρθρο 408 Μεταβατική δυνατότητα συμμετοχής σε αθλητικές διοργανώσεις σωματείων τα οποία στερούνται ειδικής αθλητικής αναγνώρισης και εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 30 ν. 4726/2020
Άρθρο 409 Τροποποίηση του Καταστατικού της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.) από την 35η Ολομέλεια/2.3.2021 και την 3η Ολομέλεια/2.11.2021 – Τροποποίηση άρθρου δέκατου τρίτου ν. 4639/2019
Άρθρο 410 Αναγνώριση αγωνιστικών διακρίσεων για το έτος 2022 – Εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α’
Άρθρο 411 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Β’
Άρθρο 412 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ’
Άρθρο 413 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Δ’
Άρθρο 414 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Ε’
Άρθρο 415 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ’
Άρθρο 416 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Ζ’
Άρθρο 417 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Η’
Άρθρο 418 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Θ’
Άρθρο 419 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Ι’
Άρθρο 420 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΑ’
Άρθρο 421 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΒ’
Άρθρο 422 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΓ’
Άρθρο 423 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΔ’
Άρθρο 424 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΕ’
Άρθρο 425 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΣΤ’
Άρθρο 426 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΖ’
Άρθρο 427 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΗ’
Άρθρο 428 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΘ’
Άρθρο 429 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Κ’
Άρθρο 430 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΑ’
Άρθρο 431 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΒ’
Άρθρο 432 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΓ’
Άρθρο 433 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΔ’
Άρθρο 434 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΕ’
Άρθρο 435 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΣΤ’
Άρθρο 436 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΖ’
Άρθρο 437 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΗ’
Άρθρο 438 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΘ’
Άρθρο 439 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Λ’
Άρθρο 440 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΛΑ’
Άρθρο 441 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΛΒ’
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β’
Άρθρο 442 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Α’
Άρθρο 443 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Β’
Άρθρο 444 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ’
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ’
Άρθρο 445 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Α’
Άρθρο 446 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Β’
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Δ’
Άρθρο 447 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ’
ΜΕΡΟΣ Ζ’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΤΕΛΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α’
Άρθρο 448 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β’
Άρθρο 449 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ’
Άρθρο 450 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Δ’
Άρθρο 451 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Ε’
Άρθρο 452 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ’
Άρθρο 453 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Ζ’
Άρθρο 454 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Η’
Άρθρο 455 Τελικές-Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Θ’
Άρθρο 456 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Ι’
Άρθρο 457 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΑ’
Άρθρο 458 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΒ’
Άρθρο 459 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΓ’
Άρθρο 460 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΔ’
Άρθρο 461 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΕ’
Άρθρο 462 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΣΤ’
Άρθρο 463 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΖ’
Άρθρο 464 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΗ’
Άρθρο 465 Τελικές – Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΘ’
Άρθρο 466 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Κ’
Άρθρο 467 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΑ’
Άρθρο 468 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΒ’
Άρθρο 469 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΓ’
Άρθρο 470 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων ΚΔ’
Άρθρο 471 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων ΚΕ’
Άρθρο 472 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΣΤ’
Άρθρο 473 Τελικές – Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΖ’
Άρθρο 474 Τελικές – Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΗ’
Άρθρο 475 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΘ’
Άρθρο 476 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Λ’
Άρθρο 477 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΛΑ’
Άρθρο 478 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΛΒ’
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β’
Άρθρο 479 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α’
Άρθρο 480 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β’
Άρθρο 481 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ’
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ’
Άρθρο 482 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α’
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Δ’
Άρθρο 483 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β’
Άρθρο 484 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ’
ΜΕΡΟΣ Η’
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α’
Άρθρο 485 Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίων Α’ έως Λ’
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β’
Άρθρο 486 Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίων Α’- Γ’
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ’
Άρθρο 487 Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίου Α’
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Δ’
Άρθρο 488 Καταργούμενη διάταξη Κεφαλαίου Α’
ΜΕΡΟΣ Θ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 489 Έναρξη ισχύος

Νόμος 4957/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 141/21.07.2022
Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις